Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania z j. polskiego klasa 6

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasa 6
dopełniające ocena bardzo dobra
 I. Słuchanie
 • wykorzystuje wysłuchane wypowiedzi we własnej pracy
 • tworzy własne utwory inspirowane wysłuchanym tekstem
 • dostrzega i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanego tekstu
 • potrafi sporządzić notatkę w wybranej przez siebie formie na podstawie wysłuchanego tekstu
II. Czytanie
 • czyta tekst płynnie, stosując odpowiednie tempo i intonację W zależności od treści
 • odczytuje tekst poetycki i prozatorski na poziomie przenośnym i symbolicznym
 • wskazuje funkcję narratora w utworze
 • podejmuje próby interpretacji utworu w oparciu o funkcję środków stylistycznych
 • analizując konstrukcję i warstwę znaczeniową utworu bierze pod uwagę funkcję osoby mówiącej w tekście
 • badając strukturę świata przedstawionego, dostrzega mechanizmy rozwoju fabuły, głównych wątków utworu prozatorskiego
 • porównuje różne rodzaje powieści i opowiadania
 • na podstawie analizy utworów literackich podejmuje próbę interpretacji znaczenia i miejsca człowieka w świecie
 • odczytuje inne odpowiednio dobrane teksty kultury na poziomie krytyczno-twórczym
 • analizuje treść oraz tworzywo adaptacji filmowej lub teatralnej dzieła literackiego
 • wyjaśnia mechanizmy oddziaływania reklam
 • bada zależność między tworzywem dzieła a realizacją tego samego tematu lub motywu w różnych dziedzinach sztuki
III. Mówienie
 • Jako świadomy uczestnik sytuacji komunikacyjnej nawiązuje kontakt, podtrzymuje go oraz dobiera formę komunikatu w zależności od celu wypowiedzi i rodzaju odbiorcy
 • różnicuje swoje wypowiedzi stylistycznie, dba o poprawność językową, korzysta z bogatego słownictwa
 • aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy związane z rzeczywistością oraz dotyczące lektury; wprowadza w temat rozmowy,przekonuje do swojego zdania, udowadniając racje w sposób rzeczowy i logiczny, posługuje się informacją, cytatem z danego źródła; nawiązuje do wypowiedzi interlokutorów, wyciąga wnioski, dokonuje podsumowania rozmowy, modyfikuje własne poglądy
 • dba o poprawność wypowiedzi oraz o przestrzeganie przez dyskutantów zasad kulturalnej rozmowy
 • świadomie stosuje różne rodzaje wypowiedzeń w zależności od przekazywanych treści
 • ubarwia wypowiedzi dialogiem
 • urozmaica wypowiedzi opisem przeżyć wewnętrznych, monologiem wewnętrznym postaci
 • stosuje charakterystykę bezpośrednią bohatera, wykorzystując bogate słownictwo nazywające cechy; stosuje charakterystykę pośrednią uwzględniającą motywy działania postaci; dokonuje oceny moralnej bohatera w odwołaniu do uniwersalnych wartości etycznych
III. Pisanie
 • pisze różnorodne wypowiedzi, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej, poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym
 • stosuje bogate, różnorodne słownictwo dostosowane do rodza ju i celu wypowiedzi
 • wprowadza do dialogu słowa narratora dystansującego się wobec wypowiedzi i działań bohaterów
 • redaguje opowiadanie twórcze z elementami opisu sytuacji, list oficjalny, notatkę w formie ciągłej, schematu
 • w tekstach informacyjnych i instrukcji stosuje słownictwo adekwatne do formy
 • wyjaśnia treści przenośne i symboliczne oraz konteksty interpretacyjne w opisie dzieła plastycznego
 • streszcza tekst, stosując odpowiednie dla formy wypowiedzi słownictwo
 • w sposób pełny i przemyślany charakteryzuje postać literacką lub rzeczywistą, przedstawia wszystkie możliwe motywy jej działania, ocenia postępowanie w odniesieniu do wartości etycznych
 • przekształca plan ramowy w szczegółowy
 • poprawia własne błędy językowe i stylistyczne
VI. Korzystanie ze źródeł informacji
 • samodzielnie gromadzi informacje, korzystając z różnych źródeł
V. Nauka o języku
 • stosuje wiedzę w zakresie fonetyki:
  • stosuje wiadomości dotyczące różnicy między zapisem a wymową głosek
 • stosuje wiedzę w zakresie słownictwa i słowotwórstwa:
  • korzysta z bogatego zasobu słownictwa, stosując wyrazy bliskoznaczne
  • dba o poprawność stylistyczną tekstu
  • ilustruje wypowiedzi odpowiednio dobranymi związkami frazeologicznymi i przysłowiami
  • wyjaśnia znaczenie wyrazów na podstawie ich etymologii
  • wyjaśnia zmiany znaczenia wyrazów,
  • bada funkcje neologizmów i archaizmów w tekście
  • analizuje budowę słowotwórczą wyrazu
  • porządkuje rodziny wyrazów
 • stosuje wiedzę w zakresie fleksji:
  • popawnieużywa w wypowiedzeniach ustnych i pisemnych form odmiennych i nieodmiennych części mowy, analizuje ich funkcje w zdaniu,
  • dokonuje rozbioru gramatycznego wypowiedzenia pojedynczego
 • stosuje wiedzę w zakresie składni:
  • dokonuje analizy logicznej wypowiedzenia pojedynczego
  • rysuje wykresy logiczne zdań pojedynczych z różnymi typami podmiotów i orzeczeń
  • rysuje schematy wypowiedzeń złożonych podrzędnie i współrzędnie
  • rozpoznaje i konstruuje zdania bezpodmiotowe
  • dba o poprawność interpunkcyjną wypowiedzeń pojedynczych i złożonych
rozszerzone ocena dobra
 I. Słuchanie
 • nawiązuje do wypowiedzi innych we własnej pracy
 • dokonuje w dowolnej formie przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu
 • analizuje przenośny sens wysłuchanego tekstu
II. Czytanie
 • czyta płynnie tekst, podkreślając modulacją nastrój i emocje bohaterów
 • czyta różne teksty kultury na poziomie krytyczno
 • twórczym
 • określa rolę narratora w utworze
 • rozumie funkcję użytych w tekście środków stylistycznych
 • rozumie znaczenie postaci mówiącej w tekście
 • posługuje się pojęciami: fabuła, akcja, wątek
 • wyróżnia cechy różnych rodzajów powieści i opowiadania
 • na podstawie analizy utworów literackich odkrywa podstawowe prawa dotyczące człowieka i otaczającego świata
 • analizuje treści pozaliterackich tekstów kultury porównuje utwory literackie z ich adaptacją filmową lub teatralną
 • wypowiada opinie na temat reklam i dostrzega werbalne oraz niewerbalne mechanizmy oddziaływania na odbiorcę
 • dostrzega zależność między realizacją tematu dzieła a jego tworzywem
III. Mówienie
 • świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej buduje spójne i poprawne pod względem językowym wypowiedzi, zróżnicowane stylistycznie w zależności od intencji nadawcy oraz adresata
 • uczestniczy w dyskusji na podany temat, przedstawia logiczne, rzeczowe argumenty poparte odpowiednimi przykładami
 • stosuje perswazję językową nieprzekraczającą granic kulturalnej rozmowy tak, aby przekonać pozostałych jej uczestników do przyjęcia jego stanowiska
 • stosuje różnego rodzaju wypowiedzenia
 • stosuje w swoich wypowiedziach dialog
 • stosuje w swoich wypowiedziach opis przeżyć wewnętrznych
 • charakteryzuje bohatera literackiego, ocenia jego postawy i postępowanie, uwzględniając motywy działania
 • wygłaszając tekst poetycki lub prozatorski stosuje pauzę, dobiera odpowiednio barwę i ton głosu tak, aby zwrócić uwagę odbiorcy na warstwę znaczeniową utworu
 • wzbogaca wypowiedzi o niewerbalne środki wyrazu, dobrane odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej
 • zwraca uwagę na poprawność językową i stylistyczną swoich wypowiedzi
III. Pisanie
 • konstruuje wypowiedzi zróżnicowane stylistycznie w zależności od intencji nadawcy, odbiorcy komunikatu oraz sytuacji komunikacyjnej
 • stosuje słownictwo odpowiednie do rodzaju i celu wypowiedzi wzbogaca tekst dialogiem charakteryzującym bohatera
 • redaguje opowiadanie twórcze z elementami opisu przeżyć wewnętrznych bohatera, notatkę, sprawozdanie
 • redaguje teksty informacyjne oraz teksty o charakterze instrukcji
 • opisując dzieło plastyczne, zauważa jego sens przenośny
 • redaguje streszczenie tekstu,szczegółowo relacjonuje przedstawione wydarzenia
 • charakteryzuje postać literacką lub rzeczywistą, nazywa cechy jej charakteru, osobowości i usposobienia, zauważa motywy działania
 • redaguje plan szczegółowy
 • dba o estetykę zapisu, poprawność językową i stylistyczną redagowanego tekstu
VI. Korzystanie ze źródeł informacji
 • potrafi dokonać wyboru źródła informacji
V. Nauka o języku
 • stosuje wiedzę w zakresie fonetyki:
  • dostrzega różnicę między zapisem a wymową głosek, oznacza miękkość głoski przez znak zmiękczenia oraz i
 • stosuje wiedzę w zakresie słownictwa i słowotwórstwa:
  • dobiera odpowiednio słownictwo blisko-znaczne w wypowiedzi w celu uniknięcia powtórzeń
  • stosuje w wypowiedziach pisemnych lub ustnych wyrazy przeciwstawne, związki frazeologiczne i przysłowia, a także powiedzenia związane z regionem
  • rozumie funkcję neologizmów i archaizmów w tekście, wyjaśnia ich sens
  • bada budowę słowotwórczą wyrazu
  • tworzy rodzinę wyrazów
  • tworzy definicję słowotwórczą wyrazu
 • stosuje wiedzę w zakresie fleksji:
  • rozpoznaje w wypowiedzeniu odmienne i nieodmienne części mowy. Nazywa je i określa formę gramatyczną, rozumie ich funkcję w zdaniu
  • poprawnie stosuje części mowy w wypowiedzi, w szczególności formy czasowników zakończonych na – no, - to. Nieregularnie odmieniających się rzeczowników, formy proklityczne i enklityczne zaimków, liczebniki w związku z rzeczownikiem
 • stosuje wiedzę w zakresie składni:
  • rozpoznaje części zdania pojedynczego,
  • nazywa typy orzeczenia – imienne, czasownikowe oraz podmiotu – gramatyczny, logiczny, domyślny, zbiorowy
  • rysuje wykres logiczny zdania pojedynczego,
  • rozróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie
  • stosuje zasady interpunkcji wypowiedzenia pojedynczego i złożonego
podstawowe ocena dostateczna
 I. Słuchanie
 • słucha uważnie wszystkich wypowiedzi nauczyciela i uczniów
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu (np. na taką formę, jak: słuchowisko, scenka dramatyczna)
II. Czytanie
 • czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa
 • czyta ze zrozumie- niem teksty literackie na poziomie semantycznym i samodzielnie rozwiązuje niektóre zadania świadczące o rozumieniu tekstu na poziomie krytycznym
 • analizuje narrację pierwszo - i trzecioosobową analizuje zależność
 • między użytymi w utworze środkami stylistycznymi a jego treścią
 • próbuje wyjaśnić rolę postaci mówiącej w tekście
 • wyjaśnia pojęcia: fabuła, akcja, wątek
 • wyróżnia rodzaje powieści
 • wnioskuje na temat otaczającej rzeczywistości oraz miejsca człowieka na świecie na podstawie wybranych tekstów literackich
 • odczytuje plakat
 • dostrzega zależności między dziełem literackim a jego adaptacją
 • dostrzega mechanizmy oddziaływania reklamy na jej odbiorcę

III. Mówienie

 • uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
 • buduje spójne i logiczne wypowiedzi, posługując się poprawnym słownictwem
 • przedstawia swoje stanowisko w dyskusji, dobierając rzeczowe argumenty
 • stosuje się do zasad kulturalnej dyskusji
 • opowiada, stosując różnego rodzaju wypowiedzenia
 • wzbogaca opowiadanie dialogiem
 • stosuje opis własnych przeżyć, mówi o przeżyciach bohatera literackiego
 • charakteryzuje bohatera literackiego, formułuje ocenę jego postępowania
 • wygłasza teksty poetyckie i prozatorskie, stosując się do zasad poprawnej artykulacji oraz intonacji i zwracając uwagę na warstwę znaczeniową tekstu
 • świadomie korzysta z niewerbalnych środków komunikacji, takich jak gest, mimika twarzy, intonacja, pauza, dostosowując je do rodzaju komunikatu, jego odbiorców, celu wypowiedzi
 • stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej tak, aby jego wypowiedzi były zrozumiałe dla odbiorcy

III. Pisanie

 • redaguje formy wypowiedzi literackiej
 • stara się zachować poprawność językową i stylistyczną dłuższych wypowiedzi zbudowanych za pomocą różnych typów wypowiedzeń
 • redaguje podanie, życiorys, samodzielną prostą notatkę
 • za pomocą odpowiedniego słownictwa wkomponowuje opis przedmiotu, miejsca, cech bohatera w opowiadanie twórcze lub odtwórcze
 • konstruuje teksty informacyjne oraz teksty o charakterze instrukcji
 • podejmuje próby spójnego opisu dzieła plastycznego
 • niezależnie od budowy utworu streszcza tekst w porządku chronologicznym, relacjonuje przedstawione wydarzenia
 • podejmuje próbę opisu postaci rzeczywistej lub literackiej, uwzględniając jej cechy charakteru i osobowości
 • redaguje plan wypowiedzi
 • stosuje zasady estetyki, graficznej organizacji tekstu oraz poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej redagowanych wypowiedzi

VI. Korzystanie ze źródeł informacji

 • korzysta ze słowników i encyklopedii

V. Nauka o języku

 • stosuje wiedzę w zakresie fonetyki:
  • dzieli wyraz na litery i głoski
  • dostrzega różnicę między zapisem a wymową głosek,
  • dzieli wyraz na sylaby i potrafi przenieść wyraz do następnej linijki zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • stosuje wiedzę w zakresie słownictwa i słowotwórstwa:
  • posługuje się słownictwem bliskoznacznym, wyrazami przeciwstawnymi,
  • posługuje się wybranymi związkami frazeologicznymi pochodzenia biblijnego i mitologicznego, przysłowiami; rozumie znaczenie wyrazów
  • wyjaśnia sens niektórych neologizmów i archaizmów
  • zna pojęcie: wyraz podstawowy i pochodny
  • wyróżnia podstawę słowotwórczą i formant, rdzeń
 • stosuje wiedzę w zakresie fleksji:
  • rozpoznaje w wypowiedzeniu odmienne i nieodmienne części mowy
  • rozpoznaje formę odmiennych części mowy
 • stosuje wiedzę w zakresie składni:
  • rozpoznaje części zdania
  • wyróżnia w zdaniu orzeczenie imienne i czasownikowe
  • zna rodzaje podmiotu
  • odróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie, spójnikowo i bezspójnikowo
konieczne ocena dopuszczająca
 I. Słuchanie
 • słucha uważnie wypowiedzi nauczyciela i uczniów
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu (np. wykonuje ilustrację do tekstu)
II. Czytanie
 • czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne
 • czyta odpowiednio dobrane teksty literackie i rozumie ich treść
 • rozróżnia narrację pierwszo - i trzecioosobową
 • rozumie zależności między użytymi w tekście środkami stylistycznymi a jego treścią
 • wyróżnia postać mówiącą w różnych rodzajach i gatunkach literackich
 • rozróżnia pojęcia: fabuła, akcja, wątek
 • wie, czym różni się opowiadanie od powieści
 • dostrzega podobieństwa i różnice między światem przedstawionym w literaturze a rzeczywistością
 • odczytuje teksty kultury: komiks, obraz, rzeźbę
 • zauważa podobieństwa i różnice między utworem literackim a jego adaptacją filmową czy teatralną
 • zauważa w tekście reklamy słownictwo wyrażające perswazję

III. Mówienie

 • buduje wypowiedzi na temat
 • formułuje pytania i odpowiedzi odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej
 • przedstawia swoje zdanie w dyskusji
 • zna zasady kulturalnej rozmowy
 • stosuje w opowiadaniu wypowiedzenia proste i rozwinięte, pojedyncze i złożone
 • wprowadza dialog w mowę opowieściową
 • mówi o swoich przeżyciach w danej sytuacji, nazywa przeżycia bohatera literackiego
 • nazywa cechy bohatera, wyciąga proste wnioski dotyczące jego postępowania
 • wygłasza z pamięci teksty poetyckie lub prozatorskie
 • jako nadawca odbiorca komunikatu korzysta z niewerbalnych środków wyrazu
 • stara się stosować do podstawowych zasad poprawności językowej

III. Pisanie

 • zna podstawowe zasady redagowania form wypowiedzi
 • buduje dłuższe wypowiedzi za pomocą różnych wypowiedzeń pojedynczych i złożonych
 • wplata dialog w tekst narracyjny
 • redaguje opowiadanie odtwórcze i twórcze
 • wypełniadruki urzędowe i pocztowe
 • opisuje wskazane elementy dzieła plastycznego
 • streszcza tekst w porządku chronologicznym
 • nazywa cechy charakteru i osobowości postaci literackiej
 • komponuje ogólny plan wypowiedzi
 • przestrzega podstawowych zasad poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej oraz estetyki redagowanej wypowiedzi

VI. Korzystanie ze źródeł informacji

 • z pomocą nauczyciela korzysta ze słowników i encyklopedii

V. Nauka o języku

 • stosuje wiedzę w zakresie fonetyki:
  • zna pojęcie głoski i litery,
  • dostrzega różnicę między zapisem a wymową głosek,
  • dzieli wyraz na sylaby
 • stosuje wiedzę w zakresie słownictwa i słowotwórstwa:
  • dopasowuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
  • potrafi zastosować wybrane związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego, mitologicznego, przysłowia; rozumie znaczenie wyrazów
  • z pomocą nauczyciela wyróżnia części w budowie słowotwórczej wyrazu
 • stosuje wiedzę w zakresie fleksji:
  • z pomocą nauczyciela rozpoznaje formę i funkcję odmiennych części mowy
  • wskazuje nieodmienne części mowy
 • stosuje wiedzę w zakresie składni:
  • z pomocą nauczyciela rozpoznaje części zdania, zna ich funkcję składniową
  • odróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : Buduje twórcze, bezbłędne pod względem językowym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej wypowiedzi, w których się swobodnie posługuje werbalnymi i niewerbalnymi środkami wyrazu. Odczytuje sens utworów poetyckich, prozatorskich i innych dzieł kultury, również spoza listy lektur przewidzianej programem nauczania, na poziomie krytyczno-twórczym, uwzględniając ich strukturę i treści przenośne oraz symboliczne, odwołuje się do kontekstów kulturowych. Bierze udział w pozaszkolnych konkursach humanistycznych (np. Literackich, językowych, recytatorskich,ortograficznych itp.) i osiąga w nich sukcesy.

strzałka do góry

Osób online: 2