Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne - dokumenty

REGULAMIN OCENIANIA

PODSTAWA PRAWNA

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ocenianie służy rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania, oraz formułowania oceny tych postępów, a w konsekwencji celom klasyfikowania i promowania.

CELE OCENIANIA WEWNĘTRZNEGO
Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
Motywowanie ucznia do dalszej pracy
Dostarczanie rodzicom(prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz specyfiki szkoły sportowej i klas o profilu lekkoatletyka
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale
 3. Ocenianie jest jawne dla ucznia i rodziców:
 4. nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego prez siebie programu nauczania na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje oceny bieżące oraz klasyfikowanie śródroczne oraz końcowo roczne
 6. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:
  • - osiągnięcia sportowe
   - udział w zawodach
   - znajomość przepisów sportowych(sędziowanie)
   - wykonywanie ćwiczeń i prób sprawnościowych
   - aktywność podczas zajęć lekcyjnych
   - umiejętność pracy w zespole
   - dodatkowe zajęcia sportowe w grupach specjalistycznych wykraczające poza program nauczania a rozwijające uzdolnienia i zainteresowania ucznia
 7. Uwzględniając specyfikę i profil klas, podstawą klasyfikacji jest:
  • - poziom sportowy(oceniany na podstawie norm klasyfikacyjnych i miejsc uzyskiwanych na zawodach sportowych)
   - wysiłek wkładany w realizację obowiązków wynikających ze specyfiki szkoły
   - udział w pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęciach specjalistycznych
   - pomoc przy organizacji zawodów sportowych, sędziowanie
   - uzyskiwanie ocen cząstkowych z zakresu podstawy programowej nie dotyczącej profilu klasy

ZWOLNIENIA CZASOWE Z CZYNNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego( zwolnienie lekarskie oraz zwolnienie od rodziców)
 2. W przypadku zwolnienia na okres semestru lub roku szkolnego w dzienniku zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: zwolniony.
 3. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia, nauczyciel umożliwia mu nadrobienie i uzupełnienie zaległości, ustalając czas formę zdobycia oceny z zakresu materiału realizowanego podczas nieobecności ucznia.

KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na zakończenie pierwszego półrocza.
 2. Klasyfikowanie końcowo roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w planie nauczania w roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej
 3. Oceny bieżące oraz klasyfikujące ustala się w stopniach wg. skali:
 4. - celujący 6  cel
  - bardzo dobry 5  bdb
  - dobry  4 db
  - dostateczny 3 dst
  - dopuszczający 2 dop
  - niedostateczny 1 ndst
  Ocena semestralna oraz końcowo roczna musi być zapisana w pełnym brzmieniu
 5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków graficznych:
  - (+)/(-) – są to znaki aktywności lub braku aktywności ucznia na lekcji
  - „bs” – brak stroju

 

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS SPORTOWYCH O PROFILU LEKKOATLETYCZNYM

OCENA CELUJĄCA

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

 1. osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą program nauczania
 2. bierze udział w pozalekcyjnych, pozaszkolnych specjalistycznych zajęciach sportowych
 3. nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych
 4. postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, jest koleżeński, zdyscyplinowany, posiada nawyki higieniczno- zdrowotne
 5. wykazał się znajomością przepisów w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole
 6. osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim lub krajowym
 7. wykazuje duże zaangażowanie i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego
 8. Osiągnął normy klasyfikacyjne:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Startując w zawodach szkolnych i międzyszkolnych zajmuje miejsca medalowe(1 - 3)

GIMNAZJUM

Startując w zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim zajmuje miejsca medalowe(1 - 3) oraz kwalifikuje się do zawodów ogólnopolskich
Osiągnął normy klasyfikacyjne:
W klasie I - 5 klasa sportowa
W klasie II, III - 4 klasa sportowa

OCENA BARDZO DOBRA

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który :

 1. osiągnął sprawność fizyczną określoną programem nauczania
 2. bierze regularny udział w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowych i nie uchyla się od czynnego udziału w imprezach i zawodach, gdy chodzi o reprezentowanie szkoły
 3. nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych
 4. postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, jest koleżeński, zdyscyplinowany, posiada nawyki higieniczno - zdrowotne
 5. wykazał się znajomością przepisów w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole
 6. osiąga sukcesy w zawodach sportowych organizowanych w szkole, kwalifikując się do reprezentacji szkoły
 7. wykazuje zaangażowanie i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego
 8. osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim. Osiągnął normy klasyfikacyjne:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Startując w zawodach szkolnych i międzyszkolnych zajmuje finałowe miejsca.

GIMNAZJUM

Startując w zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim zajmuje finałowe miejsca
Osiągnął normy klasyfikacyjne:
W klasie I- kwalifikuje się do reprezentacji szkoły
W klasie II, III- 5 klasa sportowa

OCENA DOBRA

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

 1. nie osiągnął w pełni sprawności fizycznej określonej programem nauczania, ale opanował ją na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej
 2. nie ma nieusprawiedliwionych odzin lekcyjnych
 3. bierze udział(choćby nieregularny) w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, jest reprezentantem szkoły
 4. postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, jest koleżeński, zdyscyplinowany, posiada wystarczające nawyki higieniczno - zdrowotne
 5. posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela
 6. wykazał się dobrą znajomością przepisów w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole
 7. odznacza się aktywnością na lekcjach wychowania fizycznego

OCENA DOSTATECZNA

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

 1. osiągnął sprawność fizyczną określoną programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej
 2. nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego i nie  ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych
 3. w jego wiadomościach z zakresu wychowania fizycznego są znaczne luki, a tych które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce
 4. sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych
 5. wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego oraz w zakresie dbałości o zdrowie
 6. wykazuje braki w znajomości przepisów w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole
 7. rzadko i niechętnie bierze udział w zawodach sportowych
 8. odznacza się małą aktywnością i zaangażowaniem na lekcjach wychowania  fizycznego

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

 1. ma duże trudności w osiągnięciu sprawności fizycznej określonej programem nauczania
 2. opuszcza zajęcia wychowania fizycznego i ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne
 3. dysponuje małym zakresem wiadomości z wychowania fizycznego, a tych które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce
 4. odmawia udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych i zawodach sportowych
 5. wykazuje duże braki w znajomości przepisów w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole
 6. wykazuje duże braki w zakresie wychowania społecznego oraz w zakresie dbałości o zdrowie
 7. sporadycznie jest aktywny podczas zajęć oraz unika angażowania się w lekcje z wychowania fizycznego
 8. ocena dopuszczająca z wychowania fizycznego może być podstawą do usunięcia z klasy sportowej

OCENA NIEDOSTATECZNA

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

 1. nie osiągnął sprawności fizycznej określonej programem nauczania
 2. opuszcza zajęcia wychowania fizycznego i ma dużą ilość nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych
 3. nie bierze udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych i zawodach sportowych
 4. wykazuje duże i rażące braki w znajomości przepisów sportowych
 5. nie wykazuje zaangażowania na lekcji wychowania fizycznego, a jego postawa do przedmiotu jest bierna
 6. ocena niedostateczna z wychowania fizycznego powoduje usunięcie ucznia z klasy sportowej

WYMAGANIA KLASYFIKACYJNE UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. uczeń wykonuje test Coopera(ocena ustalana według tabeli wskaźników)
 2. uczeń wykonuje wybrane próby sprawnościowe:
  • - skok w dal z miejsca
   - bieg wahadłowy 4x 10m
   - bieg 50m
   - rzut p. lekarską w przód znad głowy
   - siady z leżenia
 3. wykonuje prosty układ gimnastyczny
 4. uczeń opanował umiejętność poruszania się po boisku, stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, chwyty i podania oburącz i jednorącz, rzuty, odbicia piłki sposobem górnym

WYMAGANIA KLASYFIKACYJNE UCZNIA GIMNAZJUM WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. uczeń bierze udział w wybranym biegu wytrzymałościowym(przełajowy, uliczny, test Coopera itp.)
 2. uczeń wykonuje wybrane próby sprawnościowe:
  • - skok w dal z miejsca
   - bieg wahadłowy 4 x 10m
   - bieg 50m
   - rzut p. lekarską w przód znad głowy
   - siady z leżenia
 3. planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny
 4. przeprowadza rozgrzewkę
 5. stosuje w grze: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, zwody, prawidłowe ustawienie na boisku w ataku i obronie
 6. uczeń potrafi zaplanować szkolne rozgrywki sportowe systemem pucharowym lub "każdy z każdym"
 7. uczeń aktywnie realizuje wybrany temat z zakresu edukacji zdrowotnej

Za powyżej podane elementy uczeń otrzymuje oceny cząstkowe, które mają wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną.

Opracował i przygotował zespół nauczycieli wychowania fizycznego:

 • Ewa Ślusarczyk
 • Grzegorz Zajączkowski
 • Michał Muniak

strzałka do góry

Osób online: 2