Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Rekrutacja 2017/2018

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 18 kwietnia - 8 maja 2017 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 900 - 18 kwietnia 2017 r., natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento ( krakow.elemento.pl ).
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane sąna podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do amorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 4. Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostaćwskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.
 5. Dziecko, które realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole podstawowej przyjmowane jest do niej bez przeporwadzania postępowania rekrutacyjnego. Prosimy o zgłaszanie woli kontynuowania edukacji dziecka w danej szkole podstawowej do 8 maja.

Terminarz rekrutacji:

 • 7 – 13 kwietnia 2017 r. – zgłoszenia chęci zapisania do klasy I dzieci, które realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w danej szkole podstawowej (dzieci przyjmowane są do niej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego).
 • 18 kwietnia - 8 maja 2017 r. - wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych.
 • 7 czerwca 2017 r. godz. 900 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.
 • 8 - 16 czerwca 2017 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko.
 • 19 czerwca 2017 r. godz. 1200 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły).
 • 20 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej. W Krakowie nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego do 110 samorządowych szkół podstawowych. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2010 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2011 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento ( krakow.elemento.pl ). rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento ( krakow.elemento.pl ).

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 8 maja b.r. - w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzanie są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektornicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento ( krakow.elemento.pl ). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi 7 czerwca b.r. o godz. 900.

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento ( krakow.elemento.pl ).

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Powyższe informacje nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowch specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach.


zobacz też -> REKRUTACJA

strzałka do góry

Osób online: 1