Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne klasa 5 SP

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas piątych
realizujących program nauczania języka polskiego na podstawie podręcznika "Słowa z uśmiechem"
KRYTERIA OGÓLNE

Sprawności

Wymagania

konieczne
ocena: dopuszczający

podstawowe
ocena: dostateczny

rozszerzone
ocena: ocena dobry

dopełniające
ocena: bardzo dobry

UCZEŃ

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • • czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne
 • • czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa
 • • czyta płynnie tekst, podkreślając odpowiednią modulacją nastrój i emocje bohaterów
 • • czyta tekst, stosując odpowiednie tempo i intonację w zależności od treści
 • • słucha uważnie wypowiedzi nauczyciela i uczniów
 • • słucha uważnie wszystkich wypowiedzi nauczyciela i uczniów
 • • nawiązuje do wypowiedzi innych we własnej pracy
 • • wykorzystuje wysłuchane wypowiedzi we własnej pracy
 • • określa temat oraz kategorie dotyczące podstawowych elementów świata przedstawionego tekstu
 • • wydobywa istotne informacje z tekstu
 • • samodzielnie wydobywa z tekstu wiele informacji
 • • twórczo wykorzystuje informacje z tekstu
 • • • zna pojęcia: autor, narrator, czytelnik, słuchacz, nadawca, odbiorca wypowiedzi
 • • odróżnia autora od narratora oraz nadawcę od odbiorcy wypowiedzi
 • • określa relacje autor – narrator – czytelnik (słuchacz) oraz nadawca – odbiorca wypowiedzi
 •  
 • wyjaśnia funkcję nadawcy i odbiorcy w odniesieniu do różnego typu wypowiedzi
 • • rozpoznaje tekst literacki oraz tekst informacyjny
 • odróżnia tekst literacki od informacyjnego
 • porównuje wybrane elementy tekstów literackich i informacyjnych
 • określa funkcje tekstu literackiego i informacyjnego
 • • rozpoznaje formy gatunkowe wypowiedzi (zaproszenie, życzenia, gratulacje, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcję)
 • • odróżnia formy gatunkowe wypowiedzi
 • • zna funkcje różnych form gatunkowych wypowiedzi
 • • wyodrębnia elementy charakterystyczne dla różnych form gatunkowych
 • • porządkuje informacje z tekstu
 • • odróżnia informacje ważne od drugorzędnych
 • • hierarchizuje informacje
 • • ocenia wpływ porządkowania informacji na proces zapamiętywania
 • • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost
 • • dostrzega w tekście treści wyrażone wprost i pośrednio
 • • wyszukuje w tekście treści wyrażone pośrednio
 • • odczytuje treści wyrażone wprost i pośrednio
 • • rozumie treść pytań, poleceń oraz prostych informacji
 • • rozumie dosłowne i niektóre przenośne znaczenia wyrazów w wypowiedzi
 • • rozumie przenośne znaczenia wyrazów w wypowiedzi
 • • odróżnia znaczenia dosłowne wyrazów od przenośnych w wypowiedzi
 • • zna pojęcia prawda i fałsz
 • • określa prawdziwość informacji dotyczącej tekstu
 • • wyodrębnia przesłanki w tekście
 • • wyciąga wnioski z tekstu
 • • zna pojęcia: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity
 • • wyodrębnia w tekście cząstki kompozycyjne
 • • określa relacje między częściami składowymi wypowiedzi
 • • określa funkcje części składowych wypowiedzi
 • • korzysta ze słownika ortograficznego
 • • zna budowę słownika języka polskiego oraz słownika wyrazów obcych
 • • korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych, słownika języka polskiego oraz słownika wyrazów obcych
 • • określa funkcje różnych słowników
 • • wyszukuje hasła w encyklopedii
 • • zna budowę hasła encyklopedycznego
 • • korzysta z informacji zawartych w encyklopedii
 • • korzysta z różnych źródeł informacji
 • • rozpoznaje podmiot i orzeczenie w zdaniu
 • • zna pojęcia: przydawka, dopełnienie, okolicznik sposobu, okolicznik czasu, okolicznik miejsca
 • • rozpoznaje podmiot gramatyczny, szeregowy, towarzyszący oraz orzeczenie czasownikowe i orzeczenie wyrażone wyrazami typu można, warto z bezokolicznikiem
 • • wyjaśnia funkcję orzeczenia, podmiotu, przydawki, dopełnienia i okolicznika w zdaniu
 • • odróżnia zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, zna pojęcia zdanie pojedyncze i zdanie złożone
 • • rozpoznaje w tekście zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, zdanie pojedyncze i złożone, odróżnia zdanie i wypowiedzenie bez osobowej formy czasownika
 • • rozpoznaje równoważnik zdania, określa typy zdań złożonych współrzędnie
 • • określa funkcję zdań współrzędnie złożonych różnego typu
 • • rozpoznaje w wypowiedziach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki oraz niektóre liczebniki i przyimki
 • • rozpoznaje w tekście liczebniki oraz przyimki
 • • wskazuje różnice między różnymi częściami mowy
 • • określa funkcje różnych części mowy w wypowiedzeniu
 • • rozpoznaje w tekście formy liczb, rodzajów gramatycznych, czasów odmiennych części mowy
 • • odróżnia czasowniki w formie osobowej i nieosobowej oraz niektóre czasowniki dokonane i niedokonane
 • • rozpoznaje rzeczowniki żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe oraz formy przypadków rzeczownika i przymiotnika
 • • określa funkcje różnych form gramatycznych odmiennych części mowy w wypowiedzeniu
 • • odczytuje proste znaki, w tym emotikony
 • • rozpoznaje emocje na podstawie wyrazu twarzy
 • • rozpoznaje emocje wyrażane gestami i postawą
 • • nazywa emocje wyrażane za pomocą różnych form ekspresji

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • • nazywa reakcje czytelnicze
 • • opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi tekstów literackich
 • • opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi różnych tekstów kultury
 • • opisuje emocje towarzyszące odbiorowi tekstów kultury
 • • wypowiada się na temat sytuacji bohatera literackiego i filmowego
 • • określa sytuację bohatera literackiego i filmowego
 • • zestawia sytuację bohatera z własnymi doświadczeniami
 • • komentuje sytuację bohatera
 • • wypowiada się na temat postaci literackiej, wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohatera
 • • prezentuje swój pogląd na temat bohatera
 • • ocenia bohatera literackiego
 • • posługuje się argumentami, wyrażając swój stosunek do postaci
 • • odróżnia dzieło literackie od innych tekstów kultury
 • • rozpoznaje różne teksty kultury
 • • odróżnia prozę od poezji
 • • wskazuje środki artystycznego wyrazu charakterystyczne dla różnych tekstów kultury
 • • zna pojęcie fikcja literacka
 • • odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości
 • • odróżnia fikcję filmową od rzeczywistości
 • • określa rolę autora tekstu w kreowaniu fikcji literackiej
 • • wymienia prawdopodobne (realistyczne) elementy świata przedstawionego
 • • wymienia nieprawdopodobne (fantastyczne) elementy świata przedstawionego
 • • wypowiada się na temat fantastyki w mitach i legendach
 • • wskazuje różnice między elementami świata przedstawionego mitu, legendy, baśni
 • • zna pojęcia: epitet, porównanie, przenośnia (w tym uosobienie i ożywienie), wyraz dźwiękonaśladowczy, neologizm
 • • rozpoznaje w tekście niektóre epitety, porównania, przenośnie (w tym uosobienie i ożywienie), wyrazy dźwiękonaśladowcze, neologizmy
 • • wskazuje w tekście literackim epitety, porównania, przenośnie (w tym uosobienia i ożywienia), wyrazy dźwiękonaśladowcze, neologizmy
 • • objaśnia funkcje językowych środków stylistycznych
 • • rozpoznaje wers, zwrotkę i refren, wskazuje rymy w wierszu, zna pojęcie rytm
 • • odróżnia wiersz ciągły od stroficznego i rymowy od wiersza bez rymów
 • • rozpoznaje wiersz wolny, zna pojęcia: rymy męskie i żeńskie oraz dokładne i niedokładne
 • • używa funkcjonalnie pojęć: wiersz ciągły, stroficzny, rymowy, bezrymowy, wolny oraz rymy i rytm podczas analizy wiersza
 • • posługuje się terminami: lalki, kostium, rekwizyty, dekoracja w kontekście widowiska teatralnego
 • • posługuje się terminami związanymi z teatrem lalkowym, zna pojęcie znaki teatru
 • • wyodrębnia różne elementy składające się na widowisko teatralne, określa funkcje znaków teatralnych
 • • rozpoznaje znaki teatru i środki wyrazu charakterystyczne dla teatru lalkowego
 • • posługuje się pojęciami związanymi z filmem: aktor, reżyser, scenariusz filmowy
 • • wie, jak zbudowany jest scenariusz filmowy
 • • posługuje się ze zrozumieniem terminem ujęcie
 • • określa właściwości i funkcje różnych elementów dzieła filmowego
 • • odróżnia film od programu informacyjnego
 • • wymienia cechy programu telewizyjnego o charakterze konkursowym
 • • wyraża opinię na temat programów telewizyjnych o charakterze konkursowym
 • • nazywa tworzywo przekazów audiowizualnych (ruchome obrazy, dźwięk)
 • • wyodrębnia wydarzenia w tekście
 • • omawia wydarzenia w tekście, używa pojęć wątek i akcja
 • • analizuje przebieg zdarzeń w ujęciu przyczynowo-skutkowym
 • • stosuje bogate słownictwo określające następstwo zdarzeń
 • • prezentuje najistotniejsze informacje o bohaterze
 • • wypowiada się na temat uczuć i przeżyć bohatera
 • • przedstawia opinię na temat bohatera
 • • określa motywy działania bohatera
 • • identyfikuje opowiadanie, powieść podróżniczą, baśń, legendę, podanie, klechdę, mit, fraszkę, wiersz, przysłowie, komiks
 • • odróżnia mit i legendę od baśni
 • • wymienia cechy charakterystyczne różnych gatunków literackich
 • • omawia funkcję mitów i legend
 • • odbiera teksty literackie na poziomie dosłownym
 • • odbiera niektóre teksty kultury na poziomie metaforycznym
 • • odczytuje przenośne sensy utworów opartych na nieskomplikowanych konstrukcjach metaforycznych
 • • odczytuje proste symbole i alegorie
 • • używa pojęcia przesłanie w odniesieniu do legendy i mitu
 • • odczytuje przesłanie niektórych legend i mitów
 • • odczytuje przesłania legend i mitów
 • • formułuje samodzielnie przesłanie legendy i mitu
 • • posługuje się pojęciami: dobrozło, przyjaźńwrogość, prawdakłamstwo, pokójwojna w odniesieniu do treści omawianych utworów
 • • rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania bohaterów literackich
 • • zestawia wartości i ich przeciwieństwa na zasadzie kontrastu
 • • odczytuje wartości i antywartości wpisane w teksty kultury
 • • czyta większość wymaganych lektur przynajmniej we fragmentach i analizuje podstawowe elementy ich świata przedstawionego
 • • czyta większość wymaganych lektur w całości i analizuje ich świat przedstawiony
 • • czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje wybrane wątki
 • • czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje je w połączeniu z kontekstami

III. Tworzenie wypowiedzi

 • • udziela poprawnych i logicznych odpowiedzi na pytania
 • • krótko wypowiada się na podany temat związany z otaczającą rzeczywistością
 • • wypowiada się logicznie na podany temat związany z poznanymi tekstami kultury
 • • świadomie porządkuje i komponuje treść swoich wypowiedzi
 • • rozpoznaje oficjalną i nieoficjalną sytuację komunikacyjną
 • • dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej
 • • stosuje formy grzecznościowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej (pozdrowienia, list, życzenia, gratulacje)
 • • dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu
 • • formułuje poprawnie pytania podczas rozmowy
 • • formułuje logiczne pytania do tekstu
 • • formułuje pytania o zróżnicowanej budowie
 • • formułuje pytania o charakterze uogólniającym
 • • tworzy wypowiedzi wyrażające różne intencje, np. prośbę, polecenie, radę, podziękowanie, przeprosiny
 • • stosuje różne typy wypowiedzeń w zależności od zamierzonego celu
 • • posługuje się pozawerbalnymi środkami komunikowania się stosownie do okoliczności
 • • podkreśla intencje wypowiedzi pozawerbalnymi środkami porozumiewania się
 • • redaguje według podanego wzoru użytkowe formy wypowiedzi: list, kartkę z pozdrowieniami, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie, życzenia, gratulacje, instrukcję, proste notatki w różnych formach
 • • redaguje samodzielnie użytkowe formy wypowiedzi
 • • redaguje użytkowe formy wypowiedzi, stosuje odpowiednie słownictwo
 • • redaguje użytkowe formy wypowiedzi, stosując środki językowe podkreślające intencję wypowiedzi
 • • redaguje według podanego wzoru opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie
 • • redaguje samodzielnie opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie
 • • redaguje rozwinięte, poprawne stylistycznie opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie
 • • redaguje poprawne, charakteryzujące się bogactwem językowym, opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie
 • • wydziela margines i dba o estetykę tekstu
 • • wyróżnia istotne treści w tekstach użytkowych
 • • tworzy wypowiedzi zgodne z cechami kompozycyjnymi danej formy
 • • rozplanowuje kompozycję układu treści w różnych formach wypowiedzi
 • • sporządza według podanego wzoru odtwórczy plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi
 • • sporządza samodzielnie odtwórczy plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi
 • • stosuje jednolitą formę wypowiedzeń (bez czasownika) w zapisie planu ramowego i szczegółowego
 • • dba o zwięzłość wypowiedzi w zapisie planu ramowego i szczegółowego
 • • słucha z uwagą uczestników rozmowy, mówi na temat, uczestnicząc w rozmowie
 • • włącza się do rozmowy w kulturalny sposób
 • • reaguje na wypowiedzi innych rozmówców
 • • prezentuje własne stanowisko w rozmowie
 • • czytając głośno, uwzględnia kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu wypowiedzeń
 • • czytając głośno, uwzględnia przecinki w wypowiedzeniach
 • • czytając głośno, uwzględnia różne znaki interpunkcyjne
 • • czytając głośno, przekazuje intencję tekstu
 • • wygłasza tekst z pamięci
 • • recytuje tekst poetycki
 • • artykułuje prawidłowo głoski podczas recytacji
 • • głosowo interpretuje tekst
 • • odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • • używa świadomie wypowiedzeń oznajmujących, pytających i rozkazujących
 • • używa wypowiedzeń wykrzyknikowych ze świadomością ich funkcji
 • • zapisuje poprawnie wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe
 • • buduje logiczne wypowiedzenia pojedyncze i złożone
 • • tworzy poprawne wypowiedzenia pojedyncze i złożone
 • • przekształca wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika w zdania i odwrotnie
 • • przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie ze świadomością celu
 • • stara się przestrzegać poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych
 • • przestrzega poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych, tworząc wypowiedzi o nieskomplikowanej strukturze językowej
 • • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
 • • poprawnie stosuje w wypowiedzi wyrazy o trudnej odmianie
 • • tworzy przysłówki od przymiotników
 • • używa przymiotników i przysłówków we właściwych kontekstach
 • • uwzględnia w wypowiedziach różne natężenie cech i właściwości
 • • używa we właściwych kontekstach przymiotników i przysłówków o różnych natężeniach cechy
 • • zna zasady pisowni:

– rz, ż, ó, u, h, ch,
nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami
– wielką i małą literą,
ą i ę,
i po spółgłoskach,
– końcówek -i, -ii, -ji,
– końcówek -em, -om,
przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych

 • • stara się przestrzegać poprawności ortograficznej w zakresie pisowni:

– rz, ż, ó, u, h, ch,
nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami,
– wielką i małą literą,
ą i ę,
i po spółgłoskach,
– końcówek -i, -ii, -ji,
– końcówek -em, -om,
przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach

 • • stosuje w większości wyrazów zasady pisowni:

– rz, ż, ó, u, h, ch,
nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami,
– wielką i małą literą,
ą i ę,
i po spółgłoskach,
– końcówek -i, -ii, -ji,
– końcówek -em, -om,
przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach

 • • stosuje we wszystkich wyrazach zasady pisowni:

rz, ż, ó, u, h, ch,
nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami,
– wielką i małą literą,
ą i ę,
i po spółgłoskach,
– końcówek -i, -ii, -ji,
– końcówek -em, -om,
przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach

 • • zna wybrane zasady dotyczące oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
 • • stara się przestrzegać zasad dotyczących oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach
 • • stosuje w większości wyrazów zasady oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach
 • • stosuje we wszystkich wyrazach zasady oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach
 • • zamyka wypowiedzenia oznajmujące kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem
 • • stosuje poprawnie kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu wypowiedzeń, zna zasady dotyczące użycia przecinka w zdaniach pojedynczych i złożonych
 • • stosuje w większości wypowiedzeń poznane zasady użycia przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym
 • • stosuje we wszystkich wypowiedzeniach poznane zasady użycia przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym
 • • operuje poprawnie słownictwem skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne
 • • odróżnia wyrazy pokrewne od bliskoznacznych, tworzy rodziny wyrazów
 • • używa funkcjonalnie i we właściwych kontekstach frazeologizmów
 • • używa funkcjonalnie i we właściwych kontekstach archaizmów i neologizmów

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające i sytuują się na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Ma szerokie kompetencje w zakresie odbioru tekstów kultury. Chętnie czyta i zna wiele tekstów ponadprogramowych. Twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania. Podejmuje działalność literacką i kulturalną. Swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym, nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności nie rokuje osiągnięcia nawet minimalnego postępu.

strzałka do góry

Osób online: 1