Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Przedmiotowy system oceniania z j. polskiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. ZASADY OGÓLNE

Cele PSO:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie

 • udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć

 • udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju

 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce

 • dostarczenie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej

II.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

Na lekcjach języka polskiego oceniane będą:

 • wypowiedzi ustne

 • prace literackie

 • technika czytania

 • stopień rozumienia czytanego tekstu

 • sposoby wygłaszania tekstów z pamięci

 • odbiór różnych tekstów kultury

 • umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne

 • wiadomości i umiejętności z nauki o języku

 • przygotowanie inscenizacji

 • udział w konkursach literackich

 • zaangażowanie i wkład pracy ucznia

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Formy aktywności:

 • odpowiedzi ustne

 • samodzielna praca na lekcji

 • praca domowa

 • udział w konkursach

 • prace klasowe o charakterze literackim

 • prace klasowe z nauki o języku (testy, sprawdziany z nauki o języku)

 • testy umiejętności

 • sprawdziany

 • kartkówki

 • udział w przedstawieniach

 • przygotowanie do lekcji

2. Częstotliwość oceniania:

Formy aktywności

Minimalna ilość ocen w semestrze

mówienie

1

czytanie głośne

1

czytanie ciche ze zrozumieniem

1

redagowanie określonych form wypowiedzi w domu

1

prace klasowe, redagowanie określonych form wypowiedzi w klasie

2

Sprawdzian z nauki o języku

1

sprawdziany ortograficzne, dyktanda

2

aktywność i praca na lekcji

na bieżąco

Określenie pojęć zgodne z WSO:

 1. wypowiedzi pisemne:

  • praca klasowa, – z określonego materiału, zapisana w dzienniku i zapowiedziana

   z tygodniowym wyprzedzeniem,

  • sprawdzian , test – obejmuje materiał z określonego materiału zapowiedziany

   z tygodniowym wyprzedzeniem,

  • kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 ostatnich jednostek lekcyjnych,

  • prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia,

 1. wypowiedzi ustne:

  • odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji,

  • aktywność na lekcji.

3. Sposoby oceniania:

 • stopniem

 • pochwałą

 • oceną opisową

 • plusami/minusami (aktywność, przygotowanie do lekcji)

4. Skala ocen:

  • ocena celująca – 6

  • ocena bardzo dobra – 5

  • ocena dobra – 4

  • ocena dostateczna – 3

  • ocena dopuszczająca – 2

  • ocena niedostateczna – 1

(dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych ze znakiem plus/minus)

 1. Stosuje się określoną wagę dla poszczególnych kategorii ocen:

  WAGA 5

 • praca klasowa

 • sprawdzian literacki

 • sprawdzian z nauki o języku

 • konkurs

  WAGA 4

 • sprawdzian z lektur

 • sprawdzian czytania ze zrozumieniem

  WAGA 3

 • odpowiedź ustna

 • kartkówka

 • dyktando

 • praca domowa - dłuższe formy wypowiedzi

 • recytacja

 • aktywność

 • zadanie dodatkowe

  WAGA 2

 • czytanie - tekst nowy

 • krótkie formy wypowiedzi

 • udział w przedstawieniach

 • inna

  WAGA 1

 • zadanie

 • czytanie - tekst przygotowany

 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego

 • prowadzenie zeszytu ćwiczeń

 • współpraca w grupie

 • nieprzygotowanie

 • brak zadania

6. Oceny kształtujące, wpisywane do dziennika nie liczą się do średniej ocen z przedmiotu, są informacją dla ucznia, nauczyciela i rodziców o stopniu opanowania umiejętności przewidzianych programem nauczania klasy.

7. Kryteria oceny poszczególnych form wypowiedzi:

Dłuższe formy wypowiedzi:

 • opowiadanie twórcze i odtwórcze

 • opowiadanie z dialogiem

 • pamiętnik, dziennik (pisane z perspektywy bohatera lub własnej)

 • list (oficjalny i prywatny)

 • opis przedmiotu, postaci, krajobrazu, obrazu, dzieła sztuki

 • prosta notatka

 • proste sprawozdanie (np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych)

 • komiks

Nr

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zawartość treściowa

0-4

4 pkt. - uczeń pisze pracę na zadany temat bogatą i urozmaiconą treściowo

3 pkt. - zasadnicza realizacja tematu

2 pkt. - praca w przeważającej części jest rozwinięciem tematu

1 pkt. - uczeń podejmuje próbę rozwinięcia tematu

0 pkt. - uczeń pisze pracę w innej formie lub na inny temat

II

Kompozycja

0-1

1 pkt. - wstęp, rozwinięcie, zakończenie

0 pkt. - uczeń tworzy tekst niespójny

III

Segmentacja

0-1

1 pkt. - akapity, graficzne rozczłonkowanie tekstu

IV

Styl

0-1

1 pkt. - konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi

0 pkt. - niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi

V

Poprawność językowa

0-1

1 pkt. - dopuszczalne 4 błędy językowe (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne

0 pkt. - więcej niż 4 błędy

VI

Poprawność ortograficzna

0-1

1 pkt. - dopuszczalne 3 błędy

0 pkt. - więcej niż 3 błędy

Uczeń uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania:

1 pkt. - uczeń umiejętnie dzieli wypowiedź na zdania, unika potoku składniowego, rozpoczyna zdania wielką literą.

0 pkt. - uczeń popełnia błędy

w wyznaczaniu granicy zdania

VII

Poprawność interpunkcyjna

0-1

1 pkt. - dopuszczalne 4 błędy

0 pkt. - więcej niż 4 błędy

Uczeń uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania:

1 pkt. - uczeń kończy zdania stosownymi znakami interpunkcyjnymi

0 pkt. - uczeń nie stawia lub stawia błędne znaki interpunkcyjne na końcu zdania

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania - 10 punktów

W przypadku pracy zbyt krótkiej uczeń za kryterium V, VI, VII otrzymuje 0 pkt.

Gdy praca nie jest rozwinięciem tematu podanego w poleceniu , uczeń otrzymuje 0 pkt. za wszystkie kryteria.

Jeśli uczeń pisze pracę na podany temat, ale stosuje inną formę wypowiedzi, za kryterium I otrzymuje 0 pkt., natomiast pozostałe kryteria są punktowane zgodnie z podanymi powyżej ustaleniami.

Przeliczenie punktów na oceny :

100% -- 10 pkt. praca bezbłędna, zawierająca dodatkowe walory – celujący

100% - 91% (10 pkt.) – bardzo dobry

90% - 71% (9 – 8 pkt.) - dobry

70% - 51% (7 – 6 pkt.) - dostateczny

50% - 35% (5 – 4 pkt.) - dopuszczający

34% - 0% - (3 – 0 pkt.) - niedostateczny

Pod pracą ucznia nauczyciel umieszcza oprócz punktacji komentarz

Krótkie formy wypowiedzi:

 • zaproszenie

 • ogłoszenie

 • zawiadomienie

 • instrukcja

 • kartka pocztowa

 • przepis kulinarny

 • plan ramowy, plan szczegółowy

Nr

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zawartość treściowa

0-2

2 pkt. - praca zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla danej formy wypowiedziach

1 pkt. - brak jednego elementu charakterystycznego dla danej formy wypowiedziach

0 pkt. - brak dwóch elementów charakterystycznych dla danej formy wypowiedzi lub uczeń redaguje inną formę wypowiedz niż ta, która jest podana w poleceniu

II

Graficzny zapis tekstu

0-1

1 pkt. - dostosowany do formy wypowiedzi

0 pkt. - niedostosowany do formy wypowiedzi

V

Poprawność językowa

0-1

1 pkt. - dopuszczalny 1 błąd językowy (składniowy, leksykalny, fleksyjny, frazeologiczny)

0 pkt. - więcej niż 1 błędy

VI

Poprawność ortograficzna

0-1

1 pkt. - dopuszczalny 1 błęd

0 pkt. - więcej niż 1 błąd

Uczeń uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania:

1 pkt. - uczeń umiejętnie dzieli wypowiedź na zdania, unika potoku składniowego, rozpoczyna zdania wielką literą.

0 pkt. - uczeń popełnia błędy

w wyznaczaniu granicy zdania

VII

Poprawność interpunkcyjna

0-1

1 pkt. - dopuszczalne 2 błędy

0 pkt. - więcej niż 2 błędy

Uczeń uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania:

1 pkt. - uczeń kończy zdania stosownymi znakami interpunkcyjnymi

0 pkt. - uczeń nie stawia lub stawia błędne znaki interpunkcyjne na końcu zdania

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania - 6 punktów

Przeliczenie punktów na oceny :

100% - 91% (6 pkt.) – bardzo dobry

90% - 71% (5 pkt.) - dobry

70% - 51% (4 pkt.) - dostateczny

50% - 35% (3 pkt.) - dopuszczających

34% - 0% (2 – 0 pkt.) - niedostateczny

Pod pracą ucznia nauczyciel umieszcza oprócz punktacji komentarz

Kryteria oceny prac z ortografii

Dyktanda - 1 błąd dotyczący omówionej zasady ortograficznej to obniżenie oceny o jeden stopień, każdy inny błąd obniża ocenę o połowę stopnia

Kryteria oceny sprawdzianów z nauki o języku, ortografii, testów czytania ze zrozumieniem, kartkówek

Ilość punktów możliwych do uzyskania przeliczana jest zgodnie z zasadą :

100% - 91% punktów możliwych do uzyskania – bardzo dobry

90% - 71% - dobry

70% - 51% - dostatecznych

50% - 35% - dopuszczających

34% - 0% - niedostateczny

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnej (niedostatecznej, dopuszczającej) oceny cząstkowej według następujących zasad:

 • sprawdziany , testy, kartkówki – w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania,

V. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ WYDANĄ PRZEZ PPP

W stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (stwierdzone i zapisane w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną), stosowane są następujące ułatwienia:

 1. tolerancja przy ocenie dyktanda – uczeń może popełnić o 50% błędów więcej (2 błędy dotyczące poznanej zasady obniżają ocenę o jeden stopień) – stopień za pracę wpisywany jest jako ocena kształtująca.

 2. Uczniowie mają możliwość poprawy dyktanda na ocenę wyższą - bezbłędne przepisanie tekstu dyktanda z uwzględnieniem poprawek naniesionych przez nauczyciela.

 3. Przy ocenie prac redakcyjnych (dłuższe i krótkie formy wypowiedzi pisemnej) uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, dysortografią nie bierze się pod uwagę poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej , a odpowiednio - umiejętność dzielenia wypowiedzi na zdania, unikanie potoku składniowego, rozpoczynanie zdania wielką literą i kończenie kropką lub innym, odpowiednim znakiem interpunkcyjnym z pominięciem zaburzeń strony graficznej pisma.

 4. Nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu uczniów z orzeczoną dysleksją indywidualne wytyczne zapisane w poszczególnych opiniach (np. wolne tempo pracy – więcej czasu na sprawdzianach).

  5. Uczeń z orzeczeniem o dysleksji, dysortografii ma obowiązek wykonywania dodatkowych ćwiczeń ortograficznych. Warunkiem zastosowania złagodzonych kryteriów oceniania prac pisemnych i dyktand jest regularne ( ustalone z nauczycielem) okazywanie do kontroli powyższych ćwiczeń.

  VI. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRAC PISEMNYCH UCZNIOM I RODZICOM

  1. Prace pisemne ucznia ( nie dotyczy zadań domowych zapisywanych w zeszycie) są przechowywane przez nauczyciela w imiennych teczkach uczniów cały rok szkolny.

  2. Nauczyciel udostępnia uczniom prace pisemne na lekcji podczas omawiania ich oraz później – na prośbę ucznia.

  3. Prace ucznia mogą być udostępnione rodzicom na ich prosbę (po wcześniejszym ustaleniu terminu wglądu do prac dziecka) podczas zebrań lub indywidualnie.

  4. Uczniowie i rodzice mają prawo do wglądu do prac w obecności nauczyciela uczącego j. polskiego w danej klasie.

  VII. USTALENIA KOŃCOWE 1. Oceniamy:

  • systematycznie

  • rzetelnie

  • sprawiedliwie

2. Oceny są jawne.

3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np.

 • brak pracy domowej

 • brak zeszytu

 • brak pomocy potrzebnych do lekcji

 • niegotowość do odpowiedzi

Ilość nieprzygotowań możliwych do wykorzystania ustala nauczyciel uczący w danej klasie

4. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.

5. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

6. Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji ( np. po sprawdzeniu obecności przez nauczyciela)

7. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+”, a brak pracy minusami „-”. Nauczyciel uczący w danej klasie ustala ilość plusów i minusów, składających się na ocenę wyrażoną stopniem.

8. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych.

9. Przewidywaną ocenę semestralną i roczną nauczyciel podaje uczniowi na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

10. Jeżeli przewidywaną oceną semestralną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

11. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w WSO.

VIII. EWALUACJA PSO

Ewaluacja ma na celu określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na którą mają wpływ: nauczyciel, uczniowie, rodzice.

1. Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku.

2. Informacje zbierane będą:

 • na podstawie wyników zewnętrznego sprawdzianu umiejętności i kompetencji

 • na podstawie wyników prac klasowych

 • poprzez rozmowy z uczniami i rodzicami

strzałka do góry

Osób online: 2