Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne klasa 4 SP

Wymagania z języka polskiego w klasie 4
dopełniające ocena bardzo dobra
 I. Odbiór Wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (gramatyka-nauka o języku)
 • czyta tekst, stosując odpowiednie tempo i intonację w zależności od treści
 • wykorzystuje wysłuchane wypowiedzi we własnej pracy
 • twórczo wykorzystuje informacje z tekstu
 • wyjaśnia funkcję autora i narratora w tekście
 • określa funkcje tekstu literackiego i informacyjnego
 • wyodrębnia elementy charakterystyczne dla różnych form gatunkowych
 • hierarchizuje informacje
 • odczytuje treści wyrażone wprost i pośrednio
 • odróżnia znaczenia dosłowne wyrazów od prostych znaczeń przenośnych
 • wyciąga wnioski z tekstu
 • określa funkcje wstępu, rozwinięcia,zakończenia
 • określa funkcje słowników
 • korzysta z różnych źródeł informacji
 • nazywa emocje wyrażane za pomocą różnych form ekspresji
 • wyjaśnia funkcję orzeczenia, podmiotu i określeń w zdaniu
 • wyodrębnia równoważnik zdania w tekście
 • wskazuje różnice między rzeczownikiem, czasownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem
 • określa funkcje form liczb, czasów, rodzajów i osób w wypowiedzi
 • przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie ze świadomością celu
 • poprawnie stosuje w wypowiedzi wyrazy o trudnej odmianie
 • używa we właściwych kontekstach przymiotników i przysłówków o różnych natężeniach cechy
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
 • opisuje emocje towarzyszące odbiorowi tekstów kultury
 • komentuje sytuację bohatera
 • posługuje się argumentami, wyrażając swój stosunek do postaci
 • wskazuje środki artystycznego wyrazu charakterystyczne dla literatury i filmu
 • określa rolę autora tekstu w kreowaniu fikcji literackiej
 • wypowiada się na temat elementów fantastycznych w utworach współczesnych
 • objaśnia funkcję językowych środków stylistycznych
 • używa pojęć wiersz ciągły, stroficzny, rymowy, bezrymowy podczas analizy wiersza
 • rozpoznaje środki wyrazu charakterystyczne dla pantonimy
 • określa właściwości i funkcje poszczególnych planów filmowych
 • nazywa tworzywo przekazów audiowizualnych(ruchome obrazy, dźwięk)
 • stosuje słownictwo określające następstwo zdarzeń
 • określa motywy działania bohatera
 • wyjaśnia proste symbole i alegorie
 • formułuje samodzielnie przesłanie baśni
 • odczytuje wartości i antywartości wpisane w teksty kultury
 • czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje je w połączeniu z kontekstami
III. Tworzenie wypowiedzi
 • świadomie porządkuje i komponuje treść swoich wypowiedzi
 • dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu
 • formułuje pytania o charakterze uogólniającym
 • podkreśla intencje wypowiedzi pozawerbalnymi środkami porozumiewania się
 • redaguje użytkowe formy wypowiedzi, stosując środki językowe podkreślające intencję wypowiedzi
 • redaguje charakteryzujące się bogactwem językowym opowiadanie oraz opis przedmiotu i miejsca
 • rozplanowuje kompozycję układu treści w różnych formach notatek
 • dba o zwięzłość wypowiedzi innych rozmówców
 • czytając głośno, przekazuje intencję tekstu
 • głosowo interpretuje tekst
 • zapisuje poprawnie wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe
 • stosuje we wszystkich wyrazach zasady pisowni:
  • Rz,ż,ó,u,h,ch
  • nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami
  • wielką i małą literą
  • ą i ę
  • i po spółgłoskach w podanym zestawie ortogramów
 • poprawnie używa różnych znaków interpunkcyjnych
 • stosuje świadomie w swoich wypowiedziach związki frazeologiczne

rozszerzone ocena dobra

 I. Odbiór Wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (gramatyka-nauka o języku)
 • czyta płynnie tekst podkreślając głosem ważne słowa
 • nawiązuje do wypowiedzi innych we własnej pracy
 • samodzielnie wydobywa z tekstu istotne informacje
 • określa relacje autor
 • narrator
 • czytelnik(słuchacz)
 • odróżnia tekst literacki od informacyjnego
 • zna funkcje różnych form gatunkowych wypowiedzi
 • odróżnia informacje ważne od drugorzędnych
 • dostrzega w tekście treści wyrażone wprost i pośrednio
 • rozumie proste przenośne znaczenia wyrazów
 • wyodrębnia przesłanki w tekście
 • wyodrębnia w tekście cząstki kompozycyjne
 • korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych
 • korzysta z informacji zawartych w encyklopedii
 • rozpoznaje emocje wyrażane gestami i postawą
 • rozróżnia wyrazy określane i określające
 • rozpoznaje w tekście zdanie pojedyncze, rozwinięte oraz nierozwinięte i rozumie ich funkcje
 • odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych
 • rozpoznaje w tekście formy osób
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
 • odróżnia wyrazy pokrewne od bliskoznacznych

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi różnych tekstów kultury
 • porównuje sytuację bohatera z własnymi doświadczeniami
 • prezentuje swój pogląd na temat bohatera
 • odróżnia prozę od poezji
 • odróżnia fikcję filmową od rzeczywistości
 • wypowiada się na temat fantastyki w baśniach
 • wskazuje w tekście literackim epitety, porównania, przenośnie (w tym uosobienia i ożywienia) –określa rolę rymów w wierszu
 • wyodrębnia różne elementy składające się na widowisko teatralne
 • rozpoznaje poszczególne plany filmowe
 • wyjaśnia różnicę między filmem animowanym a innymi gatunkami filmowymi
 • analizuje przebieg zdarzeń
 • wypowiada się na temat uczuć i przeżyć bohatera
 • wymienia cechy opowiadania, komiksu, baśni tradycyjnej i współczesnej
 • odczytuje przenośne sensy utworu opartego na nieskomplikowanych konstrukcjach metaforycznych
 • odczytuje przesłanie baśni
 • zestawia wartości i ich przeciwieństwa na zasadzie kontrastu
 • czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje wybrane wątki

III. Tworzenie wypowiedzi

 • wypowiada się logicznie na podany temat związany z poznanymi tekstami kultury
 • stosuje formy grzecznościowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej (pozdrowienia, list, życzenia,sms)
 • formułuje pytania o zróżnicowanej budowie
 • posługuje się pozawerbalnymi środkami komunikowania się stosownie do okoliczności
 • redaguje użytkowe formy wypowiedzi, stosuje odpowiednie słownictwo
 • redaguje opowiadanie twórcze oraz rozwinięty opis przedmiotu i miejsca
 • tworzy wypowiedzi zgodne z cechami kompozycyjnymi danej formy
 • stosuje jednolitą formę wypowiedzeń(bez czasownika) w zapisie planu ramowego
 • włącza się do rozmowy w kulturalny sposób
 • czytając głośno, uwzględnia różne znaki interpunkcyjne
 • artykułuje prawidłowo głoski podczas recytacji
 • używa wypowiedzeń wykrzyknikowych ze świadomością ich funkcji
 • uwzględnia w wypowiedzeniach różne natężenie cech i właściwości
 • stosuje w większości wyrazów zasady pisowni:
  • stosuje w większości wyrazów zasady pisowni:
  • Rz, ż, ó,u, h, ch
  • nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami
  • wielką i małą literą
  • ą i ę
  • i po spółgłoskach w podanym zestawie ortogramów
 • stosuje poprawnie kropkę w zapisie dat
  podstawowe ocena dostateczna
 I. Odbiór Wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (gramatyka-nauka o języku)
 • czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne
 • słucha uważnie całości wypowiedzi nauczyciela i uczniów
 • określa główną myśl tekstu
 • odróżnia autora od narratora
 • rozpoznaje tekst informacyjny
 • rozróżnia formy gatunkowe wypowiedzi
 • porządkuje informacje z tekstu
 • odczytuje informacje wyrażone wprost
 • rozumie dosłowne znaczenia wyrazów
 • określa prawdziwość informacji dotyczącej tekstu
 • zna pojęcie akapit
 • zna budowę słownika ortograficznego
 • wyszukuje hasła w encyklopedii
 • rozpoznaje emocje na podstawie wyrazu twarzy
 • rozpoznaje podmiot, orzeczenie w zdaniu, wyodrębnia związek główny
 • odróżnia zdania od wypowiedzenia bez czasownika
 • rozpoznaje w wypowiedziach rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek
 • rozpoznaje w tekście formy czasów i rodzajów gramatycznych
 • używa świadomie wypowiedzeń oznajmujących, pytających i rozkazujących
 • tworzy poprawne wypowiedzenia pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte
 • przestrzega poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych, tworząc wypowiedzi o nieskomplikowanej strukturze językowej
 • używa przymiotników i przysłówków we właściwych kontekstach

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi tekstów literackich
 • określa sytuację bohatera literackiego i filmowego
 • wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohatera
 • rozpoznaje różne teksty kultury
 • odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości
 • wymienia nieprawdopodobne (fantastyczne) elementy świata przedstawionego
 • odróżnia uosobienie od ożywienia
 • odróżnia wiersz ciągły od stroficznego i rymowy od wiersza bez rymów
 • posługuje się terminami kostium, rekwizyt w kontekście widowiska teatralnego
 • posługuje się pojęciami związanymi z filmem (aktor, reżyser, kadr, plan filmowy)
 • rozpoznaje wybrane gatunki filmowe
 • omawia wydarzenia w tekście
 • krótko prezentuje najistotniejsze informacje o bohaterze
 • odróżnia wiersz od innych tekstów kultury
 • odbiera różne teksty kultury na poziomie dosłownym
 • wie, że obecność przesłania jest jedną z cech baśni
 • rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania bohaterów literackich
 • czyta większość wymaganych lektur w całości i analizuje ich świat przedstawiony

III. Tworzenie wypowiedzi

 • krótko wypowiada się na podany temat związany z otaczającą rzeczywistością
 • dostosowuje sposób przedstawiania do sytuacji komunikacyjnej
 • formułuje logiczne pytania do tekstu
 • stosuje różne typy wypowiedzeń w zależności od zamierzonego celu
 • redaguje samodzielnie użytkowe formy wypowiedzi
 • redaguje samodzielnie opowiadanie odtwórcze, opis przedmiotu, opis miejsca
 • wyróżnia istotne treści w tekstach użytkowych
 • sporządza samodzielnie odtwórczy plan ramowy wypowiedzi
 • mówi na temat, uczestnicząc w rozmowie
 • czytając głośno uwzględnia przecinki w wypowiedziach
 • recytuje tekst poetycki
 • stara się przestrzegać poprawności ortograficznej w zakresie pisowni:
  • Rz, ż, ó, u, h, ch
  • nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami
  • wielką i małą literą
  • ą i ę
  • i po spółgłoskach w podanym zestawie ortogramów
 • stosuje poprawnie kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu wypowiedzeń
 • tworzy rodziny wyrazów
konieczne ocena dopuszczająca
 I. Odbiór Wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (gramatyka-nauka o języku)
 • czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań
 • słucha uważnie wypowiedzi nauczyciela i uczniów
 • określa temat tekstu
 • zna pojęcia autor, narrator, czytelnik, słuchacz
 • rozpoznaje tekst literacki
 • rozpoznaje formy gatunkowe wypowiedzi( zaproszenie, życzenia, ogłoszenie, przepis)
 • wydobywa z tekstu wskazane informacje
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost
 • rozumie treść pytań, poleceń i nieskomplikowanych informacji
 • zna pojęcia prawda, fausz
 • zna pojęcie tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • potrafi odnaleźć wskazane hasło w encyklopedii
 • odczytuje proste znaki i piktogramy
 • zna pojęcie podmiot, orzeczenie, określenia
 • zna pojęcie zdanie pojedyncze, rozwinięte, nierozwinięte
 • wie na jakie pytania odpowiada rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek
 • rozpoznaje w tekście formy liczb odmiennych części mowy
 • rozróżnia wypowiedzenia
 • Oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • buduje logiczne zdania
 • stara się przestrzegać poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych
 • tworzy przysłówki od przymiotników
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
 • nazywa reakcje czytelnicze
 • wypowiada się na temat sytuacji bohatera literackiego i filmowego
 • wypowiada się na temat sytuacjibohatera literackiego
 • wypowiada się na temat postaci literackiej
 • odróżnia dzieło literackie od filmu
 • zna pojęcie fikcja literacka
 • wymienia prawdopodobne(realistyczne)
 • Elementy świata przedstawionego
 • zna pojęcie epitet, porównanie,przenośnia
 • rozpoznaje wers, zwrotkę i refren, wskazuje rymy w wierszu
 • posługuje się terminami scena, aktor w kontekście widowiska teatralnego
 • przedstawia wybrane fakty dotyczące historii kina
 • odróżnia film od programu informacyjnego
 • wyodrębnia wydarzenia w tekście
 • wie, że bohater jest jednym z elementów świata przedstawionego w utworze
 • identyfikuje opowiadanie, komiks, baśń, przysłowie
 • odczytuje teksty literackie na poziomie dosłownym
 • używa pojęcia przesłanie w odniesieniu do baśni
 • posługuje się pojęciami dobro
 • zło w odniesieniu do treści baśni
 • czyta większość wymaganych lektur przynajmniej we fragmentach i analizuje podstawowe elementy ich świata przedstawionego
III. Tworzenie wypowiedzi
 • udziela poprawnych, logicznych odpowiedzi
 • przedstawia się w kilku zdaniach
 • formułuje poprawnie pytania podczas rozmowy
 • tworzy wypowiedzi wyrażające różne intencje, np. prośbę, polecenie, podziękowanie, przepraszanie
 • redaguje według podanego wzoru użytkowe formy wypowiedzi: list prywatny (tradycyjny i email), kartkę z pozdrowieniami, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, przepis kulinarny, proste notatki w różnych formach
 • redaguje według podanego wzoru opowiadanie odtwórcze, opis przedmiotu, opis miejsca
 • wydziela margines i dba o estetykę tekstu
 • sporządza według podanego wzoru odtwórczy plan ramowy wypowiedzi
 • słucha z uwagą uczestników rozmowy
 • czytając głośno uwzględnia kropkę znak zapytania lub wykrzyknik na końcu wypowiedzeń
 • wygłasza tekst z pamięci
 • zna zasady pisowni:
  • Rz,ż,ó,u,h,ch
  • nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami
  • wielką i małą literą
  • ą i ę
  • i po spółgłoskach
 • zamyka wypowiedzenia oznajmujące kropką
 • operuje poprawnie słownictwem skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające i sytuują się na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Posiada szerokie kompetencje w zakresie odbioru tekstów kultury. Chętnie czyta i zna wiele tekstów ponadprogramowych. Twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania. Podejmuje działalność literacką i kulturalną. Swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym, nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności brak wiedzy i umiejętności nie rokuje osiągnięcia nawet minimalnego postępu.

strzałka do góry

Osób online: 4