Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne – zajęcia techniczne

 

Wymagania na ocenę celującą. Uczeń:

 • opanował pełny zakres treści zawartych w podstawie programowej,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych
 • uczestniczy w nadobowiązkowych formach zajęć technicznych, np. reprezentuje szkolę w konkursach wiedzy technicznej i osiąga sukcesy,
 • interesuje się literaturą fachową, rozwijając zainteresowania techniką,
 • potrafi samodzielnie i w sposób twórczy rozwiązywać problemy związane z techniką,
 • potrafi wypowiadać sie i dyskutować na tematy techniczne, uzasadniając poprawność rozumowania,
 • zawsze jest wzorowo zaangażowany w prace na lekcji i przygotowany do zajęć technicznych.
 • swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach i twórczo je rozwija,
 • śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, 
 • stosuje rozwiązania nietypowe,
 • biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu,
 • zna i ściśle stosuje zasady BHP.

Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń:

 • opanował pełny zakres treści zawartych w podstawie programowej,
 • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,
 • prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć,
 • potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,
 • ambitnie realizuje zadania indywidualne,
 • bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne,
 • jest świadomy zasad BHP podczas pracy,
 • rozpoznaje materiały, określa ich cechy,
 • sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
 • cechuje się systematycznością, konsekwencją działania,
 • proponuje ciekawe rozwiązania techniczne w trakcie wykonywanych zadań, projektów i ćwiczeń,
 • samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia o wyższym stopniu trudności,
 • wykonuje prace spełniające wszystkie kryteria podane przez nauczyciela,
 • terminowo wywiązuje się ze wszystkich zadań,
 • jest aktywny na zajęciach, pracuje systematycznie i efektywnie współdziała w grupie.
 • systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji,
 • systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację,
 • właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu.

Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń:

 • opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie zajęć technicznych dla gimnazjum,
 • poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje na to więcej czasu,
 • jest pracowity i chętny do pracy, ma przygotowanie i umiejętności z zakresu realizowanego tematu,
 • samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,
 • wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela,
 • wykazuje postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych w programie zajęć technicznych,
 • dba o ukończenie zadań praktycznych na zaplanowanym przez nauczyciela etapie oraz w wyznaczonym terminie,
 • poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, 
 • zazwyczaj jest przygotowany do zajęć i czynnie w nich uczestniczy,
 • systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację, w tym zeszyt przedmiotowy.

Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń:

 • opanował w sposób zadowalający podstawowe umiejętności z zakresu programu zajęć technicznych realizowanego w gimnazjum, umożliwiające rozwiązywanie zadań  o średnim stopniu trudności (czasem przy pomocy nauczyciela),
 • wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, potrzebuje pomocy nauczyciela,
 • zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami,
 • samodzielnie wykonuje zadania o podstawowym stopniu trudności,
 • stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela przy realizacji swoich prac,
 • systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie.

 

Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

 • wykonuje proste zadania,
 • bywa przygotowany do zajęć, chociaż pracuje niesystematycznie,
 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki,
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności,
 • zadania zlecone przez nauczyciela wykonuje z opóźnieniem,
 • wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania,
 • korzysta z możliwości poprawiania prac praktycznych,
 • prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie.

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych. W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, takie jak:

 • zawsze uwzględniać trudności ucznia,
 • w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie,
 • dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami,
 • dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu,
 • nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,
 • podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.,
 • włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse.

 


Wymagania szczegółowe do przykładowych modułów realizowanych w poszczególnych klasach.


Dział

Wymagania na ocenę dopuszczającą

Wymagania na ocenę dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą

Wymagania na ocenę bardzo dobrą

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

– zna przedmiotowe zasady oceniania
– omawia regulamin pracowni

– omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

– stosuje regulamin pracowni technicznej

– udziela pierwszej pomocy

– zna drogę ewakuacyjną w szkole oraz sposób ogłaszania alarmu
– omawia zasady postępowania w razie wypadku

– omawia rodzaje środków gaśniczych i ich zastosowanie

– wyjaśnia symbole znaków ewakuacyjnych

– nazywa i charakteryzuje grupy pożarów

– opisuje funkcję instrukcji obsługi i tabliczki znamionowej

– czyta symbole i oznaczenia stosowane w instrukcji obsługi i na tabliczce znamionowej

– wykorzystuje dane zawarte w instrukcji obsługi
– potrafi rozpoznać zagrożenie występujące przy obsłudze urządzeń

– charakteryzuje dane dowolnego urządzenia na podstawie tabliczki znamionowej

Rysunek techniczny

– zna zasady wykonywania rysunku technicznego
– zna i podaje rodzaje linii, ich kształt i zastosowanie
– zna symbole stosowane w rysunku technicznym
– zna i stosuje zasady wymiarowania
– rozumie potrzebę wymiarowania figur
– wykazuje się starannością i dokładnością

– omawia normy techniczne i ich znaczenie
– definiuje pojęcia: normalizacji

– stosuje zasady wykonywania rysunku technicznego
– rozpoznaje i nazywa rodzaje linii, symbole
– stosuje zasady wymiarowania
– umie wymiarować okręgi o różnej wielkości średnicy

– podaje wymiary formatów arkuszy stosowanych w technice

– zna rodzaje pisma
– zna cechy pisma technicznego – charakteryzuje je
– zna wielkości pisma stosowane dla arkusza A4

– rozróżnia pismo rodzaju A i B

– zna i pisze wzory liter i cyfr
– potrafi napisać tekst pismem technicznym
– wykazuje się starannością i dokładnością

– podaje wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego

– zna zasady wykonywania przekrojów i ich rodzaje
– wykazuje się starannością i dokładnością

– potrafi podać sposób wykonania przekroju wielopłaszczyznowe-go, półprzekroju, przekroju cząstkowego oraz kładu

– wykonuje przekroje brył
– rozpoznaje rodzaje przekrojów

– potrafi wykreślić przekrój wielopłaszczyznowy i półprzekrój

– charakteryzuje rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy
– rozpoznaje rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy
– zna funkcje rysunków
– zna zasady sporządzania rysunku poglądowego, złożeniowego i wykonawczego

– opisuje różnice pomiędzy rysunkiem poglądowym, złożeniowym i wykonawczym

– potrafi sporządzić dokumentację – wypełnia tabelę do odpowiedniego rodzaju rysunku
– sporządza rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy
– wykazuje się starannością i dokładnością

– dobiera rodzaj rysunku do funkcji dokumentacji
– dobiera odpowiedni rodzaj materiału do wykonywanego przedmiotu
– czyta rysunki

– zna i stosuje pojęcie aksonometrii, rzutu aksonometrycznego
– zna rodzaje rzutów
– zna zasady rzutowania
– zna sposób wykonania rzutu – widok

– potrafi dobrać najlepszy sposób ustawienia przedmiotu w celu wykonania rzutu aksonometrycznego

– stosuje zasady rzutowania
– rozpoznaje rzut główny, boczny i z góry
– wykazuje się starannością i dokładnością

– wykonuje rzuty skomplikowanych przedmiotów

– zna i stosuje zasady rysowania brył w dimetrii
– podaje wzajemny układ osi
– zna etapy rysowania bryły

– określa rodzaj rzutu na podstawie rysunku bryły

– przedstawia bryły w dimetrii
– na podstawie rzutu prostokątnego rysuje przedmiot w dimetrii
– doskonali umiejętności
– wykazuje się starannością i dokładnością

– wykreśla skomplikowane bryły na podstawie rzutu prostokątnego

– zna i stosuje zasady rysowania brył w izometrii
– podaje wzajemny układ osi
– zna etapy rysowania bryły

– określa rodzaj rzutu na podstawie rysunku bryły

– przedstawia bryły w izometrii
– na podstawie rzutu prostokątnego rysuje przedmiot w izometrii
– doskonali umiejętności
– wykazuje się starannością i dokładnością

– wykreśla skomplikowane bryły na podstawie rzutu prostokątnego

– zna i stosuje zasady wykonania bryły
– potrafi wykonać siatkę na podstawie prostej bryły

– zna pojęcie rysunku technicznego wspomaganego komputerowo

– wykonuje siatki prostych brył
– wykorzystuje programy komputerowe do wykonywania rysunku technicznego
– tworzy bryłę z siatki
– wykazuje się starannością i dokładnością

– wykonuje siatkę na podstawie skomplikowanej bryły

Planowanie pracy. Proces technologiczny

– zna i stosuje pojęcia: produkcja jednostkowa, wieloseryjna, ciągła, ergonomia
– omawia rodzaje operacji technologicznych i ich funkcję

– przedstawia zasady właściwego doboru operacji do rodzaju wykonywanego przedmiotu, wybór uzasadnia

– opracowuje proces technologiczny powstania dowolnego przedmiotu

– podaje przykłady produkcji ciągłej, potokowej i seryjnej

– omawia rodzaje narzędzi i ich zastosowanie
– zna budowę suwmiarki i mikrometru
– dokonuje konserwacji narzędzi
– przedstawia zastosowanie suwmiarki i mikrometru
– dokonuje pomiaru suwmiarką i mikrometrem
– dokonuje odczytu pomiaru

– zna i stosuje skale dokładności przyrządów pomiarowych

– wykorzystuje narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem
– dokonuje pomiaru suwmiarką i mikrometrem

– umie dokonać pomiaru i odczytu z uwzględnieniem różnych skali dokładności

Podstawowe informacje o ruchu drogowym

– zna zasady obowiązujące pieszych i rowerzystów
– omawia zasady ostrożności i ograniczonego zaufania

– rozpoznaje i nazywa znaki obowiązujące pieszych i rowerzystów

– stosuje przepisy ruchu drogowego
– zna i stosuje obowiązki i zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym przez pieszych i rowerzystów
– potrafi określić na podstawie ilustracji pierwszeństwo na drogach

– czyta i omawia na podstawie ilustracji sytuacje drogowe
– omawia manewry dokonywane przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego – uzasadnia je

– zna pojęcie: kolizja, wypadek drogowy
– zna zasady udzielania pierwszej pomocy
– umie ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
– rozpoznaje urazy i udziela pierwszej pomocy

– określa rodzaje urazów

– wymienia podstawowe zasady postępowania w miejscu wypadku
– udziela pierwszej pomocy
– w razie konieczności wykorzystuje numery służb ratowniczych i numer alarmowy

– omawia sposób oznakowania wypadku

Papieroplastyka

– omawia znaczenia papieru dla człowieka
– zna surowce do produkcji papieru
– omawia etapy produkcji papieru na podstawie schematu
– wymienia i charakteryzuje produkty i półprodukty powstałe podczas produkcji papieru

– omawia zagadnienie ochrony środowiska

– wymienia półprodukty i produkty powstałe przy produkcji papieru
– rozróżnia podstawowe gatunki papieru

– omawia powtórne wykorzystanie surowców wtórnych

– charakteryzuje podstawowe właściwości papieru
– omawia podstawowe gatunki papieru
– opisuje jakość produktów papierowych
– określa jakość produktów papierowych

– zna sposoby uszlachetniania papieru

– dokonuje podziału papieru
– określa przeznaczenie papieru ze względu na jego właściwości
– rozróżnia podstawowe gatunki papieru

– na podstawie ćwiczeń określa gatunek papieru

– omawia sposób wykonania technik: iris folding, quilling, papierowa wiklina, scrapbooking
– zna charakterystyczne elementy ozdobne wykonywane z papieru w swoim regionie
– zna i stosuje narzędzia i materiały do obróbki papieru

– omawia historię powstania papieroplastyki i jej gatunki
– bezpiecznie posługuje się narzędziami i materiałami do obróbki papieru

– wykonuje prace poznanymi technikami
– podaje przykłady form ozdobnych wykonywanych z papieru

– dobiera gatunek papieru do rodzaju techniki

Fotografia

– zna rodzaje aparatów
– zna budowę aparatu fotograficznego analogowego
– zna zasady tworzenia zdjęcia w aparacie jednoobiektywo-
wym
– omawia sposób powstawania zdjęcia czarno-białego i kolorowego

– zna sposób wywoływania zdjęć

– omawia budowę aparatu na podstawie schematu
– opisuje sposób powstawania zdjęć
– wykonuje zdjęcia fotograficzne

– czyta i analizuje treści instrukcji obsługi urządzenia

– zna budowę aparatu fotograficznego cyfrowego
– zna zasady tworzenia zdjęcia w aparacie cyfrowym
– omawia sposób powstawania zdjęcia i jego zapis

– podaje parametry zdjęć i kart pamięci

– omawia budowę aparatu na podstawie schematu
– opisuje sposób powstawania zdjęć
– wykonuje zdjęcia fotograficzne

– czyta i analizuje treści instrukcji obsługi urządzenia

– omawia parametry decydujące o jakości zdjęcia w aparacie cyfrowym
– charakteryzuje cyfrową obróbkę zdjęć
– omawia pojęcie: zdjęcie artystyczne

– porównuje rodzaje aparatów pod kątem jakości i walorów artystycznych zdjęć

– charakteryzuje programy do obróbki artystycznej zdjęć
– dobiera rodzaj aparatu do potrzeb swoich i innych

– obsługuje program graficzny do obróbki zdjęć

Budowa i zasada działania lutownicy.

– zna i stosuje pojęcia: spoina, lutowanie miękkie, twarde
– omawia ogólną budowę i zasadę działania lutownicy
– zna sposób wykonania połączenia
– czyta instrukcję obsługi lutownicy
– zna zasady czyszczenia i konserwacji

– umie dobrać materiał na grot

– charakteryzuje rodzaje połączeń materiałów
– zna i stosuje pojęcia: spoina, lutowanie miękkie, twarde
– zna i charakteryzuje rodzaje lutownic
– zna i przestrzega bezpieczeństwa podczas pracy

– analizuje treści instrukcji obsługi urządzenia
– charakteryzuje różnice pomiędzy lutownicą oporową a transformatorową
– wykazuje się umiejętnością lutowania

Rodzaje materiałów włókienniczych – pochodzenie i zastosowanie włókien.

– zna rodzaje materiałów włókienniczych
– omawia pochodzenie i zastosowanie włókien
– charakteryzuje etapy powstawania włókien
– określa właściwości włókien naturalnych i chemicznych
– omawia podział nitek, podaje ich zastosowanie

– zna surowce do produkcji włókien chemicznych
– omawia sposób powstawania nitek – skręcania

– rozpoznaje włókna i określa ich zastosowanie
– porównuje właściwości włókien naturalnych i chemicznych

– zna sposoby rozpoznawania rodzaju nitek

Podstawowe ściegi ręczne i maszynowe.

– zna pojęcie: ścieg maszynowy, ręczny, szew
– zna podstawowe ściegi maszynowe i ręczne
– omawia sposób wykonania ściegów
– opisuje budowę maszyny do szycia

– zna rodzaje przekładni w maszynie oraz rodzaje ruchów

– zna i nazywa rodzaje ściegów, omawia ich zastosowanie
– wykonuje ściegi ręczne
– zna ściegi charakterystyczne dla regionu

– wykonuje ściegi maszynowe

Konserwacja odzieży. Oznaczenia na metkach

– omawia sposób konserwacji odzieży
– opisuje symbole umieszczone na metce
– charakteryzuje oznaczenie składu włókien za pomocą nitek

– omawia budowę żelazka

– dobiera rodzaj konserwacji do rodzaju materiału i zabrudzenia
– odczytuje skład tkaniny na podstawie oznaczeń nitek
– stosuje bezpieczeństwo podczas prasowania

– zna chemiczne środki czyszczące i ich zastosowanie

Obwody elektryczne – zasada przepływu prądu elektrycznego

– zna i stosuje definicje: prąd elektryczny, prąd zmienny i stały, napięcie, natężenie
– zna zasadę przepływu prądu
– zna i nazywa symbole stosowane w schematach
– zna przyrządy pomiarowe
– umie dokonać pomiaru w obwodach
– analizuje schematy elektryczne
– wskazuje: obwód otwarty, zamknięty, połączenie szeregowe i równoległe

– przedstawia wpływ prądu na organizm człowieka

– czyta i analizuje schematy, dokonuje obliczeń
– dokonuje porównania połączeń szeregowych i równoległych odbiorników w obwodzie
– montuje dowolne obwody według schematów z zastosowaniem danego elementu
– umie odpowiednio podłączyć miernik do obwodu
– umie bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej

– potrafi dokonać zamiany jednostek stosowanych w elektronice
– dokonuje porównania połączeń szeregowych i równoległych odbiorników w obwodzie

Budowa i zasada działania urządzenia (na przykładzie kuchenki mikrofalowej).

– zna budowę kuchenki mikrofalowej
– omawia zasadę działania

– wymienia rodzaje układów sterowania
– zna zasady konserwacji i użytkowania kuchenki

– przedstawia charakterystykę poszczególnych parametrów urządzenia
– wykorzystuje urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem
– analizuje treści instrukcji obsługi urządzenia

– dobiera odpowiednie parametry urządzenia do określonych wymagań

Zasady prawidłowego żywienia, grupy produktów.

– omawia zasady racjonalnego odżywiania
– opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka
– wymienia i charakteryzuje grupy wchodzące w skład piramidy zdrowia
– omawia zasady racjonalnego odżywiania się

– omawia role witamin i składników mineralnych

– określa wpływ odżywiania na organizm człowieka
– racjonalnie odżywia się

– wymienia choroby układu pokarmowego

Przygotowywa-nie posiłków, nakrywanie do stołu.

– charakteryzuje rodzaje obróbki termicznej – sposoby jej przeprowadzenia
– zna zasady wykonywania jadłospisu
– omawia zależności czynników pokarmowych
– podaje dobowe zapotrzebowanie pokarmowe dla poszczególnych grup
– zna zasady nakrycia do stołu i zachowania się przy nim

– określa normy żywienia

– tworzy jadłospis, określa normy żywienia
– racjonalnie planuje żywienie
– kalkuluje koszty związane z przygotowaniem posiłków
– umie nakryć do stołu
– wymienia zasady zachowania się przy stole

– wymienia choroby układu pokarmowego spowodowane złym przygotowaniem posiłków

Korzystanie z instalacji domowych

– omawia rodzaje instalacji domowych
– zna rolę bezpiecznika
– wymienia i charakteryzuje czynniki wpływające na wysokość rachunku za prąd
– omawia zakup odbiorników ze względu na ich energooszczędność
– przedstawia czynniki wpływające na wysokość rachunku za wodę
– omawia sposoby zmniejszania zużycia gazu

– omawia etapy oczyszczania ścieków

– bezpiecznie i racjonalnie korzysta z instalacji domowych
– wie, jak postąpić w razie wykrycia ulatniającego się gazu

– czyta plany dowolnej instalacji domowej

Recykling – segregacja odpadów.

– zna i omawia pojęcia: recykling, odpady, segregacja odpadów
– charakteryzuje źródła zanieczyszczeń
– omawia znaki stosowane na opakowaniach produktów związane z ochroną środowiska

– omawia zależność między rozwojem techniki a środowiskiem naturalnym

– wykazuje świadomość konieczności segregacji śmieci
– segreguje śmieci we własnym gospodarstwie domowym
– omawia sposoby ochrony środowiska

– określa przetwarzanie metali i stopów

 

 


strzałka do góry

Osób online: 1