Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 szkoły podstawowej.

1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń:
 • wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach,
 • zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz wykorzystuje te umiejętności w sytuacjach praktycznych,
 • wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych,
 • przedstawia w systemie dziesiątkowym liczby zapisane w systemie rzymskim, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim (w zakresie do 39),
 • stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia,
 • rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100,
 • rozpoznaje liczbę złożoną na podstawie tabliczki mnożenia w zakresie 100, a także, gdy na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności,
 • rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze,
 • oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych,
 • stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań,
 • szacuje wyniki działań,
 • interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej,
 • porównuje liczby całkowite,
 • podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych,
 • dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane,
 • dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach),
 • oblicza ułamek danej liczby naturalnej.
  2. W zakresie wykorzystania i tworzenia informacji uczeń:
 • interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, w tabelach i na diagramach,
 • rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne,
 • zna podstawową terminologię,
 • formułuje odpowiedzi i poprawnie zapisuje wyniki.
  3. W zakresie modelowania matematycznego uczeń:
 • dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji,
 • korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, zamienia wzór na formę słowną,
 • oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych,
 • stosuje jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń),
 • oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi,
 • przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne.
  4. W zakresie kształcenia wyobraźni geometrycznej uczeń:
 • rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek,
 • rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe,
 • mierzy kąty mniejsze od 180o z dokładnością do 1o,
 • rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180o,
 • rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty,
 • porównuje kąty,
 • rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności,
 • rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne,
 • ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta),
 • stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta,
 • rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez, zna najważniejsze własności tych figur,
 • wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany, uzasadnia swój wybór,
 • rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych,
 • rysuje siatki prostopadłościanów.
  5. W zakresie rozumowania i tworzenia strategii uczeń:
 • czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe,
 • ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu,
 • dostrzega zależności między podanymi informacjami,
 • dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne poprawne oraz wygodne dla niego strategie rozwiązania,
 • do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody,
 • weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.
  6. W zakresie praktycznego zastosowania matematyki uczeń:
 • interpretuje 100% danej wielkości jako całość,50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą,
 • 10% – jako jedną dziesiątą, a 1% – jako setną część danej wielkości liczbowej,
 • w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%,
 • wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach,
 • wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach,
 • odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną),
 • zamienia i poprawnie stosuje jednostki długości, stosuje podstawowe jednostki pola i objętości.
 

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego
Uczeń:
 • dodaje, odejmuje liczby naturalne w zakresie 200,
 • mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 100,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych,
 • odczytuje drugie i trzecie potęgi,
 • zapisuje iloczyn dwóch lub trzech tych samych czynników w postaci potęgi,
 • zna i stosuje właściwą kolejność działań w wyrażeniach dwudziałaniowych,
 • zna cyfry rzymskie (I, V, X),
 • zapisuje cyframi rzymskimi liczby zapisane cyframi arabskimi (w zakresie do 39),
 • dodaje i odejmuje pisemnie liczby trzyi czterocyfrowe,
 • sprawdza wynik odejmowania poprzez dodawanie,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,
 • mnoży pisemnie liczby dwui trzycyfrowe,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego,
 • podaje wielokrotności danej liczby jednocyfrowej,
 • wykonuje dzielenie z resztą (proste przykłady),
 • zna i stosuje cechy podzielności przez 2, 5 i 10,
 • dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe,
 • zna pojęcie prostej, półprostej i odcinka,
 • rysuje i oznacza prostą, półprostą i odcinek,
 • rozróżnia wzajemne położenia dwóch prostych na płaszczyźnie,
 • wskazuje proste lub odcinki równoległe i prostopadłe,
 • rozwiązuje elementarne zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów,
 • rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty ostre, proste, rozwarte,
 • posługuje się kątomierzem do mierzenia kątów wypukłych,
 • rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny,
 • zna twierdzenie o sumie kątów w trójkącie,
 • rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny,
 • oblicza długości boków trójkąta równobocznego przy danym obwodzie,
 • rozpoznaje odcinki, które są wysokościami w trójkącie,
 • wskazuje wierzchołek, z którego wychodzi wysokość, i bok, na który jest opuszczona,
 • rysuje przy użyciu ekierki wysokość w trójkącie ostrokątnym,
 • wskazuje boki prostopadłe, boki równoległe, przekątne w prostokątach i równoległobokach,
 • oblicza obwód rombu, równoległoboku,
 • rozpoznaje wysokości równoległoboku,
 • rysuje co najmniej jedną wysokość równoległoboku,
 • wskazuje trapezy wśród innych figur,
 • rysuje trapezy przy danych długościach podstaw,
 • zapisuje ułamek w postaci dzielenia,
 • zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane,
 • porównuje ułamki o tym samym mianowniku,
 • rozszerza ułamki do wskazanego mianownika,
 • skraca ułamki w prostych przypadkach,
 • dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o jednakowych mianownikach,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach,
 • dodaje i odejmuje ułamki ze sprowadzeniem do wspólnego mianownika jednego z ułamków,
 • mnoży ułamek lub liczbę mieszaną przez liczbę naturalną z wykorzystaniem skracania przy mnożeniu,
 • mnoży ułamki, stosując przy tym skracanie,
 • znajduje odwrotności ułamków, liczb naturalnych i liczb mieszanych,
 • dzieli ułamki, stosując przy tym skracanie,
 • zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego,
 • zamienia ułamek zwykły na dziesiętny poprzez rozszerzanie ułamka,
 • odczytuje i zapisuje słownie ułamki dziesiętne,
 • ułamki dziesiętne zapisane słownie zapisuje cyframi (proste przypadki),
 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,
 • mnoży i dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000,
 • mnoży pisemnie ułamki dziesiętne,
 • dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez jednocyfrową liczbę naturalną,
 • zna podstawowe jednostki masy, monetarne (polskie) i długości, zna zależności między nimi,
 • zamienia mniejsze jednostki na większe,
 • oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara bez przekraczania godziny,
 • oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny bez przekraczania godziny,
 • oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb naturalnych,
 • odczytuje dane z tabel,
 • zamienia procenty na ułamki,
 • określa, czy zamalowano 50% figury,
 • oblicza pozostałą ilość jako procent całości,
 • odczytuje dane z diagramów w prostych przypadkach,
 • zna i rozumie pojęcie pola figury jako liczby kwadratów jednostkowych,
 • oblicza pole prostokąta jako iloczyn długości boków,
 • zna i stosuje wzór na obliczanie pola równoległoboku,
 • oblicza pole trójkąta przy danym boku i odpowiadającej mu wysokości,
 • odczytuje liczby całkowite z osi liczbowej,
 • zaznacza na osi liczbowej podane liczby całkowite,
 • rozróżnia i wskazuje krawędzie, wierzchołki, ściany boczne, podstawy brył,
 • rozróżnia graniastosłupy, ostrosłupy, prostopadłościany w otoczeniu i na rysunkach,
 • zna podstawowe jednostki objętości,
 • oblicza objętości brył zbudowanych z sześcianów jednostkowych,
 • oblicza objętość prostopadłościanu, złożonego z sześcianów jednostkowych.
Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):
 • zna i stosuje w obliczeniach przemienność i łączność dodawania i mnożenia,
 • stosuje rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe,
 • mnoży liczby zakończone zerami, pomijając zera przy mnożeniu i dopisując w wyniku,
 • dzieli liczby zakończone zerami, pomijając tyle samo zer w dzielnej i dzielniku,
 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych,
 • zapisuje potęgę w postaci iloczynu,
 • zapisuje iloczyn tych samych czynników w postaci potęgi,
 • oblicza potęgi liczb, także z wykorzystaniem kalkulatora,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem potęgowania,
 • oblicza wartość trójdziałaniowego wyrażenia arytmetycznego,
 • dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania tekstowego,
 • zapisuje cyframi arabskimi liczby zapisane cyframi rzymskimi (w zakresie do 39),
 • szacuje wynik pojedynczego działania dodawania lub odejmowania poprzez stosowanie zaokrągleń liczb,
 • stosuje szacowanie w sytuacjach praktycznych (czy starczy pieniędzy na zakup, ile pieniędzy zostanie),
 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,
 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego,
 • zna i stosuje cechy podzielności przez 3 i 9,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą i interpretuje wynik działania stosownie do treści zadania,
 • wskazuje w zbiorze liczb liczby złożone na podstawie cech podzielności przez 2, 3, 5, 10,
 • zapisuje liczbę dwucyfrową w postaci iloczynu czynników pierwszych,
 • znajduje brakujący czynnik w iloczynie, dzielnik lub dzielną w ilorazie,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia pisemnego,
 • rozwiązuje typowe zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów,
 • rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty pełne, półpełne, wklęsłe,
 • rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe,
 • rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów,
 • szacuje miary kątów przedstawionych na rysunku,
 • rysuje kąty o danej mierze, mniejszej niż 180°,
 • rozwiązuje elementarne zadania rysunkowe dotyczące obliczania miar kątów,
 • stosuje nierówność trójkąta,
 • rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów w trójkącie,
 • oblicza obwody trójkątów, mając dane zależności między bokami,
 • wskazuje różne rodzaje trójkątów jako części innych wielokątów,
 • rysuje różne rodzaje trójkątów,
 • rysuje przy użyciu ekierki wysokości w trójkącie ostrokątnym i prostokątnym,
 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem wysokości trójkąta,
 • rysuje kwadrat o danym obwodzie, prostokąt o danym obwodzie i danym jednym boku,
 • oblicza miary kątów w równoległoboku,
 • oblicza długość boku rombu przy danym obwodzie,
 • rysuje równoległobok przy danym boku i danej wysokości prostopadłej do tego boku,
 • rozpoznaje rodzaje trapezów,
 • rysuje trapezy przy danych długościach podstaw i wysokości,
 • oblicza brakujące długości odcinków w trapezie,
 • wskazuje poznane czworokąty jako części innych figur,
 • wykorzystuje twierdzenie o sumie kątów w czworokącie do obliczania brakujących miar kątów w czworokącie,
 • zapisuje w postaci ułamka rozwiązania elementarnych zadań tekstowych,
 • doprowadza ułamki właściwe do postaci nieskracalnej, a ułamki niewłaściwe i liczby mieszane do najprostszej postaci,
 • porównuje ułamki o tym samym liczniku,
 • rozszerza ułamki do wskazanego licznika,
 • znajduje licznik lub mianownik ułamka równego danemu po skróceniu lub rozszerzeniu,
 • sprowadza ułamki do wspólnego mianownika,
 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach,
 • dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o różnych mianownikach,
 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o różnych mianownikach,
 • oblicza ułamek liczby naturalnej,
 • mnoży liczby mieszane, stosując przy tym skracanie,
 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków, liczb mieszanych,
 • dzieli liczby mieszane, stosując przy tym skracanie,
 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków,
 • oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń na ułamkach zwykłych, stosując przy tym ułatwienia (przemienność, skracanie),
 • ułamki dziesiętne zapisane słownie zapisuje przy pomocy cyfr (trudniejsze sytuacje, np. trzy i cztery setne),
 • zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej,
 • porównuje ułamki dziesiętne,
 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci,
 • znajduje dopełnienie ułamka dziesiętnego do pełnych całości,
 • oblicza składnik sumy w dodawaniu, odjemną lub odjemnik w odejmowaniu ułamków dziesiętnych,
 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych,
 • odczytuje z osi liczbowej brakujące ułamki dziesiętne,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych,
 • dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną,
 • dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych i porównywania ilorazowego,
 • zamienia jednostki zapisane ułamkiem dziesiętnym na jednostki mieszane lub mniejsze jednostki,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem jednostek (np. koszt zakupu przy danej cenie za kilogram lub metr),
 • oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara z przekraczaniem godziny,
 • oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny z przekraczaniem godziny (bez przekraczania doby),
 • oblicza datę po upływie podanej liczby dni od podanego dnia,
 • rozwiązuje elementarne zadania dotyczące czasu, z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach i kalendarzu,
 • oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb naturalnych,
 • rozwiązuje zadania tekstowe polegające na obliczaniu średniej arytmetycznej (np. średnia odległość, waga),
 • rozwiązuje zadania z wykorzystaniem danych przedstawionych w tabeli,
 • określa, jaki procent figury zamalowano (10%, 25%, 100%),
 • oblicza 1%, 10%, 25%, 50% i 100% z liczby naturalnej,
 • oblicza pola figur znajdujących się na kratownicy przy wielkości kratki 1 cm2 oraz przy wielkości ¼ cm²
 • wykorzystuje pole prostokąta do obliczania pól innych figur,
 • mierzy przedmioty o kształcie prostokąta i oblicza ich pole,
 • oblicza pole i obwód prostokąta przy danym jednym boku i zależności (ilorazowej lub różnicowej) drugiego boku,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem pola prostokąta,
 • oblicza pole równoległoboku i rombu narysowanych na kratownicy z możliwością odczytania potrzebnych wymiarów,
 • oblicza pole i obwód równoległoboku na podstawie danych długości boków i wysokości,
 • zna i stosuje wzór na obliczanie pola rombu z wykorzystaniem długości przekątnych,
 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem pól równoległoboku i rombu,
 • zna i stosuje wzór na obliczanie pola trójkąta,
 • oblicza pole trójkąta umieszczonego na kratownicy z możliwością odczytania potrzebnych długości,
 • oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych,
 • zna i stosuje wzór na obliczanie pola trapezu,
 • oblicza pole trapezu umieszczonego na kratownicy z możliwymi do odczytania potrzebnymi długościami odcinków,
 • wyznacza liczby przeciwne do danych,
 • porównuje liczby całkowite,
 • rozwiązuje zadania w oparciu o dane zestawione w tabeli, na mapie pogody,
 • dodaje liczby całkowite jednocyfrowe,
 • określa znak sumy dwóch liczb całkowitych wielocyfrowych,
 • oblicza za pomocą osi liczbowej różnicę między liczbami całkowitymi,
 • oblicza różnicę między temperaturami wyrażonymi za pomocą liczb całkowitych,
 • wykonuje proste działania dodawania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych,
 • rysuje rzuty prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów,
 • dobiera jednostkę do pomiaru objętości podanego przedmiotu,
 • oblicza objętości prostopadłościanu i sześcianu jako iloczynu długości krawędzi,
 • rozumie pojęcie siatki prostopadłościanu,
 • rysuje siatkę sześcianu o podanej długości krawędzi.
Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.
Uczeń (oprócz spełniania wymagań koniecznych i podstawowych):
 • stosuje rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu i dzieleniu liczb kilkucyfrowych przez jednocyfrowe,
 • zapisuje liczbę podaną w postaci 10 n bez użycia potęgowania,
 • rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem potęgowania,
 • zapisuje wyrażenia arytmetyczne do prostych treści zadaniowych,
 • dopisuje treść zadania do prostego wyrażenia arytmetycznego,
 • zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego w postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia,
 • zapisuje liczby cyframi rzymskimi,
 • dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe,
 • zna pojęcie wielokrotności liczb,
 • zna pojęcia liczby pierwszej i złożonej,
 • zapisuje liczbę w postaci iloczynu czynników pierwszych,
 • dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby dwucyfrowe,
 • rozwiązuje zadania związane z mierzeniem kątów,
 • rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów,
 • oblicza miary kątów w trójkącie z podanych w zadaniu zależności między kątami,
 • wskazuje osie symetrii trójkąta,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności trójkątów
 • rozwiązuje zadania związane z rysowaniem, mierzeniem i obliczaniem długości odpowiednich odcinków w równoległobokach,
 • rysuje trapez o danych długościach boków i danych kątach,
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamka liczby,
 • wskazuje w zbiorze ułamków ułamki nieskracalne przy wykorzystaniu cech podzielności,
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach,
 • porównuje ułamki o różnych mianownikach,
 • oblicza składnik w sumie lub odjemnik w różnicy ułamków o różnych mianownikach,
 • rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o różnych mianownikach oraz porównywania różnicowego,
 • oblicza ułamek liczby mieszanej i ułamek ułamka,
 • oblicza brakujący czynnik w iloczynie,
 • mnoży liczby mieszane i wyniki doprowadza do najprostszej postaci,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem odwrotności liczb,
 • oblicza dzielnik lub dzielną przy danym ilorazie,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dzielenia liczb mieszanych,
 • oblicza wartości wyrażeń zawierających trzy i więcej działań na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych,
 • porównuje ułamki dziesiętne ze zwykłymi o mianownikach 2, 4 lub 5,
 • oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych,
 • zapisuje i odczytuje duże liczby za pomocą skrótów (np. 2,5 tys.),
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych,
 • oblicza dzielną lub dzielnik w ilorazie ułamków dziesiętnych,
 • wyraża w jednej jednostce sumę wielkości podanych w różnych jednostkach,
 • porównuje wielkości podane w różnych jednostkach,
 • rozwiązuje typowe zadania dotyczące czasu z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach i kalendarzu,
 • oblicza, na jaką ilość towaru wystarczy pieniędzy przy podanej cenie jednostkowej,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego, wykorzystując dane z tabel,
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem średniej arytmetycznej,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania wielkości procentowych,
 • oblicza jakim procentem całości jest dana wielkość : ¼¸½
 • oblicza na podstawie diagramów „o ile więcej”, „ile razy więcej”,
 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem pola prostokąta,
 • podaje możliwe wymiary prostokąta o danym polu,
 • oblicza wysokość równoległoboku przy danym polu i długości boku,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem pól równoległoboku i rombu,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem pól i obwodów równoległoboku i rombu,
 • rozwiązuje zadania z praktycznym wykorzystaniem pola trójkąta,
 • oblicza pola figur umieszczonych w kratownicy, które dadzą się podzielić na prostokąty, równoległoboki i trójkąty,
 • oblicza pole trapezu przy podanej zależności między bokami i wysokością,
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem pola trapezu,
 • oblicza pole wielokąta umieszczonego w kratownicy, który można podzielić na trapezy o łatwych do obliczenia polach,
 • wyraża pole powierzchni figury o danych wymiarach w różnych jednostkach,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek pola,
 • porządkuje liczby w zbiorze liczb całkowitych,
 • oblicza temperaturę po spadku o podaną liczbę stopni,
 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dodawania liczb całkowitych,
 • wskazuje liczbę całkowitą, różniącą się od danej o podaną liczbę naturalną,
 • mnoży i dzieli liczby całkowite,
 • oblicza wartości wyrażeń złożonych z dwóch lub trzech działań na liczbach całkowitych,
 • podaje przykłady brył o danej liczbie wierzchołków,
 • podaje przykłady brył, których ściany spełniają dany warunek,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem objętości prostopadłościanu i sześcianu,
 • rysuje siatkę prostopadłościanu o danych długościach krawędzi,
 • dobiera siatkę do modelu prostopadłościanu,
 • ocenia, czy rysunek przedstawia siatkę prostopadłościanu,
 • oblicza objętość prostopadłościanu, korzystając z jego siatki,
 • nazywa graniastosłupy na podstawie siatek,
 • rysuje siatki graniastosłupów przy podanym kształcie podstawy i podanych długościach krawędzi,
 • dobiera siatkę do modelu graniastosłupa.
Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.
Uczeń (oprócz spełniania wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem potęgowania,
 • oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych (także z potęgowaniem), stosując odpowiednią kolejność działań,
 • zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego w postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia,
 • uzupełnia nawiasami wyrażenie arytmetyczne tak, aby dawało podany wynik,
 • odczytuje liczby zapisane cyframi rzymskimi,
 • szacuje wynik wyrażenia zawierającego więcej niż jedno działanie,
 • rozszyfrowuje cyfry ukryte pod literami w liczbach w działaniu dodawania pisemnego,
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,
 • rozszyfrowuje cyfry ukryte pod literami w działaniu mnożenia pisemnego,
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego,
 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem cech podzielności i wielokrotności liczb,
 • rozkłada na czynniki pierwsze liczby kilkucyfrowe,
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności, dzielenia pisemnego oraz porównywania ilorazowego,
 • rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące prostej, półprostej i odcinka na płaszczyźnie,
 • wskazuje różne rodzaje kątów na bardziej złożonych rysunkach,
 • oblicza miary kątów przedstawionych na rysunku (trudne przykłady),
 • oblicza miary kątów między wskazówkami zegara o określonej godzinie (pełne kwadranse),
 • rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące rodzajów i własności trójkątów,
 • rysuje romb przy użyciu linijki i cyrkla,
 • rysuje równoległobok przy danych przekątnych i kącie między nimi,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności trapezów,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności czworokątów,
 • porównuje ułamki, wykorzystując relacje między ułamkami o takich samych licznikach lub o takich samych mianownikach,
 • rozwiązuje nietypowe zadnia tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych,
 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków zwykłych,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków zwykłych,
 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych,
 • porównuje ułamki zwykłe o mianowniku równym 8 z ułamkami dziesiętnymi,
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków dziesiętnych,
 • odczytuje brakujące liczby z osi liczbowej, gdy podane liczby różnią się liczbą miejsc po przecinku,
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych,
 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych,
 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych,
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem przeliczania jednostek,
 • rozwiązuje zadania wymagające działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • rozwiązuje zadania z wykorzystaniem rozkładu jazdy,
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące czasu i kalendarza,
 • rozwiązuje zadania, w których szacuje i oblicza łączny koszt zakupu przy danych cenach jednostkowych oraz wielkość reszty,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem obliczania średniej liczb wyrażonych różnymi jednostkami,
 • oblicza sumę liczb na podstawie podanej średniej,
 • oblicza jedną z wartości przy danej średniej i pozostałych wartościach,
 • rozwiązuje zadania, wykorzystując dane przedstawione na diagramie słupkowym,
 • rozwiązuje zadania praktyczne związane z obliczaniem pól prostokątów,
 • oblicza pola figur złożonych z prostokątów, równoległoboków i trójkątów, umieszczonych na kratownicy, odczytując potrzebne wymiary,
 • rozwiązuje zadania praktyczne związane z polem trójkąta,
 • oblicza wysokości trójkąta prostokątnego przy danych trzech bokach,
 • oblicza wysokość trapezu przy danych podstawach i polu,
 • oblicza drugą podstawę trapezu przy danej wysokości, podstawie i polu,
 • rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola,
 • porównuje powierzchnie wyrażone w różnych jednostkach,
 • zamienia jednostki pola,
 • oblicza średnią arytmetyczną liczb całkowitych,
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego i dodawania liczb całkowitych,
 • rozwiązuje zadania dotyczące odczytywania z osi liczbowej liczb różniących się od podanych o daną wielkość,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych,
 • rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów,
 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem objętości,
 • oblicza wysokość prostopadłościanu przy danej objętości i krawędziach podstawy,
 • rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem siatki sześcianu,
 • rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące siatek graniastosłupów.
Wymagania wykraczające (na ocenę celującą)
Stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.

strzałka do góry

Osób online: 2