Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne klasa 6 SP, j. angielski

Wymagania edukacyjne, klasa 6 szkoły podstawowej, j. angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII–VIII (zgodny z podstawą programową  z 14 lutego 2017), Joanna Stefańska, Szkoła Podstawowa, II etap edukacyjny.

Podręcznik: Today! 3; PEARSON. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.
– Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację działań językowych w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych:

 • All about me: dane personalne, kraje i narodowości, czynności życia codziennego, członkowie, rodziny, formy spędzania czasu wolnego, pory dnia, kultura krajów anglojęzycznych, czas Present Simple w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach ogólnych i szczegółowych, czas Present Continuous w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach ogólnych i szczegółowych, przysłówki częstotliwości, konstrukcje: like/love/hate + -ing.
 • Having fun: opisywanie osób, opisywanie miejsc i obiektów, liczebniki od 100 do 1000000, artykuły spożywcze, używa konstrukcja pytań How + przymiotnik, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, a, an, some, how much, how many.
 • Past times:  popularne zawody, podawanie dat, formy spędzania czasu wolnego, programy telewizyjne, czynności życia codziennego, określenia czasu, kultura krajów anglojęzycznych, czasownik to be w czasie Past Simple, czas Past Simple w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach ogólnych i szczegółowych, spójniki: and, or, but.
 • It’s a musical world: zainteresowania, gatunki muzyczne, instrumenty, środki transportu, wskazywanie drogi, czas Past Simple w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach ogólnych i szczegółowych, czas Present Perfect w zdaniach twierdzących, zdaniach przeczących, pytaniach ogólnych i krótkich odpowiedziach, ever i never, przyimki używane ze środkami transportu, when, then.
 • Things I like: krajobraz, zwierzęta, sprzęt turystyczny, kultura krajów anglojęzycznych, podawanie cen, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, bezokolicznik celu, zaimki one, ones.
 • Day by day: wygląd zewnętrzny, ubrania, czynności życia codziennego, konstrukcje: too + przymiotnik, przymiotnik + enough, have to w zdaniach twierdzących, zdaniach przeczących i pytaniach ogólnych, because i so.
 • Out and about:miejsca w mieście, części ciała, samopoczucie, czynności życia codziennego, kultura krajów anglojęzycznych, czas Present Continuous - plany na przyszłość, wyrażanie prośby przy użyciu: can/could, udzielanie i odmawianie pozwolenia przy użyciu: can/can't, czasowniki modalne: must, mustn't, should, can.
 • Happy holidays: uczucia i emocje, ekwipunek wakacyjny, konstrukcję: be going to, czas Future Simple w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach ogólnych i szczegółowych, krótkich odpowiedziach, zaimki i przymiotniki dzierżawcze.

– Przyjmuje się, że na każdym poziomie wyższym uczeń opanował wymagania edukacyjne objęte poziomem niższym.
– W zestawieniu kryteriów szczegółowych w poniższej tabeli nie uwzględniono oceny niedostatecznej i celującej:
Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.
Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, oraz wykazuje wiedzę i umiejętności wykraczają poza te kryteria.

POZIOM PODSTAWOWY
(na ocenę dopuszczającą)

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Wiadomości / wiedza: środki językowe fonetyka ortografia

Uczeń:

 • zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
 • popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie,
 • zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
 • popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.
Umiejętności

Recepcja

Uczeń:
 • rozumie polecenia nauczyciela,
 • w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,
 • rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie.

Produkcja

 • wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
 • w formie pisemnej dwa - trzy zdania,
 • uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
 • wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,
 • uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
 • uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację
POZIOM PODSTAWOWY 
(na ocenę dostateczną)

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH.

Wiadomości / wiedza: środki językowe fonetyka ortografia

Uczeń:

 • zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
 • popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,
 • zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
 • popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.
Umiejętności

Recepcja

Uczeń:
 • rozumie polecenia nauczyciela,
 • częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Produkcja

 • wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
 • uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,
 • wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,
 • uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
 • uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji.
POZIOM PONADPODSTAWOWY  (na ocenę dobrą)

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH.

Wiadomości / wiedza: środki językowe fonetyka ortografia

Uczeń:

 • zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
 • zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,
 • zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
 • popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.
 • poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
Umiejętności

Recepcja

Uczeń:
 • rozumie polecenia nauczyciela,
 • poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Produkcja

 • wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią ługość,
 • uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
 • wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,
 • uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,
 • uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,
 • uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
POZIOM PONADPODSTAWOWY (na ocenę bardzo dobrą)

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH.

Wiadomości / wiedza: środki językowe fonetyka ortografia

Uczeń:

 • zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,
 • poprawnie je zapisuje i wymawia,
 • zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
 • popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.
Umiejętności

Recepcja

Uczeń:
 • rozumie polecenia nauczyciela,
 • poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
 • zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

Produkcja

 • wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
 • uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
 • wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
 • uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,
 • uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,
 • uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.

strzałka do góry

Osób online: 1