Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń:
 • wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,
 • zna i stosuje algorytmy działań pisemnych (oprócz dzielenia) oraz wykorzystuje te umiejętności w sytuacjach praktycznych,
 • wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych,
 • stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia,
 • rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10,
 • oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych,
 • dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne (w prostych przykładach),
 • stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań,
 • szacuje wyniki działań,
 • posługuje się kalkulatorem,
 • interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej,
 • porównuje liczby naturalne,
 • mnoży ułamki zwykłe przez liczby naturalne,
 • wykonuje obliczenia związane z czasem oraz jednostkami masy i pieniędzy,
 • dokonuje prawidłowego wyboru modelu matematycznego w celu rozwiązania zadania tekstowego (na poziomie elementarnym).
  2. W zakresie wykorzystania i tworzenia informacji uczeń:
 • interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, w tabelach i na diagramach,
 • rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne,
 • zna podstawową terminologię,
 • formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.
  3. W zakresie modelowania matematycznego uczeń:
  • dobiera odpowiedni model matematyczny do nieskomplikowanej sytuacji,
  • korzysta z prostych wzorów, w których występują oznaczenia literowe,
zamienia wzór na formę słowną,
 • oblicza pola kwadratów i prostokątów przedstawionych na rysunkach oraz w sytuacjach praktycznych,
 • stosuje jednostki długości i ich zamianę,
 • przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne.
    4. W zakresie kształcenia wyobraźni geometrycznej uczeń:
 • sprawnie posługuje się przyrządami matematycznymi, wykonując rysunki,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, w tym wielokąty,
 • rozpoznaje odcinki, proste prostopadłe i równoległe,
 • rozpoznaje i nazywa wielokąty oraz zna ich najważniejsze własności,
 • wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany.
5. W zakresie rozumowania i tworzenia strategii uczeń:
 • czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe,
 • odczytuje dane ilościowe przedstawione w różny sposób (tabele, rysunki, mapy, diagramy),
 • dostrzega zależności matematyczne w otaczającym świecie,
 • ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu,
 • dostrzega zależności między podanymi informacjami,
 • dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania,
 • do rozwiązania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje zdobytą wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii, nabyte umiejętności rachunkowe oraz własne poprawne metody,
 • weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.
  6. W zakresie praktycznego zastosowania matematyki uczeń:
 • dokonuje właściwego wyboru metod rozwiązywania problemów,
 • wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach,
 • wykonuje proste obliczenia kalendarzowe dotyczące dni, tygodni, miesięcy, lat.
 

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.
Uczeń:
 • dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego,
 • odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego,
 • mnoży liczby jednocyfrowe,
 • odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki),
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia,
 • zamienia jednostki czasu (godziny na minuty, minuty na sekundy, kwadranse na minuty, godziny na kwadranse),
 • zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze,
 • oblicza upływ czasu, np. od 12.30 do 12.48,
 • podaje czas trwania roku zwykłego i roku przestępnego (liczbę dni),
 • spośród podanych liczb wybiera liczby podzielne przez 10, przez 5, przez 2,
 • przedstawia drugą i trzecią potęgę za pomocą iloczynu takich samych czynników,
 • oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych,
 • odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000),
 • zapisuje cyframi liczby podane słowami (w zakresie 1 000 000),
 • mnoży i dzieli liczby zakończone zerami przez liczby jednocyfrowe,
 • szacuje wynik dodawania dwóch liczb dwu- lub trzycyfrowych,
 • dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych,
 • mnoży pisemnie liczbę wielocyfrową przez liczbę jednocyfrową,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową,
 • rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: punkt, odcinek, prostą,
 • wskazuje punkty należące do odcinka i do prostej,
 • wskazuje na rysunku proste i odcinki prostopadłe oraz równoległe,
 • rysuje odcinek o podanej długości,
 • rozróżnia wśród czworokątów prostokąty i kwadraty,
 • rysuje prostokąty, których wymiary są wyrażone taką samą jednostką,
 • rysuje kwadraty o podanych wymiarach,
 • rysuje przekątne prostokątów,
 • wyróżnia wśród innych figur wielokąty i podaje ich nazwy,
 • wymienia różne jednostki długości,
 • oblicza obwód wielokąta, którego długości boków są wyrażone taką samą jednostką,
 • wybiera spośród podanych figur te, które mają oś symetrii,
 • wskazuje środek, promień i średnicę koła i okręgu,
 • rysuje okrąg i koło o danym promieniu i o danej średnicy,
 • rysuje odcinek o podanej długości w podanej skali,
 • wskazuje i nazywa: licznik, mianownik, kreskę ułamkową,
 • odczytuje i zapisuje ułamki zwykłe (słownie i cyframi),
 • porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
 • przedstawia ułamek właściwy w postaci ilorazu,
 • zapisuje iloraz w postaci ułamka zwykłego,
 • rozszerza i skraca ułamek zwykły przez podaną liczbę,
 • dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach bez przekraczania jedności,
 • odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny,
 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
 • mierzy i porównuje pola figur za pomocą kwadratów jednostkowych,
 • wymienia podstawowe jednostki pola,
 • wskazuje przedmioty, które mają kształt: prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa, walca, stożka, kuli,
 • wymienia podstawowe jednostki objętości.
 
Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):
 • zaznacza podane liczby naturalne na osi liczbowej,
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego,
 • stosuje prawa łączności i przemienności dodawania,
 • oblicza składnik, gdy jest podana suma i drugi składnik (w zakresie 100),
 • oblicza odjemną, gdy jest podany odjemnik i różnica (w zakresie 100),
 • oblicza odjemnik, gdy jest podana odjemna i różnica (w zakresie 100),
 • oblicza jeden czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn (w zakresie 100),
 • oblicza dzielną, gdy dane są dzielnik i iloraz (w zakresie 100),
 • oblicza dzielnik, gdy dane są dzielna i iloraz (w zakresie 100),
 • wymienia dzielniki danej liczby dwucyfrowej,
 • wykonuje dzielenie z resztą (w zakresie 100),
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia lub dzielenia z resztą,
 • dzieli liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową (w zakresie 100),
 • oblicza upływ czasu, np. od 14.29 do 15.25,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,
 • przypisuje podany rok do odpowiedniego stulecia,
 • oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej,
 • zapisuje iloczyn takich samych dwóch lub trzech czynników za pomocą potęgi,
 • podaje przykłady liczb podzielnych przez 10, przez 5, przez 2,
 • wybiera spośród podanych liczb liczby podzielne przez 9, przez 3,
 • odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi,
 • zapisuje cyframi liczby podane słowami, zapisuje słownie i cyframi kwoty złożone z banknotów i monet o podanych nominałach,
 • mnoży i dzieli liczby z zerami na końcu,
 • oblicza wartości trójdziałaniowych wyrażeń arytmetycznych,
 • szacuje wynik odejmowania dwóch liczb (dwucyfrowych, trzycyfrowych),
 • mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe,
 • mnoży pisemnie liczby zakończone zerami,
 • dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe,
 • sprawdza poprawność wykonanych działań,
 • rysuje prostą równoległą i prostą prostopadłą do danej prostej,
 • rozwiązuje elementarne zadania z wykorzystaniem własności boków i kątów prostokąta i kwadratu,
 • podaje liczbę przekątnych w wielokącie,
 • zamienia jednostki długości, np. metry na centymetry, centymetry na milimetry,
 • rysuje osie symetrii figury,
 • podaje zależność między promieniem a średnicą koła i okręgu,
 • oblicza wymiary figur geometrycznych i obiektów w skali wyrażonej niewielkimi liczbami naturalnymi,
 • oblicza w prostych przypadkach rzeczywistą odległość na podstawie mapy ze skalą mianowaną,
 • zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane,
 • zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe,
 • dodaje ułamki zwykłe do całości,
 • odejmuje ułamki zwykłe od całości,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i z zastosowaniem odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach,
 • mnoży ułamek zwykły przez liczbę naturalną bez przekraczania jedności,
 • porównuje ułamki dziesiętne,
 • mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000,
 • zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły, a ułamek zwykły na ułamek dziesiętny,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,
 • oblicza pole prostokąta i kwadratu, których wymiary są wyrażone tą samą jednostką,
 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta,
 • opisuje prostopadłościan i sześcian, wskazując wierzchołki, krawędzie, ściany,
 • opisuje graniastosłup, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie, wierzchołki,
 • mierzy objętość sześcianu sześcianem jednostkowym.
Wymagania rozszerzające (na o cenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych):
 • dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego,
 • mnoży w pamięci liczby jednocyfrowe przez liczby dwucyfrowe (w zakresie 100),
 • rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia,
 • wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 10, przez 5, przez 2,
 • oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych,
 • zapisuje i odczytuje liczby wielocyfrowe, w których kilkakrotnie występuje cyfra zero,
 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami,
 • mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe,
 • korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnej, gdy są podane odjemnik i różnica,
 • korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnika, gdy są podane odjemna i różnica,
 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania i mnożenia przez liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym,
 • rysuje odcinek równoległy i odcinek prostopadły do danego odcinka,
 • wymienia własności boków i kątów prostokąta i kwadratu,
 • rysuje wielokąty spełniające określone warunki,
 • oblicza długość boku prostokąta przy danym obwodzie i drugim boku,
 • rysuje figurę mającą dwie osie symetrii,
 • oblicza rzeczywiste wymiary obiektów, znając ich wymiary w podanej skali,
 • zaznacza na osi liczbowej ułamki zwykłe i dziesiętne,
 • dodaje lub odejmuje liczby mieszane o takich samych mianownikach,
 • porównuje ułamki zwykłe o takich samych licznikach,
 • rozwiązuje zadania, wykorzystując rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach oraz mnożenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne,
 • zamienia liczby mieszane na ułamki dziesiętne,
 • porządkuje ułamki dziesiętne według podanych kryteriów,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,
 • zamienia jednostki długości i masy z wykorzystaniem ułamków dziesiętnych,
 • oblicza pole prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach,
 • szacuje wymiary oraz pole powierzchni określonych obiektów,
 • rysuje figurę o danym polu,
 • rysuje rzut sześcianu.
Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):
 • ustala jednostkę na osi liczbowej na podstawie podanych współrzędnych punktów,
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe,
 • wyznacza liczbę naturalną, znając jej kwadrat, np. 25, 49,
 • oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego, również z zastosowaniem działań pisemnych,
 • stosuje cechy podzielności przy wyszukiwaniu liczb spełniających dany warunek,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9 i przez 3,
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami,
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności wielokątów, koła i okręgu,
 • rysuje figurę symetryczną z zadanymi osiami symetrii,
 • dobiera skalę do narysowanych przedmiotów,
 • wyznacza rzeczywistą odległość między obiektami na planie i na mapie, posługując się skalą mianowaną i liczbową,
 • porównuje liczby mieszane z ułamkami niewłaściwymi,
 • doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej,
 • zamienia liczby mieszane na ułamki dziesiętne metodą rozszerzania,
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem zamiany ułamków,
 • oblicza odjemnik, gdy różnica i odjemna są podane w postaci ułamków dziesiętnych,
 • oblicza obwód kwadratu przy danym polu,
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające obliczenia pola kwadratu lub prostokąta,
 • rysuje rzut prostopadłościanu i graniastosłupa,
 • określa objętość prostopadłościanu za pomocą sześcianów jednostkowych,
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wyznaczenia objętości brył zbudowanych z sześcianów jednostkowych,
 • porównuje własności graniastosłupa z własnościami ostrosłupa.
Wymagania wykraczające(na ocenę celującą)
Uczeń stosuje znane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.

strzałka do góry

Osób online: 1