Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO - KLASA II

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • śledzi tok lekcji
 • potrafi powiedzieć w jakim mieście i państwie mieszka (j’habite à Cracovie, en Pologne etc.)
 • potrafi podać swoją narodowość
 • potrafi w prosty sposób opisać zdjęcie/obraz osoby lub rzeczy używając niektórych przymiotników oznaczających kształt, kolor, narodowość
 • rozumie czy w treści mówionej/pisanej chodzi o opis obiektów takich samych czy różnych (différent, le même)
 • opisuje wygląd osób stosując podstawowe słownictwo z dziedziny ubrań
 • potrafi wymienić kilka części ciała
 • zna Tour de France i potrafi opisać go kilkoma słowami
 • rozumie i potrafi wydać niektóre polecenia dotyczące gimnastyki lub treningu
 • używa niektóre przymiotniki określające narodowość na przykład przy wymienianiu sławnych sportowców
 • rozumie podstawowe słownictwo dotyczące życia w mieście
 • stosuje niektóre pronoms toniques (moi, toi, lui, elle, nous, vous eux, elles)
 • rozumie niektóre proste wskazówki dotyczące drogi
 • rozumie najprostsze wyrażenia sytuujące w przestrzeni près de, loin de, à gauche, à droite etc.
 • potrafi prawidłowo zareagować na pytanie : Qu’est-ce que c’est? Qui est-ce?
 • potrafi wymienić niektóre środki transportu
 • rozumie pytanie o godzinę/potrafi podać niektóre z wyrażeń określających godzinę i porę dnia
 • rozumie i używa niektórych form czasowników zwrotnych
 • rozumie pytanie o urodziny i potrafi podać datę swoich urodzin
 • potrafi odróżnić tryb oznajmujący od rozkazującego
 • potrafi zaprzeczyć zdania twierdzące
 • na przestrzeni semestru robi postępy w prawidłowym stosowaniu odmian poznanych czasowników
 • na przestrzeni semestru robi zauważalne postępy w rozróżnianiu form męskich i żeńskich rzeczowników i przymiotników
Ocenę dostateczną otrzyma uczeń, który:
 opanował materiał na ocenę dopuszczającą a ponadto:
 • śledzi tok lekcji i zapamiętuje niektóre przekazywane treści
 • uczestniczy w proponowanych zajęciach, pracuje w grupie
 • stara się stosować podstawowe zasady wymowy
 • przeważnie rozumie najważniejsze elementy wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • potrafi podać swój adres zamieszkania
 • przy przedstawianiu siebie i innych potrafi podać odpowiednią formę narodowości
 • potrafi opisać zdjęcie/obraz osoby lub rzeczy używając podstawowe słownictwo z zakresu kolorów i form, narodowości
 • potrafi wyrazić przynależność poprzez przyimek de oraz niektóre zaimki dzierżawcze
 • potrafi powiedzieć, które obiekty są takie same, a które różne, starając się użyć form différent lub le même w odpowiedniej formie
 • opisuje osoby stosując podstawowe słownictwo dotyczące ubrań wraz z kolorami
 • potrafi wymienić większość części ciała, zaangażowanych przy uprawianiu sportu, podając przy tym często prawidłową formę zaimka dzierżawczego
 • potrafi zrozumieć prostą wypowiedź mówiącą dlaczego uprawia się sport stosując faire du sport pour + nom, pour +infinitif
 • zna Tour de France i potrafi opisać go prostymi zdaniami
 • rozumie i potrafi wydać niektóre polecenia dotyczące ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu
 • używa przymiotników oznaczających narodowość na przykład sławnych osób stosując przy tym prawidłową formę gramatyczną
 • rozumie i stosuje podstawowe słownictwo dotyczące miasta i dzielnicy
 • odróżnia większość zaimków sujet od pronoms toniques (je/moi, tu/toi, il/lui etc.) i prawidłowo je stosuje
 • rozumie i stosuje proste wskazówki dotyczące drogi
 • rozumie wyrażenia sytuujące obiekt w przestrzeni z zastosowaniem article contracté (du, de la, de l’, des)
 • potrafi podać większość środków transportu
 • potrafi prawidłowo podać godzinę i porę dnia
 • zna zasadę odmiany czasowników zwrotnych
 • potrafi podać datę swych urodzin oraz urodzin kolegów używając niektórych zaimków dzierżawczych
 • zna zasadę tworzenia trybu rozkazującego i rozumie w jakich sytuacjach można go użyć
 • stosuje czasem przeczenie pas de…
 • prawidłowo stosuje większość form znanych czasowników pierwszej grupy
 • zna zasady nieregularnego tworzenia liczby mnogiej i rodzaju żeńskiego przymiotników (w tym określających narodowości i kolory)
Ocenę dobrą otrzyma uczeń, który:
opanował materiał obowiązujący na ocenę dostateczną, a ponadto:
 • śledzi tok lekcji i aktywnie uczestniczy w proponowanych ćwiczeniach
 • czyta po francusku stosując podstawowe zasady wymowy
 • rozumie globalnie tekst pisany oraz prezentowane dokumenty ustne
 • potrafi powiedzieć kto w jakim mieście i państwie oraz dzielnicy mieszka
 • potrafi podać swój adres oraz adres innych osób czy obiektów
 • przy opisie osób stosuje większość poznanych narodowości zwracając uwagę na ich rodzaj i liczbę
 • potrafi opisać zdjęcie/obraz, używając prawidłowo większość przymiotników dotyczących kolorów oraz form
 • potrafi wyrazić przynależność poprzez przyimek de oraz prawidłowo zastosowany zaimek dzierżawczy
 • potrafi powiedzieć, które obiekty są takie same, a które różne, używając form différent lub le même najczęściej stosując ich prawidłową formę gramatyczną
 • opisuje osoby używając słownictwa dotyczącego ubrań, określając je dodatkowo poznanymi kolorami w odpowiedniej formie gramatycznej
 • potrafi wymienić większość części ciała zaangażowanych przy uprawianiu danej dyscypliny sportu, podając przy tym często prawidłową formę zaimka dzierżawczego
 • potrafi powiedzieć dlaczego uprawia sport stosując faire du sport pour + nom, pour +infinitif
 • zna Tour de France i potrafi opisać go kilkoma zdaniami, podając także lokalizację oraz termin wyścigu
 • rozumie i potrafi wydać większość poznanych poleceń dotyczących ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu
 • używa większość przymiotników oznaczających narodowość na przykład sławnych osób stosując przy tym najczęściej prawidłową formę gramatyczną
 • potrafi prostymi zdaniami opisać pisemnie i ustnie miasto/dzielnicę
 • odróżnia wszystkie zaimki sujet od pronoms toniques (je/moi, tu/toi, il/lui etc.) i prawidłowo je stosuje
 • rozumie i stosuje większość wskazówek dotyczących drogi
 • stosuje niektóre wyrażenia sytuujące obiekt w przestrzeni z zastosowaniem article contracté (du, de la, de l’, des)
 • potrafi podać poznane środki transportu wraz z odpowiednim rodzajnikiem
 • potrafi wplatać godzinę i porę dnia do swoich wypowiedzi
 • zna zasadę odmiany czasowników zwrotnych i potrafi prawidłowo użyć większość z nich
 • potrafi podać datę swoich urodzin oraz urodzin kolegów prawidłowo używając zaimków dzierżawczych
 • zna tryb rozkazujący stara się go stosować w odpowiednich sytuacjach i właściwych formach
 • stosuje przeczenie pas de… np. w przeczeniu faire du sport, faire de la natation etc.
 • prawidłowo stosuje większość form znanych czasowników pierwszej grupy oraz czasownika être, avoir, faire i venir
 • zna zasady nieregularnego tworzenia liczby mnogiej i rodzaju żeńskiego przymiotników w tym określających narodowości i kolory i często prawidłowo je stosuje
Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który:
opanował materiał obowiązujący na ocenę dobrą, a ponadto:
 • uczestniczy we wszystkich proponowanych aktywnościach z bardzo dobrym rezultatem
 • potrafi czytać z zastosowaniem większości znanych zasad wymowy
 • rozumie ze słuchu dostosowane do poziomu wypowiedzi i nagrania
 • rozumie omówione teksty w sposób szczegółowy
 • przy opisie osób i rzeczy stosuje większość poznanych narodowości oraz kolorów w prawidłowej formie (rodzaj, liczba), także tych tworzonych w sposób nieregularny
 • w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych używa prawidłowych form différent i le même dostosowując formę do określanego rzeczownika
 • opisuje osoby używając słownictwa dotyczącego ubrań, określając je poznanymi kolorami w odpowiedniej formie gramatycznej
 • potrafi powiedzieć i napisać dlaczego uprawia się stosując faire du sport pour + nom, pour +infinitif
 • potrafi wymienić znane imprezy sportowe we Francji oraz określić ich lokalizację
 • rozumie i potrafi wydać niemal wszystkie poznane polecenia dotyczących ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu
 • pamięta niemal wszystkie formy poznanych narodowości w tym te tworzone w sposób nieregularny
 • potrafi opisać pisemnie i ustnie kilkoma prawidłowo zbudowanymi zdaniami życie w mieście/dzielnicy
 • odróżnia wszystkie zaimki sujet od pronoms toniques (je/moi, tu/toi, il/lui etc.) i prawidłowo je stosuje
 • rozumie i stosuje większość wskazówek dotyczących drogi prawidłowo używając article contracté
 • stosuje większość wyrażeń sytuujących obiekt w przestrzeni z zastosowaniem odpowiedniego article contracté (du, de la, de l’, des)
 • potrafi podać poznane środki transportu wraz z odpowiednim rodzajnikiem i przyimkiem
 • rozumie różnicę pomiędzy jour/journée, soir/soirée, matin/matinée
 • stosuje czasowniki zwrotne, także w formie przeczącej
 • stosuje odpowiednio formy trybu rozkazującego także w formie przeczącej
 • prawidłowo stosuje czasowniki z pierwszej grupy oraz czasowniki être, avoir, faire i venir, także w zdaniach przeczących
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza oraz nabyte umiejętności wykraczają poza przewidziany program nauczania lub który wykazuje szczególną aktywność biorąc udział w konkursach, olimpiadach itp. osiągając dobre wyniki.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowej wiedzy i nie nabył podstawowych umiejętności językowych przewidzianych programem dla klasy II, tym samym nie spełnia kryteriów przewidzianych dla uzyskania oceny dopuszczającej.


Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
 • praca domowa
 • odpowiedź ustna
 • kartkówka (z jednego zagadnienia lub trzech ostatnich lekcji)
 • sprawdzian (z większej partii materiału, rozdziału)
 • praca dodatkowa (prezentacja multimedialna z zakresu kultury i cywilizacji francuskiej, przygotowanie plakatu, ciekawej pomocy edukacyjnej)
 • aktywność na zajęciach

 


strzałka do góry

Osób online: 2