Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Wymagania edukacyjne z biologii

WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM.

 

Uzyskanie przez ucznia oceny wyższej jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań również na ocenę niższą.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program,
- rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze korzystając z różnych źródeł wiedzy,
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)
- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy,
- wykonuje dodatkowe zadania i polecenia
- zna terminologię biologiczną i świadomie ją wykorzystuje
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
- samodzielnie planuje i wykonuje doświadczenia zgodnie z regułami stosowanymi przez naukowców

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
- poprawnie stosuje terminologię biologiczną
- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnym
- chętnie wykonuje prace i zadania dodatkowe
- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga wysokie wyniki
- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy
- opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą:

 • udowadnia, że cechy organizmów zależą od materiału genetycznego oraz wpływu środowiska
 • wyjaśnia, dlaczego przed podziałem komórki musi zajść replikacja DNA
 • wyjaśnia znaczenie rekombinacji genetycznej
 • omawia przebieg mitozy i mejozy; porównuje oba procesy
 • omawia prawo czystości gamet
 • dowodzi znaczenia mutacji w przystosowaniu organizmów do zmieniającego się środowiska
 • ocenia znaczenie badań prenatalnych dla człowieka
 • opisuje sposób powstawania skamieniałości
 • ocenia rolę struktur homologicznych i analogicznych jako dowodów ewolucji
 • wyjaśnia, w jaki sposób izolacja geograficzna prowadzi do powstania nowych gatunków
 • omawia współczesne spojrzenie na ewolucję – syntetyczną teorię ewolucji
 • opisuje przebieg ewolucji człowieka
 • porównuje różne formy człowiekowatych
 • interpretuje wykres przedstawiający zakres tolerancji ekologicznej danego gatunku
 • przewiduje losy populacji na podstawie jej struktury wiekowej
 • uzasadnia, że konkurencja jest czynnikiem doboru naturalnego
 • analizuje wykresy przedstawiające wzajemną regulację liczebności populacji drapieżnika i ofiary
 • ocenia znaczenie bakterii azotowych występujących w glebie
 • wyjaśnia znaczenie wiedzy o mikoryzie dla grzybiarzy
 • omawia czynniki, które zakłócają równowagę ekosystemu
 • przewiduje skutki, jakie dla ekosystemu miałoby wyginięcie określonego ogniwa we wskazanym łańcuchu pokarmowym
 • analizuje informacje przedstawione w formie piramidy ekologicznej
 • omawia schemat obiegu węgla oraz azotu w ekosystemie
 • przewiduje skutki osuszania obszarów podmokłych
 • dowodzi związku rozwoju gospodarki na świecie z globalnym ociepleniem
 • przewiduje skutki globalnego ocieplenia
 • ocenia znaczenie regulacji rzek
 • analizuje i komentuje stan czystości rzek w Polsce na podstawie wykresu
 • wykazuje związek między zanieczyszczeniem powietrza a zanieczyszczeniem wód gruntowych
 • dowodzi, że wypalanie łąk i pól jest szkodliwe dla gleby

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych
- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
- jest aktywny na lekcji
- w pisemnych pracach osiąga dobre wyniki
- prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy
- opanował wiadomości i umiejętności wymagane na ocenę dobrą:

 • wyjaśnia, skąd bierze się podobieństwo organizmów potomnych do rodzicielskich
  w rozmnażaniu płciowym oraz bezpłciowym
 • przedstawia budowę chromosomu
 • omawia cechy kodu genetycznego
 • omawia biosyntezę białka
 • odczytuje kolejność aminokwasów kodowanych przez dany kodon z tabeli kodu  genetycznego
 • wykonuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii oraz daltonizm
 • uzasadnia, że mutacje są podstawowym czynnikiem zmienności organizmów
 • przedstawia przyczyny wybranych chorób genetycznych
 • omawia dowody ewolucji
 • wskazuje u form pośrednich cechy dwóch różnych grup systematycznych
 • omawia przykłady potwierdzające jedność budowy i funkcjonowania organizmów
 • określa rolę doboru naturalnego w powstawaniu nowych gatunków
 • omawia różnice pomiędzy doborem naturalnym a doborem sztucznym
 • ocenia korzyści człowieka z zastosowania doboru sztucznego
 • określa stanowisko systematyczne człowieka
 • wymienia czynniki, które miały wpływ na ewolucję człowieka
 • omawia różnice między ekologią a ochroną przyrody i ochroną środowiska
 • opisuje wpływ hierarchii panującej w stadzie na życie poszczególnych jego członków
 • interpretuje piramidę wieku
 • porównuje konkurencję wewnątrzgatunkową z konkurencją międzygatunkową
 • wyjaśnia, w jaki sposób rośliny i roślinożercy wzajemnie regulują swoją liczebność
 • charakteryzuje sposoby obrony roślin przed zjadaniem
 • omawia przystosowania drapieżników i pasożytów do zdobywania pożywienia oraz przystosowania potencjalnych ofiar do unikania zagrożenia
 • analizuje zależności między biotopem a biocenozą
 • przedstawia przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej
 • omawia role poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego
 • interpretuje zależności między poziomem pokarmowym a biomasą i liczebnością populacji
 • charakteryzuje poziomy różnorodności biologicznej
 • wyjaśnia rolę porostów w ocenie czystości powietrza
 • określa sposób wykorzystania wody w zależności od klasy jej czystości
 • wyjaśnia wpływ zakwitów na stan wód
 • opisuje metody oczyszczania ścieków
 • charakteryzuje proces powstawania próchnicy
 • omawia czynniki degradujące glebę
 • ocenia znaczenie wykorzystywania surowców wtórnych

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania o małym stopniu trudności
- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym
- posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności wymagane  na ocenę dostateczną:

 • podaje przykłady zastosowania genetyki w medycynie, kryminalistyce, rolnictwie, archeologii
 • przedstawia budowę nukleotydu
 • wymienia nazwy zasad  azotowych
 • do przykładowego fragmentu nici DNA dopisuje drugą nić, posługując się zasadą komplementarności
 • definiuje pojęcia: nukleotyd, genom, kariotyp, kodon, chromosomy homologiczne
 • omawia proces replikacji DNA
 • porównuje budowę DNA z budową RNA
 • przedstawia znaczenie mitozy i mejozy
 • wyjaśnia znaczenie kodu genetycznego
 • wskazuje miejsce zachodzenia biosyntezy białka
 • omawia badania Mendla
 • wymienia przykłady chorób dziedzicznych sprzężonych z płcią
 • wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia grup krwi oraz czynnika Rh
 • rozróżnia mutacje genowe i chromosomowe
 • wymienia przykłady chorób człowieka warunkowanych mutacjami genowymi i chromosomowymi.
 • prezentuje wybrane choroby genetyczne
 • omawia etapy powstawania skamieniałości
 • definiuje pojęcia i podaje przykłady: , „struktury homologiczne”, „struktury analogiczne”, „narządy szczątkowe”, „konwergencja” , „endemit”
 • omawia główne założenia teorii ewolucji Darwina
 • porównuje dobór naturalny i dobór sztuczny
 • wymienia cechy człowieka, które pozwalają zaklasyfikować go do poszczególnych jednostek  systematycznych
 • wskazuje podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi
 • definiuje pojęcie „nisza ekologiczna” i podaje kilka przykładów
 • określa wpływ wybranych czynników środowiska na funkcjonowanie organizmu
 • odczytuje z wykresu dane dotyczące zakresu tolerancji  ekologicznej
 • porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie
 • określa przyczyny migracji organizmów
 • określa wady i zalety różnych typów rozmieszczenia populacji
 • określa strukturę wiekową populacji na podstawie dostępnych danych
 • omawia przyczyny i skutki konkurencji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej
 • wymienia przykłady roślin drapieżnych oraz pasożytniczych
 • wyjaśnia i ilustruje przykładami pojęcia: „mutualizm” i „komensalizm”
 • definiuje pojęcie: „sukcesja ekosystemu”; podaje przykłady sukcesji naturalnej i wtórnej
 • rysuje schemat prostej sieci pokarmowej
 • omawia na podstawie ilustracji piramidę ekologiczną
 • wykazuje, że materia krąży w ekosystemie
 • wykazuje, że energia przepływa przez ekosystem
 • wyjaśnia różnice pomiędzy dwoma poziomami różnorodności biologicznej
 • uzasadnia konieczność zachowania różnorodności biologicznej
 • omawia skutki kwaśnych opadów
 • omawia warunki tworzenia się kwaśnych opadów, dziury ozonowej i smogu
 • omawia przyczyny ocieplania się klimatu
 • wymienia metody oczyszczania wód
 • omawia metody rekultywacji gleby
 • wyjaśnia pojęcie „recykling”
 • wyjaśnia zagrożenia związane z dzikimi wysypiskami śmieci

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- braki w wiadomościach  i umiejętnościach może nadrobić  z pomocą nauczyciela
- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela
- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,
jest mało aktywny na lekcji
- odrabia zadane prace domowe
- prowadzi zeszyt przedmiotowy
- uczeń opanował w stopniu zadawalającym wiadomości i umiejętności wymagane na ocenę dopuszczającą:

 • definiuje pojęcia: „genetyka”, „dziedziczność” oraz „zmienność”
 • podaje przykłady cech gatunkowych i cech indywidualnych organizmów; odróżnia cechy gatunkowe od cech indywidualnych
 • odaje przykłady cech dziedzicznych i niedziedzicznych człowieka; rozpoznaje cechy dziedziczne i niedziedziczne
 • wskazuje miejsca występowania DNA w komórce oraz określa jego rolę
 • przedstawia podstawowe informacje na temat budowy DNA (zbudowane z nukleotydów, 2- niciowe, tworzy chromatynę i chromosomy)
 • wymienia nazwy poszczególnych podziałów komórkowych; określa które komórki w ciele człowieka powstają dzięki mitozie, a które dzięki mejozie.
 • definiuje pojęcia: „gen”, „fenotyp”, „genotyp”, „komórka diploidalna”, „komórka haploidalna”
 • podaje liczbę chromosomów w komórkach somatycznych i w komórkach płciowych człowieka
 • wskazuje kodon na schemacie  DNA
 • rozpoznaje kariogram człowieka i wskazuje na nim chromosomy płci
 • zapisuje genotypy homozygoty dominującej i recesywnej oraz heterozygoty
 • na schemacie krzyżówki genetycznej rozpoznaje genotyp oraz określa fenotyp rodziców i pokolenia potomnego
 • wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia koloru oczów lub włosów u człowieka
 • wymienia cztery główne grupy krwi
 • określa, na czym polega konflikt serologiczny
 • wyjaśnia zasadę dziedziczenia płci
 • wyjaśnia pojęcie „mutacja”
 • wylicza czynniki mutagenne
 • podaje przykłady chorób genetycznych
 • podaje cechy charakterystyczne dla Zespołu Downa
 • definiuje pojęcie „ewolucja”
 • wymienia dowody ewolucji
 • wskazuje przykłady narządów szczątkowych w organizmie człowieka
 • wyjaśnia, co to są relikty i podaje kilka przykładów
 • przedstawia ideę walki o byt i doboru naturalnego
 • wymienia przykłady organizmów należących do rzędu naczelnych
 • wymienia 3 istotne różnice i 3 podobieństwa między człowiekiem a szympansem
 • wymienia cechy człowieka rozumnego
 • wyjaśnia, czym zajmuje się ekologia
 • wymienia czynniki ograniczające występowanie gatunków w różnych środowiskach
 • definiuje pojęcia: „populacja”, „gatunek” oraz  podaje przykłady
 • wyjaśnia pojęcie: „siedlisko” oraz podaje przykłady
 • charakteryzuje cechy populacji: na podstawie dostępnych danych określa liczebność i zagęszczenie populacji; rozpoznaje typ rozmieszczenia popularnych gatunków
 • dzieli zależności międzygatunkowe na antagonistyczne i nieantagonistyczne
 • definiuje pojęcia: „konkurencja”, „pasożytnictwo”, „drapieżnictwo” , „roślinożerność” oraz podaje przykłady tych zależności w przyrodzie
 • wymienia czynniki, o które konkurują organizmy
 • omawia na przykładach przystosowania organizmów do drapieżnictwa i roślinożerności
 • określa rolę drapieżników w przyrodzie
 • wymienia przykłady organizmów, które łączy zależność nieantagonistyczna
 • definiuje pojęcie „ekosystem”;
 • podaje przykłady ekosystemów naturalnych i sztucznych
 • wymienia składniki biotopu i biocenozy
 • zapisuje proste łańcuchy pokarmowe w wybranych ekosystemach
 • rozpoznaje i nazywa poszczególne ogniwa łańcucha pokarmowego;
 • wskazuje różnice między producentami, a konsumentami
 • podaje przykłady organizmów, które są reducentami; wyjaśnia, czym odżywiają się reducenci
 • wymienia piętra lasu i podaje przykłady żyjących w nich organizmów
 • podaje przykład pierwiastka krążącego w ekosystemie
 • wylicza czynniki wpływające na stan ekosystemów
 • definiuje termin „różnorodność biologiczna”
 • wymienia przykłady działalności człowieka przyczyniającej się do spadku różnorodności biologicznej
 • wskazuje źródła zanieczyszczenia atmosfery, wód słodkich i słonych oraz gleby
 • wymienia klasy czystości wód
 • podaje najważniejsze skutki smogu, dziury ozonowej, efektu cieplarnianego i kwaśnego deszczu
 • wylicza funkcje gleby w ekosystemie
 • rozpoznaje surowce wtórne
 • uzasadnia potrzebę segregacji  odpadów

 


strzałka do góry

Osób online: 2