Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa 2 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka – klasa II Gimnazjum

Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.

Uczeń:

 • zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym
 • umie zapisać potęgę w postaci iloczynu
 • umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi
 • oblicza potęgę o wykładniku naturalnym
 •  porównuje potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach będących liczbami naturalnymi oraz  o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich podstawach
 •  zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach i wykładnikach naturalnych
 •  mnoży i dzieli potęgi o tych samych podstawach
 •  zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych
 •  potęguje potęgę
 •  zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach naturalnych
 •  potęguje iloraz i iloczyn
 •  oblicza potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym z liczb naturalnych
 • zamienia potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi o wykładnikach naturalnych
 • zapisuje liczbę w notacji wykładniczej (dla n>0)
 • oblicza pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby, które są odpowiednio kwadratami i sześcianami liczb całkowitych
 • umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka liczb naturalnych oraz włączyć czynnik pod znak pierwiastka
 • mnoży i dzieli pierwiastki II stopnia oraz pierwiastki  III stopnia
 • rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych
 • buduje proste wyrażenia algebraiczne
 •  opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki pomiędzy różnymi wielkościami
 •  odczytuje proste wyrażenia algebraiczne
 • umie porządkować jednomiany
 •  podaje współczynnik liczbowy jednomianu
 •  wskazuje jednomiany podobne
 • redukuje wyrazy podobne o współczynnikach całkowitych
 • dodaje i odejmuje proste sumy algebraiczne
 • oblicza wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych bez jego przekształcania
 • mnoży i dzieli sumę algebraiczną przez liczbę wymierną
 • mnoży sumę algebraiczną przez  prosty jednomian
 • wyłącza wspólny czynnik przed nawias(w postaci pojedynczej litery lub liczby)
 • zna pojęcie układu równań
 • zna i rozumie pojęcie rozwiązania układu równań
 • zapisuje treść prostego zadania w postaci układu równań
 • umie podać przykładowe rozwiązanie równania I stopnia z dwiema niewiadomymi
 • zapisuje treść zadania w postaci układu równań
 • sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ równań
 • wyznacza niewiadomą z równania
 •  rozwiązuje układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników
 • rozpoznaje styczną do okręgu
 • konstruuje styczną do okręgu, przechodzącą przez dany punkt na okręgu
 • wie, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności
 • rozpoznaje kąt środkowy
 • oblicza długość okręgu, znając jego promień lub średnicę (dane wyrażone liczbami wymiernymi, w prostych rachunkowo sytuacjach)
 •  oblicza długość łuku jako określonej części okręgu (w prostych rachunkowo sytuacjach(np. promień/średnica są wyrażone liczbą naturalną)
 • oblicza pole koła, znając jego promień lub średnicę
 • oblicza pole pierścienia kołowego, znając promienie lub średnice kół ograniczających pierścień
 • oblicza pole wycinka koła jako określonej części koła (promień / średnica jest liczbą naturalną)
większość obliczeń na liczbach naturalnych, sporadycznie z prostymi pierwiastkami
 • zna twierdzenie Pitagorasa i wie, w jakim celu można go wykorzystać
 • oblicza długość przeciwprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa
 • zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa wie, w jakim celu można go wykorzystać
 • sprawdza, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny (długości boków wyrażone liczbami naturalnymi lub nieskomplikowanymi liczbami wymiernymi)
 • wskazuje trójkąt prostokątny w figurze (wybrane wielokąty, mając gotowy rysunek pomocniczy lub z pomocą nauczyciela)
 • stosuje twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach z pomocą nauczyciela
 • umie odczytać odległość między dwoma punktami o równych odciętych lub rzędnych
 • zna wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu
 • zna wzór na obliczanie długości wysokości trójkąta równobocznego
 • podstawia do wzoru i oblicza długość przekątnej kwadratu lub wysokości trójkąta równobocznego, znając jego bok (wyrażony liczbą naturalną
 • konstruuje trójkąt równoboczny i wskazuje w nim kąt o mierze 60º
 • kreśli kwadrat i za pomocą przekątnej dzieli kąt prosty na dwie części
 • kreśli trójkąt prostokątny równoramienny
 • rozpoznaje okręgi wpisane i opisane, nazywa sytuacje przedstawione na rysunku
 • konstruuje dwusieczną kąta i symetralną odcinka
 •  konstruuje okrąg wpisany w trójkąt i opisany na trójkącie, zaznacza na rysunku właściwe promienie (z pomocą nauczyciela)
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe wielokąty foremne, zna podstawowe własności wielokątów foremnych dotyczące boków i kątów
 •  konstruuje sześciokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu
 • wskazuje kąt środkowy i oblicza jego miarę, gdy koło zostaje podzielone na daną ilość równych wycinków
 • oblicza długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat o danym boku oraz podaje długość boku kwadratu na podstawie długości promienia okręgu wpisanego
 • wpisuje i opisuje okrąg na trójkącie równobocznym, kwadracie i sześciokącie foremnym
 • zna pojęcie prostopadłościanu i sześcianu
 • zna pojęcie graniastosłupa prostego, ostrosłupa graniastosłupa prawidłowego, ostrosłupa prawidłowego ,czworościanu i czworościanu foremnego
 • zna budowę graniastosłupa i ostrosłupa, opisuje ściany, krawędzie, wierzchołki i podaje ich liczbę na modelu lub rzucie
 • umie wskazać na modelu graniastosłupa krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe
 • rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów i ostrosłupów w zależności od podstawy
 • zna pojęcie wysokości ostrosłupa
 • rysuje rzut równoległy graniastosłupa prostego i ostrosłupa (dopuszczalne drobne błędy w rysunku) lub z pomocą nauczyciela
 • wskazuje na modelach przekątne ścian bocznych graniastosłupa, przekątną graniastosłupa, wysokość ściany bocznej ostrosłupa
większość obliczeń na liczbach naturalnych
 • posługuje się pojęciem siatki graniastosłupa i ostrosłupa, rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów
 • posługuje się pojęciem pola powierzchni graniastosłupa i ostrosłupa oraz rozumie, że jest ono sumą pól wszystkich ścian
 • kreśli siatkę sześcianu
 •  kreśli siatkę graniastosłupa i ostrosłupa prawidłowego, graniastosłupa i ostrosłupa o podstawie prostokąta
 • oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu
 • oblicza pole powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów prawidłowych przy pełnym zestawie danych (mając rysunek siatki lub rzut z danymi
 • zna wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu i oblicza objętość prostopadłościanu i sześcianu
 • zna pojęcie wysokości ostrosłupa
 • zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa i ostrosłupa
 • oblicza objętość graniastosłupa i ostrosłupa prawidłowego przy pełnym zestawie danych (mając rzut z potrzebnymi danymi)
 • zna jednostki objętości
 •  wyraża objętość graniastosłupa jako liczbę sześcianów jednostkowych, rozumie pojęcie objętości figury
 • umie zamieniać jednostki objętości w prostych sytuacjach, zna podstawowe zależności miedzy jednostkami pojemności (l i ml, l i dm3)
 • rozpoznaje diagram słupkowy i kołowy, wykresy
 • zna pojęcie wykresu
 • umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu
 • umie obliczyć średnią (proste przykłady)
 • umie policzyć medianę (nieparzysta liczba elementów)
 • umie zebrać dane statystyczne
 • zna pojęcie zdarzenia losowego
 • umie podać zdarzenia losowe w doświadczeniu
Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe  kontynuowanie dalszej  nauki..
Uczeń  (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):
 • zapisuje liczbę w postaci potęg, w postaci iloczynu potęg
 • nie wykonując obliczeń umie określić znak potęgi
 • oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi
 • przedstawia potęgę w postaci iloczynu i ilorazu potęg o tych samych podstawach
 • stosuje mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej wyrażeń
 • przedstawia potęgę w postaci potęgowania potęgi
 • porównuje potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach będących liczbami wymiernymi oraz  o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich podstawach
 • stosuje potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń
 • doprowadza wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na potęgach
 • zapisuje liczbę w notacji wykładniczej
 • porównuje liczby zapisane w notacji wykładniczej
 • zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach i wykładnikach całkowitych
 • zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach całkowitych
 • zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach całkowitych
 • oblicza potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym z liczb całkowitych i ułamków właściwych
 • rozumie różnicę w rozwinięciu dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej
 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
 • oblicza pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia z sześcianu dowolnej liczby
 • umie określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest wymierna, czy niewymierna
 • oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki
 • stosuje wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do wyznaczania wartości liczbowej wyrażeń
 • wyznacza promień lub średnicę okręgu, znając jego długość
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z porównywaniem obwodów figur
 • wyznacza promień lub średnicę koła, znając jego pole
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane porównywaniem pól figur
 • oblicza długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego oraz oblicza długość figury złożonej z łuków i odcinków
 • oblicza pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła
 • odczytuje wyrażenia algebraiczne (trudniejsze przykłady)
 • umie opuszczać nawiasy
 • redukuje wyrazy podobne
 • mnoży sumę algebraiczną przez jednomian
 • dodaje i odejmuje sumy algebraiczne
 • umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci
 • oblicza wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń
 • umie wyrazić pole figury w postaci wyrażenia algebraicznego
 • mnoży sumy algebraic zne
 • wyłącza wspólny czynnik przed nawias
 • rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i metody podstawiania oraz metody przeciwnych współczynników
 • zna pojęcia: układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny
 • umie podać przykłady par liczb spełniających podany układ nieoznaczony
 • rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i procentów
 • rozwiązuje zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do okręgu (oblicza miary kątów na rysunku, w którym występuje okrąg i styczna)
 • tworzy ułamek, który obrazuje, jaką częścią kąta pełnego jest dany kąt środkowy
 • oblicza długość okręgu, znając jego promień lub średnicę
 • oblicza długość łuku jako określonej części okręgu (promień / średnica jest liczbą wymierną lub niewymierną)
 • wyznacza promień lub średnicę okręgu, znając jego długość
 • oblicza długość łuku znając miarę kąta środkowego
 •  oblicza długość figury złożonej z łuków i odcinków – proste przykłady
 • oblicza pole koła, znając jego promień lub średnicę
 • oblicza pole pierścienia kołowego, znając promienie lub średnice kół ograniczających pierścień
 • oblicza pole wycinka koła jako określonej części koła (promień / średnica jest liczbą wymierną)
 • wyznacza promień lub średnicę koła, znając jego pole; oblicza pole figury złożonej ze znanych wielokątów i wycinków koła
 • oblicza pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego
 • oblicza długość łuku, jaki pokonuje koniec wskazówki zegara w określonym czasie
większość obliczeń na liczbach wymiernych oraz z prostymi pierwiastkami
 • oblicza długości przyprostokątnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa
 • sprawdza, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
 • stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach tekstowych prowadzących do obliczania odległości w terenie (na podstawie przebytych odległości w wyznaczonych kierunkach)
 • stosuje twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach, wskazując trójką prostokątny w figurze (na podstawie rysunku lub samodzielnie wykonując rysunek pomocniczy)
 • wyznacza odległość między dwoma punktami, których współrzędne wyrażone są liczbami całkowitymi
 • zna wzór na obliczanie pola trójkąta równobocznego
 • umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu
 • oblicza długość przekątnej kwadratu, znając jego bok
 • oblicza wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając jego bok
 • oblicza długość boku lub pole kwadratu, znając jego przekątną (długość przekątnej jest wielokrotnością )
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu i wysokością trójkąta równobocznego
 • zna zależność między bokami i kątami trójkąta o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º
 •  rozwiązuje trójkąt prostokątny o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º
 • kreśli kąt prosty i konstrukcyjnie (za pomocą dwusiecznej) dzieli go na dwie równe części
 • konstruuje kąt 60 º (za pomocą konstrukcji trójkąta równobocznego i konstrukcyjnie (za pomocą dwusiecznej) dzieli go na dwie równe części
 • konstruuje okrąg wpisany w trójkąt i opisany na trójkącie, zaznacza na rysunku właściwe promienie
 • potrafi określić położenie środka okręgu opisanego na trójkącie w zależności od rodzaju trójkąta
 • oblicza długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym znając długość przyprostokątnej (korzysta z twierdzenia o trójkącie prostokątnym wpisanym w okrąg)
 • konstruuje ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu
 • oblicza miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego i kreśli na tej podstawie wielokąty foremne („przybliżona konstrukcja”)
 • wskazuje wielokąty foremne środkowosymetryczne
 • podaje ilość osi symetrii wielokąta foremnego
 • oblicza długość promienia okręgu opisanego na kwadracie o danym boku i odwrotnie
 • oblicza długość promienia, pole lub obwód koła opisanego i wpisanego w trójkąt równoboczny o danym boku
 •  rozwiązuje proste zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i opisanymi na wielokątach foremnych
 • zna pojęcie graniastosłupa pochyłego
 • umie wskazać na rysunku krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe
 • umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa i ostrosłupa
 • umie rysować graniastosłup prosty i ostrosłupa w rzucie równoległym
 •  oblicza sumę długości krawędzi graniastosłupa i ostrosłupa
 • oblicza długość przekątnej ściany bocznej graniastosłupa prostego za pomocą tw. Pitagorasa
 • wskazuje trójkąt prostokątny w modelu ostrosłupa, w którym występują wskazane odcinki lub potrzebny do obliczenia długości wskazanych odcinków
większość obliczeń na liczbach wymiernych
 • rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki
 • umie kreślić siatkę graniastosłupa o podstawie dowolnego wielokąta
 •  kreśli siatkę ostrosłupa prawidłowego
 • oblicza pole powierzchni graniastosłupa i pole ostrosłupa prawidłowego
 • umie rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z polem powierzchni graniastosłupa prostego i ostrosłupa prawidłowego
 • oblicza objętość prostopadłościanu i sześcianu
 • oblicza długość krawędzi sześcianu znając jego pole lub objętość
 • oblicza samodzielnie objętość graniastosłupów i ostrosłupów mając pełny zestaw danych (w tym czworościanu foremnego)
 • oblicza ple powierzchni i objętość prostopadłościanu zbudowanego z sześcianów o danej krawędzi
 • umie rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu i graniastosłupa oraz ostrosłupa
 • rozumie zasady zamiany jednostek objętości
 • zamienia jednostki objętości
 • odczytuje informacje przedstawione za pomocą tabel, diagramów, wykresów i wyciąga wnioski z odczytanych danych, analizuje odszukane informacje
 • układa pytania do prezentowanych danych
 • porządkuje, wyszukuje, selekcjonuje dane
 • przedstawia dane w tabeli oraz za pomocą diagramu słupkowego i prostego wykresu
 • oblicza średnią arytmetyczną (także z uwzględnieniem liczb ujemnych)
 • rozwiązuje proste zadanie tekstowe związane ze średnią
 • oblicza medianę dla zbioru danych o parzystej liczbie elementów
 •  opracowuje dane statystyczne poprzez obliczenie średnich, mediany
 • oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia
 • umie ocenić zdarzenia mniej/bardziej prawdopodobne
Wymagania  rzszerzające  (na   ocenę   dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.
Uczeń   (oprócz spełniania  wymagań  koniecznych i podstawowych):
 • zapisuje liczbę w postaci iloczynu potęg
 • oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi
 • umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej wyrażeń
 • porównuje potęgi sprowadzając do tej samej podstawy
 • stosujepotęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń
 • stosować potęgowanie iloczynu i ilorazu w zadaniach tekstowych
 • umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na potęgach
 • stosuje działania na potęgach w zadaniach tekstowych
 • oblicza potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym
 • wykonuje porównanie ilorazowe potęg o wykładnikach ujemnych
 • oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi o wykładnikach całkowitych
 • zapisuje liczbę w notacji wykładniczej
 • wykonuje porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej (wykonując odpowiednie działania na potęgach liczby 10)
 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
 • oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki
 • umie oszacować liczbę niewymierną
 • oblicza pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia z sześcianu dowolnej liczby (trudniejsze przykłady)
 • wyłącza czynnik przed znak pierwiastka (poprzez rozkład liczby na czynniki pierwsze)
 • włącza czynnik pod znak pierwiastka w trudniejszych przykładach
 • umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych
 • stosuje wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do obliczania wartości liczbowej wyrażeń
 • usuwa niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków
 • umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki do prostszej postaci
 • umie budować i odczytać wyrażenia algebraiczne o konstrukcji wielodziałaniowej (prostrze przypadki)
 • oblicza wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń
 • stosuje dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych (nieskomplikowane przykłady)
 • wyłącza wspólny czynnik przed nawias
 • stosuje mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne w prostych zadaniach tekstowych
 • umie wyrazić pole figury w postaci wyrażenia algebraicznego
 • mnoży sumy algebraiczne w których występują sumy o większej ilości składników
 • umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci stosując mnożenie sum algebraicznych
 • umie interpretować geometrycznie iloczyn sum algebraicznych
 • stosuje mnożenie sum algebraicznych w prostych zadaniach tekstowych
 • wyznacza niewiadomą z równania
 • rozwiązuje układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania i przeciwnych współczynników
 • rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i metody podstawiania lub metody przeciwnych współczynników
 • umie określić rodzaj układu równań bez wykonywania przekształceń
 • rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą układów równań, także osadzone w kontekście praktycznym, zawierającym procenty (np. podwyżki, obniżki), obliczenie cen, zadania geometryczne
 • rozwiązuje zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do okręgu (oblicza miary kątów na rysunku, w którym występuje okrąg i styczna, korzystając także z sumy miar kątów w trójkątach i czworokątach)
 • rozwiązuje zadania związane z kątem środkowym utworzonym przez wskazówki zegara lub zatoczonym przez wskazówki zegara
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z długością okręgu
 • wyznacza promień lub średnicę koła, znając jego pole
 • oblicza pole koła, znając jego obwód i odwrotnie
 • oblicza pole nietypowej figury wykorzystując wzór na pole koła
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z porównywaniem pól lub obwodów figur
 • oblicza długość figury złożonej z łuków i odcinków
 • oblicza pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła
 • oblicza promień okręgu, znając miarę kąta środkowego i długość łuku, na którym jest oparty
 • oblicza promień koła, znając miarę kąta środkowego i pole wycinka koła
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z zegarem i długością drogi po torze w kształcie koła
obliczenia zarówno na liczbach wymiernych jak i niewymiernych
 • rozumie konstrukcję odcinka o długości wyrażonej liczbą niewymierną
 • umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą niewymierną - proste sytuacje
 • sprawdza, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
 •  stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w prostych zadaniach tekstowych, w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych
 •  stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach
 • oblicza długości boków wielokąta leżącego w układzie współrzędnych
 •  sprawdza, czy trójkąt leżący w układzie współrzędnych jest prostokątny
 • umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości wysokości trójkąta równobocznego
 • oblicza wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając jego bok
 • oblicza długość boku lub pole kwadratu, znając jego przekątną
 • oblicza długość boku lub pole trójkąta równobocznego, znając jego wysokość (długość wysokości jest wielokrotnością )
 •  rozwiązuje trójkąt prostokątny o kątach 90º, 45 º, 45 º oraz 90 º, 30 º, 60 º (mając daną długość krótszej przyprostokątnej lub przeciwprostokątne lub w prostych przykładach dłuższej przyprostokątnej) oraz rozwiązuje proste zadanie tekstowe w wykorzystaniem zależności w tych trójkątach
 • konstruuje kąt prosty i konstrukcyjnie (za pomocą dwusiecznej) dzieli go na dwie równe części
 • oblicza długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym z zastosowaniem twierdzenia o trójkącie prostokątnym wpisanym w okrąg i tw. Pitagorasa
 •  konstruuje okrąg przechodzący przez 3 dane punkty w zadaniach praktycznych
 • rozwiązuje zadania konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem opisanym na trójkącie i wpisanym w trójkąt (proste sytuacje, np. uczeń oblicza brakujące miary kątów w trójkącie, korzystając z własności stycznej, sumy miar kątów w trójkącie itp.)
 •  oblicza pole trójkąta znając jego boki i promień okręgu wpisanego w ten trójkąt
 • konstruuje wielokąt foremny, w którym liczba boków jest potęgą liczby 2 lub wielokrotnością 6
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielokątami foremnymi
 • oblicza pole sześciokąta foremnego oraz promienie okręgu wpisanego i opisanego znając długość boku sześciokąta
 • oblicza długość promienia, pole lub obwód koła opisanego i wpisanego w trójkąt równoboczny o danym boku (wyrażonym także liczbą niewymierną)
 • oblicza sumę długości krawędzi graniastosłupa i ostrosłupa
 • rozwiązuje proste zadanie tekstowe związane z obliczeniem sumy długości krawędzi
 • rysuje w rzucie równoległym przekątne ścian i przekątne graniastosłupa
 • oblicza długość przekątnej prostopadłościanu
 • rysuje na rzucie ostrosłupa trójkąt prostokątny potrzebny do obliczenia wskazanych długości odcinków i oblicza je na podstawie tw. Pitagorasa zna pojęcie przekroju figury
obliczenia na liczbach wymiernych i sporadycznie na pierwiastkach
 • wskazuje rysunki, które nie mogą przedstawiać rysunków siatek graniastosłupów i ostrosłupów
 • kreśli siatki graniastosłupów i ostrosłupów z wykorzystaniem konstrukcji wielokątów lub obliczając długości brakujących krawędzi
 • oblicza wysokość graniastosłupa lub ostrosłupa na podstawie pola lub objętości
 • oblicza długość krawędzi czworościanu foremnego na podstawie pola
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością lub polem graniastosłupa i ostrosłupa, samodzielnie wykonując rzut równoległy, stosując także tw. Pitagorasa do obliczenia brakujących danych
 • wyznacza długości krawędzi na podstawie pola lub objętości
 •  rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym związane z polem i objętością brył, także wymagające zamiany jednostek, szacowania
 • oblicza pole powierzchni graniastosłupa
 • posługuje się notacją wykładniczą do zamiany jednostek
 • interpretuje prezentowane informacje
 • opracowuje dane statystyczne
 • przedstawia dane za pomocą diagramu kołowego
 • oblicza średnią arytmetyczną (trudniejsze przykłady)
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane ze średnią i medianą
 • uzupełnia zestaw danych o brakujące dane, aby spełniał określone warunki (np. o podanej średniej, medianie)
 • zna pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego
 •  podaje zdarzenia losowe w doświadczeniu (trudniejsze przykłady, np. za pomocą tabelki, drzewka)
 • ocenia zdarzenia mniej i bardziej prawdopodobne, zdarzenia pewne i zdarzenia niemożliwe
Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.
Uczeń   (oprócz spełniania  wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):
 • umie wykonać działania na potęgach o wykładnikach całkowitych
 • umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej
 • porównuje potęgi sprowadzając do tej samej podstawy lub wykładnika
 • porównuje pierwiastki podnosząc do odpowiedniej potęgi
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z obwodami polami figur
 • stosuje dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych( trudniejsze przypadki)
 • stosuje mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne lub sum zadaniach tekstowych(trudniejsze przypadki)
 • umie budować i odczytać wyrażenia algebraiczne o konstrukcji wielodziałaniowej
 • upraszcza skomplikowane wyrażania algebraiczne
 • oblicza wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (trudniejsze przykłady
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wyłączenia czynnika przed nawias
 • umie zapisać treść zadania w postaci układu równań
 • umie tworzyć układ równań o danym rozwiązaniu (liczby całkowite)
 • zapisuje treść trudniejszego zadania w postaci układu równań, także w sytuacjach praktycznych i zawierających procenty
 • zapisuje treść zadania w postaci układu równań
 • rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe za pomocą układów równań (m.in. stężenia procentowe), wykorzystując diagramy procentowe oraz bardziej skomplikowane obliczenia
 • umie dobrać współczynniki układu równań, aby otrzymać żądany rodzaj układu
 • stosuje twierdzenie o równości długości odcinków na ramionach kąta wyznaczonych przez wierzchołek kąta i punkty styczności
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z obwodami i polami figur, także w sytuacjach praktycznych, szacuje otrzymane wyniki (jeśli są wyrażone liczbami niewymiernymi)
 • konstruuje odcinek o długości wyrażonej liczbą niewymierną
 • stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w zadaniach tekstowych oraz w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych
 • stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach
 • sprawdza, czy trójkąt leżący w ukł. współrz. jest prostokątny
 •  oblicza długość boku lub pole trójkąta równobocznego, znając jego wysokość
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu i wysokością trójkąta równobocznego
 • rozwiązuje trójkąt prostokątny o kątach 90º, 45 º, 45 º oraz 90 º, 30 º, 60 º rozwiązuje zadanie tekstowe z wykorzystaniem zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 90º, 45 º, 45 º oraz 90 º, 30 º, 60 º
 • rozwiązuje zadania konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem opisanym na trójkącie i wpisanym w trójkąt
 • konstruuje okrąg styczny w danym punkcie do ramion kąta ostrego
 • oblicza pole sześciokąta foremnego oraz promienie okręgu wpisanego i opisanego znając długość boku sześciokąta
 • rozwiązuje zadania tekstowe z wielokątami foremnymi i okręgami (wymagające obliczenia długości boku wielokąta, jego pola lub obwodu na podstawie długości promienia koła wpisanego/opisanego lub jego obwodu lub pola)
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z obliczeniem sumy długości krawędzi (także wyznaczając długość krawędzi na podstawie sumy)
 • oblicza długość przekątnej dowolnej ściany i przekątnej graniastosłupa
 • rysuje na rzucie ostrosłupa trójkąt prostokątny potrzebny do obliczenia wskazanych długości odcinków i oblicza je na podstawie tw. Pitagorasa lub szczególnych trójkątów prostokątnych
obliczenia na liczbach wymiernych i niewymiernych
 • wskazuje rysunki, które nie mogą przedstawiać rysunków siatek graniastosłupów i ostrosłupów podając uzasadnienie
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe o wyższym poziomie trudności związane z objętością, polem graniastosłupa i ostrosłupa,długościami przekątnych, samodzielnie wykonując rzut równoległy, stosując także tw. Pitagorasa do obliczenia brakujących danych
 • oblicza pole powierzchni i objętość brył powstałych poprzez sklejanie lub wycinanie graniastosłupów i ostrosłupów
 • umie prezentować odczytane dane w korzystnej formie
 • opracowuje dane statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane ze średnią i medianą o zwiększonym poziomie trudności (np. wymagające ułożenia równania, układu równań)
 • ocenia zdarzenia mniej i bardziej prawdopodobne, zdarzenia pewne i zdarzenia niemożliwe w trudniejszych przykładach
Wymagania wykraczające (na ocenę celującą)
Uczeń   stosuje  znane  wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych i złożonych.
 • umie zapisać liczbę w systemach niedziesiątkowych i odwrotnie
 • porównuje potęgi korzystając z potęgowania potęgi
 • rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z potęgami
 • umie przekształcić wyrażenie arytmetyczne zawierające potęgi
 • stosuje dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w nietypowych zadaniach tekstowych
 • stosuje mnożenie jednomianów i sum algebraicznych w nietypowych, problemowych zadaniach tekstowych
 • umie wykorzystać wyrażenia algebraiczne do rozwiązywania zadań związanych z podzielnością i dzieleniem z resztą
 • wyłącza wspólny czynnik (w postaci sumy) przed nawias w skomplikowanych przykładach poprzez grupowanie wyrazów
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z podzielnością
 • umie wykorzystać wyrażenia algebraiczne do rozwiązywania zadań związanych z podzielnością i dzieleniem z resztą
 • rozwiązuje układ równań z większą ilością niewiadomych
 • tworzy układ równań o danym rozwiązaniu (liczby wymierne)
 • rozwiązuje nietypowe, problemowe zadania tekstowe za pomocą układów równań, także prowadzące do układu równań z większą ilością niewiadomych
 •  konstruuje styczną do okręgu przechodzącą przez punkt poza okręgiem
 • rozwiązuje zadania konstrukcyjne i rachunkowe o wysokim poziomie trudności związane ze styczną do okręgu
 • rozwiązuje skomplikowane i nietypowe zadania związane z kątem środkowym utworzonym przez wskazówki zegara lub zatoczonym przez wskazówki zegara
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z obwodami i polami figur, także w sytuacjach praktycznych, związane z zegarem i długością drogi po torze w kształcie koła
 • konstruuje kwadraty o polu równym sumie pól danych kwadratów
 • umie uzasadnić twierdzenie Pitagorasa
 • określa rodzaj trójkąta znając jego boki
 • sprawdza, czy punkty leżą na okręgu lub w kole umieszczonym w układzie współrzędnych
 • rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu i wysokością trójkąta równobocznego
 • rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe z wykorzystaniem zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 90o, 45o, 45o oraz 90o, 30o, 60o
 • rozwiązuje zadania konstrukcyjne i rachunkowe o wysokim poziomie trudności związane z okręgiem opisanym na trójkącie i wpisanym w trójkąt, także na dowodzenie własności figur (np. na podstawie równości pewnych kątów)
 • konstruuje inne wielokąty foremne (np. pięciokąt, dziesięciokąt foremny)
 • rozwiązuje skomplikowane i nietypowe zadanie tekstowe związane z wielokątami foremnymi i okręgami wpisanymi i opisanymi
 • umie rozwiązać nietypowe zadanie związane z rzutem graniastosłupa i ostrosłupa oraz odcinkami w graniastosłupach i ostrosłupach
 • rozwiązuje skomplikowane i nietypowe zadania tekstowe związane z polem i objętością brył, długościami odcinków w bryłach (np. brył utworzonych poprzez sklejanie lub wycinanie graniastosłupów i ostrosłupów)
 • opracowuje dane statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych oraz prezentuje je (np. w postaci prezentacji multimedialnej)
 • rozwiązuje nietypowe zadania związane ze średnią i medianą
 • rozwiązuje trudne zadania tekstowe związane z prawdopodobieństwem

strzałka do góry

Osób online: 1