Wymagania j. francuski kl. 1

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego klasa I gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO – KLASA I

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • śledzi tok lekcji
 • zna alfabet francuski
 • potrafi się przywitać, pożegnać, podziękować
 • zna podstawowe formuły grzecznościowe
 • wymienia rodzajniki nieokreślone oraz określone
 • potrafi się krótko przedstawić (je m’appelle…)
 • potrafi liczyć od 1
 • 20 oraz podać niektóre liczby w zakresie 20
 • 100
 • wymienia kolejno dni tygodnia
 • wymienia niektóre przybory szkolne
 • odróżnia zdania twierdzące od przeczących
 • potrafi użyć niektóre formy osobowe czasownika s’appeler, être, avoir
 • potrafi ze słuchu zrozumieć niektóre proste zdania z użyciem czasowników aimer, détester, être, regarder itp.
 • potrafi podać niektóre czasowniki I grupy i ich znaczenie
 • potrafi podać niektóre formy osobowe poznanych czasowników
 • rozumie wyrażenie il y a
 • wie, iż w języku francuskim rzeczowniki i przymiotniki występują w rodzaju męskim i żeńskim
 • potrafi użyć liczbę mnogą rzeczowników i przymiotników w przypadku gdy ich tworzenie nie jest odstępstwem od reguły głównej
 • zna niektóre przymiotniki określające kolory
 • rozumie niektóre zaimki dzierżawcze (mon, ma, ton, ta)
 • zna nazwy niektórych dyscyplin sportowych
 • potrafi wymienić niektóre miesiące w odpowiedniej kolejności

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

ma opanowaną wiedzę na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

 • śledzi tok lekcji i zapamiętuje niektóre przekazywane treści
 • uczestniczy w proponowanych przez nauczyciela ćwiczeniach
 • pracuje w grupie przy nabywaniu kompetencji komunikacyjnych
 • potrafi przeliterować wyrazy nie zawierające w pisowni znaków diakrytycznych (np. é,ç,ê,ë)
 • przedstawia się używając czasowników être, s’appeler
 • potrafi przedstawić kolegów z użyciem zwrotów c’est… je te présente… je vous présente…
 • odróżnia ze słuchu liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników
 • potrafi określić rodzaj rzeczowników (o ile w danym przypadku jest to możliwe)
 • rozumie podstawowe zwroty używane przez nauczyciela w klasie
 • zna zaimki osobowe służące do wyrażania podmiotu (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles)
 • potrafi prawidłowo wymienić większość przyborów szkolnych, podając odpowiedni rodzajnik rzeczownika
 • potrafi zaprzeczyć zdanie twierdzące
 • zna niektóre zaimki dzierżawcze i odpowiednio je stosuje np. ma classe, mon sac, ma bande
 • zna liczebniki do 100 i potrafi po francusku wykonywać niektóre proste działania arytmetyczne
 • potrafi prawidłowo użyć większość form czasownika aimer, adorer, détester
 • zna zasady odmiany czasowniki pierwszej grupy
 • niektóre formy czasowników na
 • er stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • przyswoił podstawowe reguły wymowy/czytania (np. nie czyta końcowego nieakcentowanego e, nie czyta końcowych spółgłosek itp.)
 • rozumie niektóre elementy tekstów pisanych i odsłuchiwanych
 • potrafi stworzyć krótkie zdania z wyrażeniem il y a…
 • potrafi odróżnić rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej z rodzajnikiem nieokreślonym i określonym często podając prawidłowo jego rodzaj
 • potrafi nazwać większość kolorów po francusku
 • zna i czasami stosuje rodzaj żeński przymiotników w czasie wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • potrafi zapytać o wiek i powiedzieć ile ma lat
 • potrafi opisać siebie i innych kilkoma poznanymi przymiotnikami podając ich prawidłową formę (rodzaj, liczba)
 • potrafi nazwać niektóre ubrania i powiedzieć jakiego są koloru
 • potrafi wymienić kilka dyscyplin sportowych z odpowiednim rodzajnikiem
 • zna podstawowe formy czasownika faire i stosuje je przy mówieniu o sporcie, który lubi lub uprawia
 • potrafi odpowiedzieć na pytanie Pourquoi?….. parce que…
 • rozumie pytania z Est
 • ce que….?
 • odróżnia Est
 • ce que…? od Qu’est
 • ce que…?
 • zna miesiące i potrafi większość z nich wymienić w odpowiedniej kolejności
 • opanował niektóre słowa i wyrażenia z dziedziny życia sportowego (kilka z: faire du sport, gagner, perdre, le champion de l’école, la championne du monde, la compétition, la Coupe de Lajkonik, Allez, allez…, le match etc.)
 • umie powiedzieć który dzień tygodnia jest jego ulubionym

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował materiał na ocenę dostateczną a ponadto:
 • rozumie i reaguje na większość zwrotów stosowanych przez nauczyciela w klasie
 • wie, że samogłoska e ma różną wymowę w zależności od akcentu np. é, è
 • prawidłowo wymówią słowa z „ç”
 • zna liczebniki do 100 i potrafi wykonać po francusku większość działań arytmetycznych używając zwrotów (plus, moins, fois, divisé par, égale)
 • potrafi się przedstawić za pomocą czasownika être, s’appeler, wyrażenia: moi, c’est…
 • przy przedstawianiu kolegów stosuje odpowiednio: je te présente…., je vous présente….
 • potrafi przedstawić i opisać swoją paczkę przyjaciół stosując formuły: Voici ma bande de copains, voici ma bande de copines, je te/vous présente ma bande…, c’est ma bande de copains…
 • rozumie wyrażenie il y a i potrafi je stosować na przykład przy opisywaniu swojej paczki przyjaciół, swojej klasy, przyborów szkolnych
 • rozumie i potrafi stosować przyimek dans w połączeniu z wyrażeniem il y a w formułach: dans ma classe il y a…, dans mon sac il y a…, dans ma trousse il y a…, dans ma bande il y a…
 • rozumie teksty dźwiękowe w zakresie globalnym
 • zna reguły tworzenia rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej przymiotników i przeważnie prawidłowo je stosuje w wypowiedziach pisemnych i ustnych
 • zna reguły tworzenia liczby mnogiej rzeczowników i przeważnie używa odpowiedniej formy rodzajników (nieokreślonych i określonych)
 • ma świadomość, że istnieje różnica w znaczeniu pomiędzy rzeczownikiem z rodzajnikiem określonym a nieokreślonym
 • zna zasady uzgadniania nazw kolorów co do rodzaju i liczby określanych kolorem rzeczowników i przeważnie stosuje ich odpowiednie formy gramatyczne w mowie i piśmie
 • potrafi opisać siebie i innych (wiek, wzrost, kolor oczu, włosów, ubranie) używając najczęściej prawidłowej formy gramatycznej czasowników oraz przymiotników
 • zapamiętał i stosuje słownictwo z dziedziny sportu, w większości odpowiednio dobierając rodzajnik danej dyscypliny sportowej
 • zna większość form czasownika faire i potrafi je odpowiednio wykorzystać mówiąc kto jaki sport uprawia
 • wymienia w odpowiedniej kolejności miesiące
 • umie uzasadnić dlaczego dany dzień tygodnia jest jego ulubionym
 • potrafi powiedzieć w kilku zdaniach o swoich upodobaniach (j’aime…, je préfère…, je déteste…, j’adore…, je n’aime pas…) oraz o upodobaniach kolegów (il n’aime pas…, elle déteste…, ils adorent…)
 • potrafi zadać pytanie za pomocą Est
 • ce que…?
 • odpowiada na pytanie o preferencje zawierające Est
 • ce que…?, Qu’est
 • ce que….? Pourquoi…?
 • rozumie zaimek on i zna zasady jego stosowania
 • tworzy formę przeczącą poznanych czasowników
 • zna zasady dotyczące zaimków dzierżawczych i w większości przypadków prawidłowo je stosuje

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował materiał obowiązujący na ocenę dobrą, a ponadto:

 • rozumie i reaguje na wszystkie zwroty używane przez nauczyciela w klasie a także stosuje je ne comprends pas, d’accord
 • przedstawia siebie i innych na wszystkie poznane sposoby
 • potrafi opisać paczkę przyjaciół oraz swoją klasę podając przy tym liczebność dziewcząt i chłopców w klasie i grupach językowych
 • zna omawiane zasady wymowy i stosuje je podczas czytania m.in. rozróżnia podczas czytania é/è,c/ç,s/z, nie czyta h
 • robi elizję np. j’aime, j’ai, j’adore, j’habite także przy negacji je n’aime pas etc.
 • stosuje w wypowiedziach pisemnych i ustnych prawie wszystkie poznane czasowniki (s’appeler, être, avoir, faire oraz czasowniki pierwszej grupy) także w liczbie mnogiej oraz formie przeczącej
 • przy opisywaniu siebie i kolegów stosuje poznane słownictwo dotyczące sportu dodając odpowiedni rodzajnik
 • opowiada o sobie i innych stosując większość poznanych przymiotników w odpowiednich formach, w tym przymiotniki oznaczające kolor
 • rozumie ze słuchu odpowiednie dla poziomu dokumenty dźwiękowe
 • rozumie omawiane teksty w zakresie szczegółowym
 • potrafi zapytać o upodobania innych
 • przedstawia przedmioty oraz osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej prawidłowo stosując zarówno formę czasownika jak i rodzajnik oraz formę przymiotnika (np. c’est une voiture blanche, ce sont des amis français du projet Erasmus+)
 • wymienia wszystkie przybory szkolne z odpowiednim rodzajnikiem
 • wymienia wszystkie dni tygodnia oraz miesiące w odpowiedniej kolejności
 • wykonuje poznane działania matematyczne po francusku
 • stosuje w wypowiedziach zaimek on
 • stosuje w wypowiedziach wszystkie poznane zaimki dzierżawcze

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza oraz nabyte umiejętności wykraczają poza przewidziany program nauczania lub który wykazuje szczególną aktywność biorąc udział w konkursach, olimpiadach itp. osiągając dobre wyniki.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowej wiedzy i nie nabył podstawowych umiejętności językowych przewidzianych programem dla klasy I tym samym nie spełnia kryteriów przewidzianych dla uzyskania oceny dopuszczającej.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

 • praca domowa
 • odpowiedź ustna
 • kartkówka (z jednego zagadnienia lub trzech ostatnich lekcji)
 • sprawdzian (z większej partii materiału, rozdziału)
 • praca dodatkowa (prezentacja multimedialna z zakresu kultury i cywilizacji francuskiej, przygotowanie plakatu, ciekawej pomocy edukacyjnej)
 • aktywność na zajęciach