Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
GIMNAZJUM nr 47 – sportowe

w KRAKOWIE

 1. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Gimnazjum nr 47 w Krakowie, Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawą programową z matematyki w szkole gimnazjalnej.
 2. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o wymaganiach na poszczególne oceny oraz o zasadach oceniania.
 3. Na lekcjach matematyki ocenie podlegają:
  • sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu całego działu, zapowiadane przez nauczyciela przynajmniej tydzień wcześniej, mogą zawierać dodatkowe zadania na ocenę celującą
  • kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, nie muszą być zapowiadane
  • odpowiedzi ustne – obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji i zagadnień z nim powiązanych, a w przypadku lekcji powtórzeniowej – z całego działu
  • zadania domowe
  • aktywność na lekcji
  • prace dodatkowe
  • udział w konkursach
 4. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6).
 6. Nauczyciel dodatkowo może stosować plusy i minusy za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność , zadanie domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi.
 7. W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać  przynajmniej 7 ocen z różnych form oceniania.
 8. Wszystkie prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową:
  • 0–34% – niedostateczny
  • 35%–50% – dopuszczający
  • 51%–70% – dostateczny
  • 71%–90% – dobry
  • 91%- 100% – bardzo dobry
  • 100% i zadanie dodatkowe – celujący.
 9. Uczeń ma obowiązek poprawić oceny niedostateczne ze sprawdzianów pisemnych. Poprawa odbywa się na zajęciach dodatkowych.
 10. Uczeń może poprawić także inne oceny ze sprawdzianów i kartkówek w terminie do dwóch tygodni od otrzymania ich od nauczyciela. Poprawa odbywa się na zajęciach dodatkowych.
 11. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu.
 12. Sprawdziany pisemne, zapowiedziane  kartkówki  i zadania domowe są obowiązkowe.
 13. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub  zapowiedzianej kartkówce ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły zgłosić się na zajęcia dodatkowe i napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, nauczyciel może  bez uprzedzenia, na dowolnej lekcji poprosić go o napisanie zaległego sprawdzianu lub kartkówki.
 14. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.
 15.  W przypadku uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań , błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.
 16.  Uczniom posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych.
 17.  Uczniowie mający opinie o trudnościach w pisaniu, mogą zaliczać kartkówki i sprawdziany ustnie, na zajęciach wyrównawczych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 18. W ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania - łącznie 3 razy.
 19. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania domowego  uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
 20. W przypadku co najmniej tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły.
 21. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu.
 22. Przy wystawianiu oceny śródrocznej j oraz końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny bieżące. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną stopni bieżących. Największą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające.
 23. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny z dwóch semestrów.
 24. Oceny śródroczne i końcoworoczne  są wynikiem systematycznej pracy ucznia. Bezpośrednio przed klasyfikacją semestralną lub końcoworoczną nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów umożliwiających podniesienie proponowanej przez nauczyciela oceny.
 25. Uczniowi przysługuje odwołanie się od oceny śródrocznej lub końcoworocznej zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, w Statucie Szkoły.
 26. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej na pierwszy semestr, obowiązuje pisemne zaliczenie materiału nauczania obowiązującego w semestrze pierwszym, w ciągu dwóch miesięcy od momentu klasyfikacji, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, poza czasem lekcyjnym.
 27. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 28. Wszystkie oceny uczniów są  uzasadniane na prośbę ucznia lub jego opiekuna prawnego.
 29. Prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela i udostępniane uczniom na zajęciach dodatkowych lub ich opiekunom prawnym podczas zebrań z rodzicami oraz dyżurów dla rodziców.

 


strzałka do góry

Osób online: 1