Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Pedagog szkolny (Ważne)

Ważne:

Dofinansowanie do obiadów:

Obiad może sfinansować całkowicie lub częściowo z MOPS, wg następującej zasady:
 • NIEODPŁATNIE:
 • Gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej, czyli: 912 zł
 • ZA ODPŁATNOŚCIĄ 50%:
 • Gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200%, a jednocześnie nie przekracza 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej, czyli: 912 zł - 1140 zł
Rodzice, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole powinni złożyć wniosek we właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania Filii MOPS. Pracownik socjalny Ośrodka w celu ustalenia sytuacji bytowej rodziny przeprowadza w miejscu zamieszkania zgłaszającej się osoby wywiad środowiskowy.

Zasady współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

 1. Diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się dokonują Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (w skrócie PPP).
 2. Naszą rejonową poradnią jest PPP nr 4, os. Szkolne 27, tel. (12) 644 18 85, ale rodzice mogą skorzystać z każdej innej PPP. Badania w placówce publicznej są bezpłatne.
 3. Diagnozy dokonuje psycholog. W PPP nr 4 osobą bezpośrednio odpowiedzialną za SP91 jest pani psycholog Zuzanna Wcisło. Pani psycholog ma dyżur w naszej szkole – gabinet pedagoga szkolnego 3a – w pierwszy i drugi wtorek miesiąca 900 – 1300.
 4. O przeprowadzenie badań w PPP mogą wnioskować: rodzice, wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog. Ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii rodziców.
 5. Rodzice ustalają pierwszy termin wizyty w PPP bezpośrednio lub telefonicznie.
 6. Po uzyskaniu opinii rodzice mogą przekazać ją do szkoły (do pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy). Posiadanie opinii zobowiązuje szkołę do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a rodziców do wykonywania ćwiczeń z dzieckiem w domu. Na podstawie opinii nauczyciele uwzględniają w swojej pracy specyficzne trudności edukacyjne dziecka.
 7. Przed pierwszą wizytą w PPP rodzic powinien odebrać ze szkoły Informację o uczniu. Informację taką przygotowuje wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami. Rodzic powinien zwrócić się z wnioskiem o taką opinię w terminie min. dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem w PPP.strzałka do góry

Osób online: 2