Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka – klasa III Gimnazjum

Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń  nie  jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych  podczas lekcji  i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.

Uczeń:

 • umie oszacować wynik działań
 • umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu
 • umie porównać liczby przedstawione w różny sposób
 • zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim
 • umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim
 • umie podać liczbę przeciwną do danej  oraz odwrotność danej liczby
 • umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego
 • umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej
 • umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym
 • umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych
 • umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki
 • zna kolejność wykonywania działań
 • umie wykonać działania łączne na liczbach
 • umie obliczyć pierwiastek z iloczynu i ilorazu
 • umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach i wykładnikach naturalnych
 • umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach naturalnych
 • umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych
 • umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie
 • umie obliczyć procent danej liczby
 • umie odczytać dane z diagramu procentowego
 • umie budować proste wyrażenia algebraiczne
 • umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej
 • umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne
 • umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian  oraz sumy algebraiczne
 • umie rozwiązać równanie metodą równań równoważnych,
 • umie rozwiązać układ równań liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników
 • umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji
 • umie odczytać informacje z wykresu
 • umie odczytać i porównać informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych
 • umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki
 • umie odczytać wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z tabelki , wykresu  i grafu
 • umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji
 • umie obliczyć miejsce zerowe funkcji liniowej
 • umie odczytać z wykresu miejsce zerowe
 • rozróżnia wielkościami wprost proporcjonalne proste przykłady
 • rozróżnia wielkości odwrotnie proporcjonalne proste przykłady
 • umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane dwa pozostałe
 • umie zapisać wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego
 • umie obliczyć długość przeciwprostokątnej
 • umie obliczyć wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku
 • umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości
 • umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
 • umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku
 • umie rozpoznać prostokąt, kwadrat, trapez, równoległobok i  romb
 • umie obliczyć pole i obwód kwadratu, prostokąta, trapezu, równoległoboku, rombu znając bok i wysokość
 • umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku
 • umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę
 • umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę
 • umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu
 • umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła
 • umie rozróżnić jak położone są okręgi (pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych)
 • rozróżnia czy  okręgu jest opisany  na wielokącie czy  wpisany w wielokąt
 • rozpoznaje rysunek symetralnej odcinka
 • rozpoznaje rysunek dwusiecznej kąta
 • rozpoznaje punkty i figury symetryczne względem prostej i względem punktu
 • rozumie pojęcie osi symetrii figury  i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach
 • rozumie pojęcie środka symetrii figury  i potrafi go wskazać w prostych przypadkach
 • umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych
 • rozumie pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać
 • umie określić skalę podobieństwa
 • umie podać wymiary figury podobnej w danej skali
 • umie obliczyć stosunek pól figur podobnych
 • umie rozpoznać prostokąty podobne
 • umie rozpoznać trójkąty prostokątne podobne
 • umie obliczyć długości boków trójkąta podobnego, znając skalę podobieństwa
 • zna cechy podobieństwa trójkątów
 • rozróżnia bryły ( graniastosłup, prostopadłościanu sześcian )
 • zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego
 • umie tworzyć nazwy graniastosłupów
 • umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa
 • umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa
 • umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru
 • umie rozpoznać prostą siatkę graniastosłupa
 • zna pojęcie ostrosłupa i czworościanu
 • zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu foremnego
 • umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa
 • umie wskazać wysokość ostrosłupa
 • umie tworzyć nazwy ostrosłupów
 • umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa
 • umie obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru
 • umie rozpoznać siatkę ostrosłupa
 • umie rozpoznać bryły obrotowe i osi obrotu
 • umie rozpoznać walec, stożek, kula, sfera
 • zna pojęcie przekroju bryły obrotowej
 • umie określić rodzaj bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury
 • umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury
 • umie kreślić siatkę walca
 • umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru
 •  umie obliczyć objętość walca, podstawiając do wzoru
 • umie kreślić siatkę stożka
 • umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru
 • umie obliczyć objętość stożka, podstawiając do wzoru
 • umie obliczyć pole powierzchni całkowitej sfery i objętość kuli, znając promień
Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe  kontynuowanie dalszej  nauki.

Uczeń  (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):

 • umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej proste przykłady
 • umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim trudniejsze przykłady
 • umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym
 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego małe pierwiastki
 • umie porównać  porządkować liczby przedstawione w różny sposób
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach
 • umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach i wykładnikach całkowitych
 • umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach całkowitych
 • umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach  całkowitych
 • stosuje w obliczeniach notację wykładniczą
 • umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka
 • umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków
 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
 • umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu
 • umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
 • umie rozwiązać zadanie związane z procentami
 • rozróżnia pojęcie punktu procentowego
 • umie obliczyć liczbę większą lub mniejszą o dany procent 
 • umie rozwiązać zadanie związane z procentami w kontekście praktycznym
 • umie obliczyć o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się liczba
 • umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki)
 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania  i po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń
 • umie przekształcać wyrażenia algebraiczne
 • umie opisywać  zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych
 • umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias
 • umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe
 • umie rozpoznać układ sprzeczny lub nieoznaczony
 • umie przekształcić wzór
 • umie opisać za pomocą równania lub układu równań proste zadanie osadzone w kontekście praktycznym
 • umie interpretować informacje odczytane z wykresu
 • umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych
 • umie wskazać miejsce zerowe funkcji
 • umie na podstawie wykresu funkcji określić jej monotoniczność
 • umie na podstawie wzoru wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie
 • umie obliczyć miejsce zerowe funkcji z prostych wzorów
 • umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne
 • umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne
 • umie obliczyć współczynnik proporcjonalności
 • umie opisać wzorem dane wielkości wprost proporcjonalne
 • umie narysować wykres funkcji typu y=ax jeśli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych
 • umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne
 • umie opisać wzorem dane wielkości odwrotnie proporcjonalne
 • zna warunek istnienia trójkąta
 • zna zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
 • umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt
 • umie obliczyć długość  przyprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa
 • umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych
 • umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny trudniejsze przykłady
 • umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
 • umie obliczyć pole i obwód trójkąta
 • umie obliczyć pole wielokąta poprzez dzielenie na mniejsze figury
 • umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie
 • umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego
 • umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami
 • umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła
 • umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami
 • umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie
 • umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych
 • umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego
 • umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie
 • umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych
 • umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii
 • umie budować figury o określonej ilości osi symetrii
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi
 • umie określić stosunek pól figur podobnych
 • umie obliczyć pole figury podobnej znając skalę podobieństwa
 • umie obliczyć skalę podobieństwa znając pola figur podobnych
 • umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych bokach
 • umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym
 • zna pojęcie przekroju graniastosłupa
 • umie zamieniać jednostki pola i objętości
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem
 • umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa
 • umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa
 • zna pojęcie kąta rozwarcia stożka
 • umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej 
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli
Wymagania  rozszerzające (na  ocenę  dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

Uczeń   (oprócz spełniania  wymagań  koniecznych i podstawowych):

 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
 • umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej
 • umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb
 • zna inne systemy zapisywania liczb
 • umie zapisać liczby w systemie dwójkowym i nieduże – w     trójkowym
 • umie przedstawić w systemie dziesiątkowym liczbę, którą zapisano w innym systemie(dwójkowym, trójkowym)
 • umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby większe od 4000
 • umie odczytać współrzędne punktów na osi liczbowej i zaznaczyć liczbę na osi liczbowej
 • umie porównać i porządkować liczby przedstawione w różny sposób
 • umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań
 • umie dokonać porównań, szacując wartości w zadaniach tekstowych
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach
 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
 • umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka
 • umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka
 • umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków
 • umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu
 • umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
 • umie rozwiązać zadanie związane z procentami
 • umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki)
 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń
 • umie przekształcać wyrażenia algebraiczne
 • umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias
 • umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych
 • umie rozwiązać równanie
 • umie rozwiązać nierówność
 • umie rozwiązać układ liniowy metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników
 • umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji
 • umie interpretować informacje odczytane z wykresu
 • umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych
 • umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki
 • umie wskazać miejsce zerowe funkcji
 • umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki
 • umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne
 • umie odczytać z wykresu argumenty, dla których funkcja przyjmuje największą lub najmniejszą wartość
 • zna nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa, parabola)
 • umie wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia się wykresu z osiami układu współrzędnych
 • umie dopasować wzory do wykresów funkcji
 • umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji
 • umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości 
 • umie na podstawie wzoru narysować wykres funkcji
 • potrafi rozwiązać zadania tekstowe związane z wykresem funkcji i jej wzorem
 • umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne
 • umie narysować wykres funkcji typu y=ax+b
 • umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi oraz ich wykresami
 • umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne
 • umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami
 • umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
 • umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
 • umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz osią OX lub OY
 • umie obliczyć pole i obwód trójkąta
 • umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami
 • umie obliczyć pole czworokąta
 • umie obliczyć pole wielokąta
 • umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie
 • umie obliczyć pole odcinka koła
 • umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami
 • umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła
 • umie stosować własność stycznej w obliczaniu miar kątów
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami i kołami
 • umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami
 • umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie
 • umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów
 • umie określić długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa
 • umie uzasadniać podobieństwo trójkątów prostokątnych
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe wykorzystujące cechy trójkątów podobnych
 • umie zamieniać jednostki pola i objętości
 • umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców
 • umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o bryłach
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli
Wymagania dopełniające (na  ocenę  bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

Uczeń   (oprócz spełniania  wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):

 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (przykłady złożone)
 • umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (przykłady złożone)
 • umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb (przykłady złożone)
 • zna inne systemy zapisywania liczb (przykłady złożone)
 • umie zapisać liczby w systemie dwójkowym i nieduże – w     trójkowym (przykłady złożone)
 • umie przedstawić w systemie dziesiątkowym liczbę, którą zapisano w innym systemie(dwójkowym, trójkowym) (przykłady złożone)
 • umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby większe od 4000 (przykłady złożone)
 • umie odczytać współrzędne punktów na osi liczbowej i zaznaczyć liczbę na osi liczbowej (przykłady złożone)
 • umie porównać i porządkować liczby przedstawione w różny sposób (przykłady złożone)
 • umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań (przykłady złożone)
 • umie dokonać porównań, szacując wartości w zadaniach tekstowych (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach (przykłady złożone)
 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (przykłady złożone)
 • umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (przykłady złożone)
 • umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka (przykłady złożone)
 • umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (przykłady złożone)
 • umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu (przykłady złożone)
 • umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie związane z procentami (przykłady złożone)
 • umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki) (przykłady złożone)
 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (przykłady złożone)
 • umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (przykłady złożone)
 • umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (przykłady złożone)
 • umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać równanie (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać nierówność (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać układ liniowy metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (przykłady złożone)
 • umie interpretować informacje odczytane z wykresu (przykłady złożone)
 • umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych (przykłady złożone)
 • umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki (przykłady złożone)
 • umie wskazać miejsce zerowe funkcji (przykłady złożone)
 • umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki (przykłady złożone)
 • umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne
 • umie odczytać z wykresu argumenty, dla których funkcja przyjmuje największą lub najmniejszą wartość (przykłady złożone)
 • zna nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa, parabola) (przykłady złożone)
 • umie wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia się wykresu z osiami układu współrzędnych (przykłady złożone)
 • umie dopasować wzory do wykresów funkcji (przykłady złożone)
 • umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (przykłady złożone)
 • umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości  (przykłady złożone)
 • umie na podstawie wzoru narysować wykres funkcji (przykłady złożone)
 • potrafi rozwiązać zadania tekstowe związane z wykresem funkcji i jej wzorem(przykłady złożone)
 • umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne (przykłady złożone)
 • umie narysować wykres funkcji typu y=ax+b(przykłady złożone)
 • umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi oraz ich wykresami (przykłady złożone)
 • umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne (przykłady złożone)
 • umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami (przykłady złożone)
 • umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (przykłady złożone)
 • umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz osią OX lub OY (przykłady złożone)
 • umie obliczyć pole i obwód trójkąta (przykłady złożone)
 • umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami (przykłady złożone)
 • umie obliczyć pole czworokąta (przykłady złożone)
 • umie obliczyć pole wielokąta (przykłady złożone)
 • umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie (przykłady złożone)
 • umie obliczyć pole odcinka koła (przykłady złożone) (przykłady złożone)
 • umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami (przykłady złożone)
 • umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła (przykłady złożone)
 • umie stosować własność stycznej w obliczaniu miar kątów (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami i kołami (przykłady złożone)
 • umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami (przykłady złożone)
 • umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów (przykłady złożone)
 • umie określić długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa (przykłady złożone)
 • umie uzasadniać podobieństwo trójkątów prostokątnych (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe wykorzystujące cechy trójkątów podobnych (przykłady złożone)
 • umie zamieniać jednostki pola i objętości (przykłady złożone)
 • umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców (przykłady złożone)
 • umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o bryłach(przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków (przykłady złożone)
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli(przykłady złożone)
 • umie obliczyć pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi
Wymagania wykraczające (na ocenę celującą)

Uczeń stosuje znane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych i złożonych.

strzałka do góry

Osób online: 2