Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego klasa 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum
do podręczników aha! Neu – 2B i 3A – kurs podstawowy

W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka niemieckiego będziesz:

 1. poznawać słownictwo związane z następującymi kręgami tematycznymi:
  • nazwy budynków i instytucji;
  • opisywanie drogi;
  • twórcy kultury, nauki i techniki (ich życie i dorobek);
  • czynności życia codziennego;
  • części ciała;
  • lekarze różnych specjalności;
  • choroby i dolegliwości;

  zdrowy tryb życia.

  • sport (dyscypliny sportowe, sportowcy, imprezy sportowe, wybrany sprzęt sportowy, aktywny wypoczynek),
  • świat przyrody (pogoda, klimat, krajobraz, świat roślin i zwierząt),
  • człowiek (wygląd zewnętrzny, moda i ubiór, cechy charakteru),
  • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, korzystanie z usług),
 2. ćwiczyć umiejętność:
  • czytania (rozumienie globalne i selektywne),
  • słuchania (rozumienie globalne i selektywne),
  • pisania / sporządzania notatek, krótkich wiadomości, zaproszenia na święto sportu, ogłoszenia,
  • pisania listu prywatnego, e-maila
  • rozpoczynania, prowadzenia i kończenia rozmów,
  • uzupełniania / odgrywania / prowadzenia dialogów,
  • prowadzenia rozmów w typowych sytuacjach związanych z codziennym korzystaniem z usług i urządzeń,
  • udzielania i uzyskiwania informacji na temat poszczególnych dyscyplin sportu, imprez sportowych, sprzętu sportowego, sposobów aktywnego wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu, na temat drogi, stanu zdrowia,
  • przekazywania informacji dotyczących zakupów, zawartych w materiałach wizualnych na temat odżywiania,
  • relacjonowania wydarzeń,
  • oferowania, przyjmowania i odrzucania pomocy oraz dziękowania za pomoc,
  • składania propozycji wspólnego aktywnego spędzania czasu,
  • argumentowania za i przeciw,
  • dyskutowania o zaletach i wadach wybranych zawodów,
  • proszenia o opinię,
  • wyrażania własnych opinii i ich uzasadniania, wyrażania preferencji, poglądów,
  • wyrażania życzeń,
  • udzielania porad,
  • przeprowadzania wywiadu,
  • przedstawianie siebie i innych osób,
  • opisywania ilustracji, fotografii,
  • opisywania ludzi, miejsc i czynności związanych z najpopularniejszymi dyscyplinami sportu,
  • opisywania pogody, krajobrazu i klimatu, zwierząt,
  • opisywania upodobań i osób, cech charakteru,
  • opisywania zdarzeń i przedmiotów,
  • opisywania zalet i wad kupowania w supermarkecie i sklepiku osiedlowym,
  • układania programu zajęć sportowych,
  • wyszukiwania pożądanych informacji w różnego rodzaju tekstach,
   np. artykułach prasowych, listach, wypowiedziach uczestników internetowego forum dyskusyjnego, ulotkach reklamowych, ogłoszeniach, prognozie pogody, zestawieniach statystycznych, programie telewizyjnym, mapie, ofertach dotyczących wypoczynku,
  • udzielania odpowiedzi na pytania do tekstu,
  • przetwarzania tekstu (przekazywania w języku polskim wybranych informacji
   z tekstu w języku niemieckim),
  • uzupełniania zdań i tłumaczenia ich na język polski, wnioskując z kontekstu
  • tłumaczenia zwrotów / zdań na język polski korzystając ze słownika / internetu,
  • korzystania ze słownika przysłów oraz niemieckojęzycznych stron internetowych,
  • wspólnej pracy nad zadaniem projektowym,
  • rozwiązywania testu psychologicznego,
  • sporządzania notatek,
  • przyporządkowania wyrazów do podanych definicji,
  • wypełniania formularza,
  • rozwiązywania krzyżówek,
  • uzupełniania tabel,
  • uzupełniania treści reguł gramatycznych w oparciu o przeanalizowany materiał,
  • stosowania różnych strategii i technik uczenia się,
 3. kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów:
  • tekst czytany,
  • tekst słuchany,
  • list prywatny, e-mail,
  • krótka wiadomość,
  • kartka pocztowa,
  • notatka,
  • ogłoszenie,
  • zaproszenie na święto sportu,
  • życzenia,
  • dialog,
  • wpis na forum internetowym,
  • strona internetowa,
  • tablica informacyjna,
  • test psychologiczny,
  • ulotka reklamowa,
  • oferta zajęć sportowych,
  • oferty wakacyjne,
  • wywiad,
  • formularz,
  • statystyka,
  • diagram,
  • krzyżówka,
  • mapa,
  • mapka pogodowa,
  • piktogram,
  • plan zajęć sportowych,
  • prognoza pogody,
  • przysłowia,
  • gazetka szkolna,
  • wąż wyrazowy,
  • łamańce językowe (czyli zdania trudne do wypowiedzenia),
  • kwiz,
  • eliminatka,

 4. utrwalać wiadomości realioznawcze o krajach niemieckojęzycznych obejmujące informacje z zakresu ich geografii, polityki, historii i kultury oraz zagadnienia językowe (dialekty, zwroty idiomatyczne),
 5. kształcić umiejętność posługiwania się słownikiem dwujęzycznym oraz korzystać z niemieckojęzycznych stron internetowych,
 6. doskonalić umiejętność poprawnego artykułowania poszczególnych dźwięków, stosowania właściwego akcentu wyrazowego, intonacji i rytmu,
 7. ćwiczyć umiejętność posługiwania się następującymi strukturami gramatycznymi:
  • zdania ze spójnikami: und, oder, aber, sondern, denn,
  • zdania ze spójnikami: weil, dass i ob wprowadzającymi zdanie podrzędne,
  • zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als, wenn, bis, bevor,
  • zdania okolicznikowe celu z damit i um ... zu,
  • zdania przydawkowe z zaimkami względnymi w mianowniku i bierniku,
  • rekcja wybranych czasowników,
  • czasownik werden,
  • czas przeszły Präteritum czasowników modalnych
  • czas przeszły Perfekt
  • tryb rozkazujący
  • regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników i przysłówków,
  • odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym i bez rodzajnika w liczbie mnogiej,
  • odmiana przymiotnika po zaimku dzierżawczym oraz po przeczeniu kein w liczbie pojedynczej i mnogiej,
  • odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym,
  • czasowniki modalne
 8. utrwalać umiejętność posługiwania się następującymi strukturami gramatycznymi:
  • odmiana czasowników,
  • przeczenie nicht, nicht mehr, nichts, nie, niemand, kein,
  • zaimki man i es,
  • stopniowanie i odmiana przymiotnika,
  • odmiana rzeczownika,
  • przyimki łączące się z biernikiem i celownikiem,
  • czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone,
  • czasowniki zwrotne,
  • spójniki.

  Ocenianie

  Sprawności językowe

  Sprawność czytania ze zrozumieniem

  Sprawność czytania ze zrozumieniem polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz zawartych w nim informacji szczegółowych sprawdzana jest za pomocą następujących technik:

  • zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą),
  • zadania typu prawda / fałsz,
  • odpowiedzi na pytania do tekstu,
  • ustalanie kolejności fragmentów tekstu,
  • przyporządkowanie tekstów do odpowiednich osób,
  • dopasowanie tekstów do zdjęć / rysunków / ilustracji,
  • przyporządkowanie podpisów do piktogramów,
  • przyporządkowywanie wyrazów / tekstów do poszczególnych kategorii tematycznych,
  • dopasowanie tytułów do tekstów,
  • uzupełnianie tekstu z lukami,
  • określenie rodzaju tekstu,
  • zaznaczanie w tekście szukanych informacji,
  • łączenie fragmentów tekstu,
  • wyszukiwanie w tekście słów i zwrotów podobnych do podanych sformułowań,
  • wybieranie, które z podanych sformułowań nie pasuje do pozostałych,
  • grupowanie podanych argumentów na przemawiające za i przeciw,
  • oddzielanie w wężu literowym poszczególnych słów,
  • wyszukiwanie słów w eliminatce,
  • układanie zdań z podanego słownictwa,
  • opowiadanie po polsku treści przeczytanego tekstu,
  • wyszukiwanie w tekście niemieckich odpowiedników podanych po polsku słów.

  Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem

  Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe.

  ocena celująca
  W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń:

  • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a poza tym bez trudu rozumie przedstawiane mu teksty informacyjne oraz użytkowe i nawet, jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze zrozumieniem tekstów w oparciu o kontekst sytuacyjny i umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo – skutkowych.

  ocena bardzo dobra
  W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń:

  • bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i informacyjne: list / e-mail prywatny, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza
  • sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych
   i informacyjnych
  • swobodnie rozumie ogólny sens czytanych tekstów.

  ocena dobra
  W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń:

  • rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i informacyjnych: list /
   e-mail prywatny, kartka pocztowa, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta wakacyjna
  • znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych
   i informacyjnych
  • w zasadzie rozumie ogólny sens większości czytanych tekstów.

  ocena dostateczna
  W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń:

  • rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i informacyjnych: list /
   e-mail prywatny, kartka pocztowa, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta wakacyjna
  • znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych
   i informacyjnych
  • rozumie ogólny sens dużej części czytanych tekstów.

  ocena dopuszczająca
  W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń:

  • rozumie tylko niektóre proste teksty użytkowe i informacyjne: list / e-mail prywatny, kartka pocztowa, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta wakacyjna
  • znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym
   i informacyjnym
  • rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części czytanych tekstów.

  ocena niedostateczna
  W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń:

  • rozumie bardzo nieliczne proste teksty użytkowe i informacyjne: list / e-mail prywatny, kartka pocztowa, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta wakacyjna
  • sporadycznie znajduje znikomą ilość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście użytkowym i informacyjnym
  • z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych czytanych tekstów.

  Sprawność rozumienia ze słuchu

  Sprawność rozumienia ze słuchupolega na rozumieniu globalnym, czyli zdolności rozumienia ogólnej tematyki tekstu oraz rozumieniu detalicznym, czyli selektywnym, w którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu konkretnych informacji.

  Sprawność rozumienia ze słuchu ćwiczona jest za pomocą następujących technik:

  • zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybiera się jedną właściwą),
  • zadania typu prawda / fałsz,
  • uzupełnianie luk na podstawie wysłuchanych informacji,
  • łączenie informacji w oparciu o wysłuchany tekst,
  • odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu,
  • przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w nagranie,
  • przyporządkowanie odpowiednich nagłówków / obrazków do fragmentów wysłuchanego tekstu,
  • ustalenie tematu poszczególnych wysłuchanych rozmów i pasujących do nich zdjęć,
  • ustalenie kolejności fragmentów tekstu,
  • sprawdzanie poprawności wcześniej wykonanego zadania poprzez wysłuchanie tekstu,
  • rysowanie / zaznaczanie na ilustracji na podstawie wysłuchanego tekstu,
  • odgrywanie scenek na bazie wysłuchanych dialogów,
  • sporządzanie notatek w oparciu o wysłuchany tekst,
  • podanie tytułu i autora wysłuchanego utworu,
  • zaznaczanie, w którym z wysłuchanych tekstów wystąpiły podane zdania / słowa,
  • tworzenie pytań, które mogłyby być zadane do wysłuchanego opowiadania.

  Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu

  ocena celująca
  W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

  • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a poza tym bez trudu rozumie prezentowane wypowiedzi niemieckojęzyczne i nawet, jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo – skutkowych.

  ocena bardzo dobra
  W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

  • bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną wypowiadaną przez różne osoby w normalnym tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu
  • rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru
  • sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach
   w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim
   i prawidłowo na nie reaguje.

  ocena dobra
  W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

  • rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych
   przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki
   i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu,
  • rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru,
  • wyszukuje większość informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach
  • rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.

  ocena dostateczna
  W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

  • rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych
   przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki
   i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu,
  • rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru,
  • wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach,
  • rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.

  ocena dopuszczająca
  W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

  • rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane
   przez różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można się domyślić z kontekstu,
  • rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru,
  • wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach,
  • rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.

  ocena niedostateczna
  W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

  • rozumie ogólnie bardzo nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane
   przez różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu,
  • rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru,
  • wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach,
  • rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim.

  Sprawność mówienia

  Sprawność mówienia jest bardzo istotnym elementem w nauczaniu języka obcego. Wynika to z faktu, że ogólnym celem nauczania jest opanowanie języka w stopniu umożliwiającym
  w miarę sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach życia codziennego.

  Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik:

  • udzielanie i uzyskiwanie informacji,
  • wyrażanie prośby o opinię na dany temat,
  • wyrażanie opinii własnej i jej uzasadnianie,
  • oferowanie, przyjmowanie i odrzucanie pomocy,
  • dziękowanie za pomoc,
  • wyrażanie preferencji i upodobań,
  • wyrażanie życzeń,
  • składanie propozycji wspólnego spędzania czasu,
  • wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i uczuć,
  • argumentowanie,
  • udzielanie porad,
  • przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość,
  • opowiadanie o: wybranych osobach, ich stosunku do sportu, sytuacji rodzinnej, dniu sportu w swojej szkole, odżywianiu się, przepisie na wybraną potrawę, wymarzonym zawodzie,
  • opisywanie osób, upodobań, zdarzeń i przedmiotów, miejsc i czynności, swoich problemów, zainteresowań sportowych, pogody, krajobrazu, zwierząt, zalet i wad kupowania w supermarkecie i sklepiku osiedlowym
  • opisywanie zdjęć i ilustracji,
  • prowadzenie rozmów w typowych sytuacjach związanych z codziennym korzystaniem z usług,
  • rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy w sklepie,
  • przeprowadzanie ankiety i przedstawianie jej wyników,
  • przeprowadzanie wywiadu,
  • odpowiedzi na pytania,
  • prezentacja pracy projektowej na forum klasy.

  Kryteria oceny sprawności mówienia

  ocena celująca

  • Wypowiedź spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry, a poza tym wyróżnia się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna
   i naturalna wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania dla danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów niemieckiego obszaru językowego).

  ocena bardzo dobra

  • Wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny przekaz wszystkich wymaganych informacji,
  • wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą treścią
  • wypowiedź jest płynna,
  • w zakresie poprawności gramatycznej wypowiedź zawiera bardzo sporadyczne błędy nie zakłócające w żaden sposób komunikacji,
  • pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie poprawna, bez błędów
   w wymowie i intonacji,
  • w trakcie wypowiedzi zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie.

  ocena dobra

  • Wypowiedź cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, zawiera ona wyrażenia odpowiednie dla przekazania większości wymaganych informacji,
  • wypowiedź ma bogatą treść, jest interesująca, zgodna z tematem,
  • wypowiedź jest płynna przy pewnej pomocy nauczyciela,
  • wypowiedź zawiera nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter pomyłek
   i nie występują systematycznie,
  • wypowiedź jest zasadniczo poprawna fonetycznie i intonacyjnie, zawiera nieliczne usterki,
  • w trakcie wypowiedzi zachodzi komunikacja pomimo drobnych usterek.

  ocena dostateczna

  • Wypowiedź zawiera podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur językowych oraz niektóre wymagane wyrażenia pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych informacji,
  • treść jest dość bogata,
  • wypowiedź jest płynna w zasadniczej części, poszerzenie jej wymaga pomocy nauczyciela,
  • wypowiedź zawiera błędy gramatyczne mające charakter przeoczeń, świadczące
   o niepełnym opanowaniu niektórych struktur,
  • pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji,
  • pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi dochodzi
   do komunikacji w podstawowym zakresie.

  ocena dopuszczająca

  • Wypowiedź zawiera ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji,
  • charakteryzuje ją uboga treść,
  • wypowiedź jest płynna we fragmentach, jedynie dzięki pomocy nauczyciela,
  • wypowiedź zawiera błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość niektórych struktur,
  • pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała w ograniczonym zakresie,
  • w trakcie wypowiedzi dochodzi do komunikacji w wąskim zakresie.

  ocena niedostateczna

  • cechą charakterystyczną wypowiedzi jest bardzo ograniczona znajomość słownictwa
   i nieporadne użycie struktur językowych, co powoduje, że nie zawiera ona wystarczającej liczby wymaganych informacji,
  • wypowiedź charakteryzuje bardzo uboga treść,
  • w trakcie wypowiedzi brakuje płynności wypowiedzi pomimo pomocy nauczyciela,
  • wypowiedź zawiera liczne rażące błędy gramatyczne różnego typu,
  • pod względem fonetycznym wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie,
  • nie zachodzi komunikacja: pytania nie są zrozumiałe, odpowiedzi są nie na temat,

  Sprawność pisania

  Sprawność pisania jest zintegrowana z innymi sprawnościami. Jest systematycznie rozwijana podczas całego procesu nauczania języka i uwzględnia różne formy tekstów użytkowych.

  Sprawność pisania sprawdzana jest za pomocą następujących technik:

  • pisanie dłuższej formy użytkowej typu: list / e-mail prywatny,
  • pisanie krótkiej formy użytkowej typu: kartka pocztowa, notatka, program zajęć
   dla szkolnego kółka sportowego / młodzieży z nadwagą / zapalonych sportowców,
  • pisanie swobodnej wypowiedzi pisemnej na zadany temat (uprawianie sportu, zajęcia sportowe i zalety treningu, opisywanie zdjęcia modela / modelki, zalety i wady robienia zakupów w supermarkecie i małym sklepie spożywczym, zalety i wady wymienionych zawodów, )
  • opisywanie pogody, krajobrazu, upodobań, stroju
   na różne okazje (szkoła, party, teatr, trening sportowy),
  • udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytania,
  • pisemne udzielanie rady,
  • sporządzanie notatki na podstawie wysłuchanego tekstu,
  • pisanie / uzupełnianie dialogu dotyczącego konkretnej sytuacji,
  • wypełnianie formularza,
  • podpisywanie / opisywanie ilustracji,
  • podawanie argumentów dotyczących poglądów,
  • pisemne reagowanie na stwierdzenia (zwalczanie stereotypów),
  • tworzenie pytań do wyróżnionych części zdań,
  • tworzenie pytań do tekstu / fragmentu tekstu,
  • tłumaczenie wyrażeń / zdań na język niemiecki,
  • układanie zdań z podanego słownictwa,
  • przekształcanie zdań / wyrazów,
  • kończenie zdań,
  • uzupełnianie: zdań, tabeli, krzyżówki, grafiki, schematu, ogłoszenia, wpisu na forum internetowym, diagramu przedstawiającego piramidę żywieniową nazwami produktów spożywczych,
  • uzupełnianie zgodnie z sensem zwrotów idiomatycznych / definicji / tekstów

  Kryteria oceny sprawności pisania

  ocena celująca

  • Wypowiedź pisemna ucznia spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry, a poza tym wyróżnia się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania dla danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów niemieckiego obszaru językowego).

  ocena bardzo dobra
  W zakresie pisania uczeń:

  • bezbłędnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze),
  • jego wypowiedzi pisemne, służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat są bogate pod względem treści (słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne,
  • bez żadnych trudności redaguje wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy precyzyjnie dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny przekaz informacji,
  • sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi (kartka pocztowa, list / e-mail prywatny),
  • pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują bardzo sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające komunikacji
   oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu.

  ocena dobra
  W zakresie pisania uczeń:

  • bez pomocy nauczyciela samodzielnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze),
  • pisze proste wypowiedzi pisemne służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat, wykorzystując większość poznanych środków językowych,
  • redaguje wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy z niewielkimi uchybieniami
   w doborze poznanego słownictwa i struktur gramatycznych, co pozwala na przekaz większości wymaganych informacji,
  • samodzielnie pisze kartkę pocztową, list / e-mail prywatny, które w zasadzie odpowiadają wymaganej formie,
  • pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne w nieznacznym stopniu zakłócające zrozumienie.

  ocena dostateczna:
  W zakresie pisania uczeń:

  • w większości poprawnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze),
  • pisze proste wypowiedzi pisemne służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat, stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne,
  • redaguje wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy, w którym wykorzystane słownictwo pozwala na przekazanie jedynie najważniejszych informacji,
  • pisze kartkę pocztową, list / e-mail prywatny, które spełniają tylko część warunków wymaganych dla danej formy ,
  • pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje czasami niewłaściwy dobór słów, dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne,
   co częściowo zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym opanowaniu struktur.

  ocena dopuszczająca
  W zakresie pisania uczeń:

  • w sposób niepełny realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze),
  • pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, tylko częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo
   i bardzo mało urozmaicone struktury gramatyczne,
  • w sposób bardzo uproszczony redaguje wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy,
   w którym wykorzystane podstawowe słownictwo pozwala na przekazanie jedynie niewielkiej ilości informacji,
  • pisze kartkę pocztową, list / e-mail prywatny, jednak znaczne uchybienia w doborze właściwego słownictwa, struktur gramatycznych i stylu wskazują na nieznajomość wymogów formy,
  • pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje niewłaściwy dobór słów, liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co w dość znacznym stopniu zakłóca komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur.

  ocena niedostateczna
  W zakresie pisania uczeń:

  • pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny wykonywać zawartych w ćwiczeniach poleceń (pisanie odtwórcze),
  • z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia struktur językowych i gramatycznych z trudem pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, w większości przypadków nie na temat,
  • próbuje pisać wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy, jednak jego wypowiedź nie zawiera wyrażeń niezbędnych do przekazania wymaganych informacji,
  • pisze kartkę pocztową, list / e-mail prywatny, które nie spełniają warunków wymaganych dla danej formy,
  •  brak umiejętności budowania prostych zdań, nieodpowiedni dobór słownictwa, liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu zakłócają komunikację i świadczą o nieopanowaniu struktur.

  Ogólne zasady są następujące:

  • indywidualne traktowanie ucznia dyslektycznego i stawianie mu wymagań stosownie do jego możliwości,
  • w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych,
  • ewentualne ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych,
  • umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu,
  • egzekwowanie od ucznia zadań samodzielnie przygotowanych bądź rozwiązanych
   w domu,
  • w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera
   przy wykonywaniu zadań pisemnych.

  Uczeń powinien pamiętać, że ostateczna ocena za sprawność mówienia i pisania jest wypadkową powyższych kryteriów, ale nauczyciel może niektórym kryteriom przypisać mniejszą lub większą wagę, zmieniając w ten sposób ich proporcjonalny wkład w ocenę.

strzałka do góry

Osób online: 1