O nas

  • Celem misji szkoły jest nauczanie, kształcenie i wychowanie respektujące uniwersalny system wartości i uniwersalne zasady etyki, demokracji, solidarności, tolerancji i wolności oraz realizacja zadań określonych w Ustawie o Systemie Oświaty: kształcenie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny.
  • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
  • Kształtowanie trwałych nawyków uprawiania sportu i ćwiczeń ruchowych niezbędnych dla zdrowia:
  1. przygotowuje do uprawiania sportu,
  2. stwarza młodzieży lepsze warunki do osiągnięcia mistrzostwa sportowego poprzez skoordynowanie procesu dydaktycznego z cyklem treningowym, stosuje nowoczesne metody nauczania, zapewnia opiekę lekarską,
  3. wychowuje młodzież o wysokiej kulturze sportowej, przyszłych organizatorów, działaczy sportu oraz sędziów sportowych.

 

Przy zespole szkół istnieje klub Sportowy SKS „KUSY” z sekcjami lekkiej atletyki, piłki ręcznej. Program klubu realizowany jest poprzez zajęcia treningowe, zawody i obozy sportowe.

W zespole prowadzona jest biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet pedagoga, szkolny gabinet lekarski i stomatologiczny.