Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskego klasy 4 - 6 SP

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI

Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie

I Ocenianie bieżące:

Ocenie podlegają:

 1. Odpowiedź ustna:
 • Obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów oraz zagadnienia z nimi związane, w przypadku lekcji powtórzeniowej – materiał z całego działu.
 • Uczeń ma prawo do zgłoszenia 1 nieprzygotowania do odpowiedzi ustnej w semestrze bez podawania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych). Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia nieprzygotowania na początku lekcji.
 • W przypadku dłuższej (co najmniej tygodniowej), usprawiedliwionej              nieobecności uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnej (z lekcji, na      których był nieobecny) i ma obowiązek uzupełnić zaległości w ciągu tygodnia.
 • W ocenianiu wypowiedzi ustnych stosuje się następujące kryteria:
  • pełność (kompletność) wypowiedzi
  • poprawność gramatyczna
  • dobór słownictwa
  • intonacja i wymowa

2. Sprawdzian pisemny:

 • Obejmuje materiał z całego działu tematycznego, zapowiadany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może zawierać dodatkowe zadania na ocenę celującą.
 • Uczeń jest zobowiązany do czytelnego wypełniania testów oraz prac pisemnych. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że zapis jest nieczytelny, wówczas zapis ten zostaje oceniony na niekorzyść ucznia.
 • Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy niezaliczonego sprawdzianu w terminie  do dwóch tygodni od oddania przez nauczyciela ocenionych prac.
 • Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

3. Kartkówka:

 • Krótka – piętnasto, dwudziestominutowa forma pisemnego sprawdzenia wiadomości z trzech ostatnich lekcji lub z materiału zapowiedzianego przez nauczyciela.W przypadku, gdy obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji nie musi  być zapowiedziana.
 • Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.

4. Zadanie domowe:

 • Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.
 • Uczeń ma prawo w ciągu semestru do dwukrotnego zgłoszenia braku zadania bez podawania przyczyny. Należy to zrobić na początku lekcji- nie w momencie kiedy nauczyciel przystępuje do sprawdzania zadania.
 • Prace domowe mogą być sprawdzane w formie ustnej bądź pisemnej.
 • Zadania domowe oceniane są za pomocą stopni lub plusów oraz minusów  (w zależności od wkładu pracy ucznia).

5. Aktywność/praca na lekcji:

 • Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdych zajęć lekcyjnych, mieć przyswojoną wiedzę z trzech ostatnich tematów, mieć przy sobie podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy. Wszelkie braki w tym zakresie należy zgłaszać na początku lekcji. Uczeń, który nie przyniósł na lekcję zeszytu jest zobowiązany do robienia notatek z lekcji w brudnopisie oraz przepisania ich w domu do zeszytu przedmiotowego. To samo dotyczy zadań wykonywanych w podręczniku i ćwiczeniach.
 • Uczniowie wykazujący się dużą aktywnością na lekcji (udział w dyskusji, współpraca z nauczycielem i innymi uczniami) nagradzani są plusami. Pięć plusów składa się na ocenę bardzo dobrą z aktywności.
 • Uczniowie nie pracujący na lekcji, nie wykonujący poleceń nauczyciela oraz nie przygotowani do lekcji (brak podręcznika, ćwiczeń zeszytu, zadania) mogą być oceniani za pomocą minusów. Trzy minusy skutkują otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.
 • Uczeń może otrzymać ocenę za pracę na lekcji w danym dniu.

6. Prace dodatkowe/udział w konkursach przedmiotowych

Na prace dodatkowe mogą składać się dobrowolnie wykonywane przez uczniów prace projektowe, prezentacje i itp. Oceniany jest również udział w konkursach  i jego rezultaty. Przy ocenianiu prac projektowych oprócz kwestii merytorycznych bierze się pod uwagę również staranność i estetykę wykonania.

7. Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

 • SKALA PUNKTOWA DO OCENIANIA PRAC PISEMNYCH

% uzyskanych punktów

ocena

100 + ewentualnie zadanie dodatkowe

celujący

99 – 91

bardzo dobry

90 – 71

dobry

70 – 51

dostateczny

50 – 35

dopuszczający

34 – 0

niedostateczny


II Ocenianie okresowe:
 • Przy wystawianiu oceny semestralnej oraz końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny cząstkowe. Ocena okresowa nie jest wynikiem średniej arytmetycznej uzyskanej ze stopni cząstkowych. Największą wagę mają oceny ze sprawdzianów (testów), w drugiej kolejności kartkówki,  odpowiedzi ustne . Pozostałe oceny są wspomagające.
 • Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego nauczyciel bierze pod uwagę oceny okresowe z dwóch semestrów.

 

 • Oceny okresowe są wynikiem systematycznej pracy ucznia w ciągu całego semestru. W okresie bezpośrednio przed klasyfikacją semestralną bądź roczną  nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów umożliwiających podniesienie proponowanej przez nauczyciela oceny.
 • KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY OKRESOWE:

 

CELUJĄCA

 • uczeń spełnił wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą,
 • wykracza wiedzą poza materiał programowy,
 • biegle czyta i pisze,
 • samodzielnie poszerza swoją wiedzę (słownictwo, zwroty )
 • wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji i zajęciach dodatkowych
 • interesuje się kulturą, historią, wydarzeniami w krajach anglojęzycznych
 • z własnej inicjatywy wykonuje zadania dodatkowe w oparciu o różne dostępne materiały
 • bierze udział w konkursach przedmiotowych i osiąga sukcesy.

 

BARDZO DOBRA

 • uczeń ma gruntownie opanowany materiał
 • swobodnie posługuje się zasobem środków językowych( słownictwo, gramatyka, ortografia i fonetyka) w danym zakresie tematycznym,
 • zupełnie rozumie krótką wypowiedź pisemną oraz bezbłędnie wyszukuje szczegółowe informacje w tekście,
 • rozumie wypowiedzi ze słuchu, reaguje na polecenia oraz rozumie intencje rozmówców,
 • swobodnie tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne oraz pisemne,
 • rozpoznaje sytuacje codziennej komunikacji i właściwe reaguje,
 • samodzielnie pracuje nad językiem np. korzystając ze słownika,
 • efektywnie współdziała w grupie w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,
 • umiejętnie wykorzystuje źródła informacji w języku obcym,
 • nie unika sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych
 • jest aktywny na lekcji
 • na bieżąco i starannie prowadzi zeszyt i zeszyt ćwiczeń
 • odrabia zadania domowe ( chętnie także dodatkowe)

 

DOBRA

 • uczeń dość poprawnie posługuje się zasobem środków językowych( słownictwo, gramatyka, ortografia i fonetyka) w danym zakresie tematycznym,
 • rozumie krótką wypowiedź pisemną oraz wyszukuje szczegółowe informacje w tekście
 • rozumie sens wypowiedzi ze słuchu, reaguje na polecenia oraz rozumie intencje

     rozmówców,

 • potrafi budować wypowiedzi ustne i pisemne z niewielką pomocą nauczyciela
 • nie popełnia zbyt częstych błędów podczas czytania i pisania
 • samodzielnie pracuje nad językiem np. korzystając ze słownika,
 • efektywnie współdziała w grupie w lekcyjnych językowych pracach projektowych,
 • umiejętnie wykorzystuje źródła informacji w języku obcym,
 • aktywnie uczestniczy w lekcji i jest na ogół przygotowany do lekcji
 • zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia nie budzą zastrzeżeń.

DOSTATECZNA

 • uczeń posługuje się zasobem środków językowych( słownictwo, gramatyka, ortografia i

     fonetyka) w danym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym,

 • rozumie krótką wypowiedź pisemną oraz wyszukuje ogólne informacje w tekście,
 • rozumie sens krótkich wypowiedzi ze słuchu, reaguje na podstawowe polecenia oraz

     rozumie intencje rozmówców,

 • potrafi budować wypowiedzi ustne i pisemne z pomocą nauczyciela lub innych źródeł

      informacji,

 • czasami popełnia błędy podczas czytania i pisania,
 • samodzielnie pracuje nad językiem np. korzystając ze słownika,
 • współdziała w grupie w lekcyjnych językowych pracach projektowych,
 • wykorzystuje źródła informacji w języku obcym,
 • nie pracuje systematycznie
 • prowadzenie zeszytu ćwiczeń i przedmiotowego czasami budzą zastrzeżenia.

DOPUSZCZAJĄCA

 • uczeń ma w stopniu minimalnym opanowany obowiązujący materiał
 • ma trudności ze zrozumieniem krótkiej wypowiedź pisemnej oraz wyszukaniem
 • informacji w tekście,
 • w nieznacznym stopniu rozumie sens krótkich wypowiedzi ze słuchu, sporadycznie
 • reaguje na podstawowe polecenia oraz rozumie intencje rozmówców,
 • tworzy krótkie wypowiedzi ustne i pisemne z pomocą nauczyciela lub innych źródeł informacji,
 • nie potrafi pracować samodzielnie nad językiem,
 • ma spore trudności z czytaniem i pisaniem
 • nie unika zajęć lekcyjnych
 • na zajęciach jest raczej bierny

 

NIEDOSTATECZNA

 • uczeń nie potrafi posługiwać się zasobem środków językowych( słownictwo, gramatyka, ortografia i fonetyka) w danym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym,
 • ma spore trudności w zrozumieniu krótkich wypowiedzi pisemnych oraz wyszukiwaniu informacji,
 • nie rozumie sens krótkich wypowiedzi ze słuchu, sporadycznie reaguje na polecenia,
 • nie zalicza prac pisemnych
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub czyni to bardzo niedbale
 • nie korzysta z możliwości poprawy oceny, opuszcza zajęcia
 • nie korzysta z pomocy nauczyciela i koleżeńskiej, nie odrabia prac domowych

 

strzałka do góry

Osób online: 1