Gimnazjum nr 47 KrakówWymagania z biologi kl. 2 | Gimnazjum nr 47 Kraków

Wymagania z biologi kl. 2

WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM.

 

Uzyskanie przez ucznia oceny wyższej jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań również na ocenę niższą.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program,
rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze korzystając z różnych źródeł wiedzy,
potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)
potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy,
wykonuje dodatkowe zadania i polecenia
zna terminologię biologiczną i świadomie ją wykorzystuje
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
samodzielnie planuje i wykonuje doświadczenia zgodnie z regułami stosowanymi przez naukowców

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
poprawnie stosuje terminologię biologiczną
aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnym
chętnie wykonuje prace i zadania dodatkowe
potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji
w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga wysokie wyniki
wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy
opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą:

 • dowodzi hierarchicznej budowy organizmu człowieka
 • uzasadnia konieczność współpracy układów narządów w utrzymaniu homeostazy
 • określa, które składniki pokarmów pełnią funkcję budulcową, energetyczną i regulacyjną
 • wyjaśnia, dlaczego wątrobę uważa się za centrum metaboliczne organizmu
 • omawia przyczyny i skutki zaburzeń łaknienia (anoreksja i bulimia)
 • wyjaśnia, dlaczego należy spożywać błonnik
 • przedstawia informacje na temat chorób wywołanych przez robaki pasożytnicze, ich objawów, sposobów zakażania i profilaktyki
 • omawia rolę nagłośni oraz zasadę jej działania
 • wskazuje lokalizację zatok przynosowych oraz omawia ich rolę
 • wyjaśnia zależność między wymianą gazową, a oddychaniem komórkowym
 • wymienia działania mające na celu zachowanie układu oddechowego w dobrej kondycji
 • przedstawia mechanizm krzepnięcia krwi
 • uzasadnia przydatność wiedzy o grupach krwi i czynniku Rh w życiu człowieka
 • objaśnia istotę konfliktu serologicznego po niewłaściwie przeprowadzonej transfuzji i podczas ciąży
 • wykazuje związek budowy narządów limfatycznych z pełnionymi przez nie funkcjami
 • przedstawia zasady postępowania w profilaktyce chorób układu krążenia
 • wyjaśnia znaczenie autoantygenów (HLA) dla organizmu
 • wskazuje cechy różniące surowicę odpornościową i szczepionkę
 • uzasadnia konieczność współdziałania mechanizmów odporności swoistej i nieswoistej w zwalczaniu antygenów
 • wykazuje związek budowy nefronu z jego czynnościami
 • dokonuje analizy wyników badania moczu; wskazuje składniki moczu ostatecznego będące objawem stanu chorobowego
 • wyjaśnia, na czym polega zabieg dializy i kiedy siego stosuje
 • wyjaśnia, na czym polega udział skóry w procesie termoregulacji
 • wykazuje związek między nadmierną ilością promieni UV a chorobami skóry i układu odpornościowego
 • charakteryzuje choroby skóry
 • wymienia płaty w korze mózgowej oraz ośrodki w nich zlokalizowane
 • omawia mechanizm powstawania odruchu warunkowego
 • wykazuje związek układu hormonalnego i układu nerwowego z reakcją organizmu na stres
 • wyjaśnia, na czym polega widzenie binokularne i jakie ma ono znaczenie dla człowieka
 • omawia działanie narządu równowagi
 • wyjaśnia podłoże choroby lokomocyjnej i podaje przykłady sytuacji ją wywołujących
 • omawia rolę podwzgórza w regulacji hormonalnej
 • charakteryzuje mechanizm antagonistycznego działania hormonów na przykładzie hormonów trzustki
 • wyjaśnia, dlaczego nie można zażywać środków i leków hormonalnych bez porozumienia z lekarzem
 • wykazuje pozytywną i negatywną rolę adrenaliny
 • uzasadnia, że obecność w kościach związków nieorganicznych i organicznych umożliwia im pełnienie wyznaczonych funkcji
 • omawia konsekwencje przetrenowania
 • objaśnia, na czym polega reumatoidalne zapalenie stawów
 • wyjaśnia konieczność rehabilitacji po urazach
 • wykazuje związek między aktywnością fizyczną a prawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu oraz gęstością i masą kości
 • objaśnia związek między produkcją testosteronu a funkcjonowaniem męskiego układu rozrodczego
 • charakteryzuje etapy cyklu miesiączkowego, uwzględniając rolę hormonów oraz zmiany zachodzące w jajniku i błonie śluzowej macicy
 • wymienia choroby przenoszone drogą płciową, przeciw którym można się zaszczepić
 • omawia skutki nieleczenia kiły i rzeżączki
 • wyjaśnia znaczenie rozwoju błon płodowych podczas rozwoju zarodkowego człowieka
 • rozróżnia procesy prowadzące do rozwoju bliźniąt jednojajowych i dwujajowych
 • objaśnia, na czym polega płodowy zespół tytoniowy i alkoholowy
 • przedstawia zasady, których należy przestrzegać podczas zażywania leków
 • uzasadnia znaczenie badań mammograficznych i cytologicznych w profilaktyce nowotworów piersi i szyjki macicy
 • przewiduje indywidualne i społeczne skutki chorób cywilizacyjnych oraz społecznych
 • objaśnia wpływ narkotyków na organizm człowieka
 • uzasadnia, dlaczego leczenie uzależnień jest bardzo trudne, a czasem prawie niemożliwe

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych
udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
jest aktywny na lekcji
w pisemnych pracach osiąga dobre wyniki
prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy
opanował wiadomości i umiejętności wymagane na ocenę dobrą:

 • wykazuje związek budowy tkanek z pełnionymi przez nie funkcjami
 • podaje przykłady współpracy między poszczególnymi układami narządów
 • odczytuje wyniki badań laboratoryjnych; wskazuje odchylenia od normy parametrów krwi i moczu i przewiduje ich skutki
 • omawia mechanizm termoregulacji
 • wyjaśnia termin związki egzogenne i podaje przykłady takich związków
 • podaje rolę oraz źródła makro- i mikroelementów
 • przedstawia kolejne etapy trawienia białek, tłuszczów i cukrów oraz wskazuje miejsca tych przemian
 • wyjaśnia rolę wątroby i trzustki w procesach trawienia
 • omawia budowę zęba
 • oblicza swoje dzienne zapotrzebowanie na energię oraz BMI
 • układa dla siebie dzienny jadłospis zgodny z podstawowymi zasadami zrównoważonej diety
 • charakteryzuje wybrane choroby układu pokarmowego
 • zapisuje za pomocą słownego równania chemicznego przebieg reakcji oddychania tlenowego
 • omawia udział krtani w powstawaniu głosu
 • wyjaśnia rolę mięśni oddechowych w procesie wentylacji płuc
 • omawia udział krwi w transporcie gazów oddechowych
 • objaśnia znaczenie szczepień oraz okresowych badań radiologicznych w profilaktyce chorób układu oddechowego
 • omawia budowę serca oraz cykl pracy serca
 • wskazuje najistotniejsze różnice między krążeniem płucnym a ustrojowym
 • omawia różnice między tętnicami, naczyniami włosowatymi i żyłami
 • objaśnia podstawy wyodrębnienia czterech głównych grup krwi i czynnika Rh
 • przedstawia możliwości przetaczania różnych grup krwi
 • podaje podobieństwa i różnice między układem krwionośnym a limfatycznym
 • omawia funkcje narządów limfatycznych
 • wykazuje związek między trybem życia a stanem układu krążenia
 • omawia mechanizm działania komórek układu odpornościowego (limfocytów i makrofagów)
 • przedstawia kolejne linie obrony organizmu zagrożonego wniknięciem antygenu
 • podaje przykłady chorób z autoagresji i ich objawy
 • objaśnia mechanizm powstawania alergii
 • wyjaśnia, dlaczego organizm biorcy odrzuca przeszczepione tkanki i narządy
 • wymienia sposoby postępowania mające na celu zwiększenie szans na przyjęcie przeszczepu
 • omawia budowę i działanie nefronu
 • charakteryzuje procesy składające się na powstawanie moczu (filtracja, wchłanianie zwrotne)
 • wykazuje, że inne narządy (skóra, płuca) wspomagają układ moczowy w funkcji wydalniczej
 • omawia budowę i funkcje wytworów naskórka
 • wykazuje związek budowy skóry z jej funkcjami
 • dowodzi, że odcień skóry i włosów zależy od ilości zawartej w nich melaniny
 • przedstawia znaczenie diagnostyki skórnej
 • dokonuje podziału mózgowia pod względem rozwojowym i czynnościowym
 • omawia budowę rdzenia kręgowego oraz wymienia ośrodki w nim zlokalizowane
 • przedstawia na schematycznym rysunku budowę synapsy i omawia jej działanie
 • wykonuje schemat łuku odruchowego i wyjaśnia, jaką funkcję pełni każdy jego element
 • wskazuje podobieństwa i różnice między odruchem bezwarunkowym a warunkowym
 • przedstawia znaczenie odruchów warunkowych w życiu człowieka
 • wymienia rodzaje stresorów oraz podaje skutki ich oddziaływania na organizm
 • uzasadnia, że nerwice i depresje to skutki oddziaływania długotrwałego stresu
 • omawia budowę i funkcje komórek światłoczułych w siatkówce oka
 • wyjaśnia, na czym polega adaptacja oka
 • przedstawia drogę bodźca dźwiękowego od momentu wychwycenia przez ucho fali dźwiękowej do momentu odbioru informacji dźwiękowej
 • wskazuje położenie narządu równowagi i omawia jego budowę
 • wyjaśnia, dlaczego zmysł węchu nie chroni w pełni człowieka przed zatruciem substancjami lotnymi
 • charakteryzuje znaczenie receptorów zlokalizowanych w skórze w reakcjach obronnych organizmu na niekorzystne bodźce ze środowiska
 • porównuje działanie układu nerwowego i układu hormonalnego, wykazując podobieństwa i różnice
 • wykazuje łączność między układem nerwowym a hormonalnym 
 • uzasadnia nadrzędność przysadki mózgowej w stosunku do gruczołów jej podległych
 • wykazuje, że trzustka i gonady to gruczoły o podwójnym działaniu
 • podaje zasady profilaktyki wybranych chorób wynikających z zaburzeń w pracy układu hormonalnego
 • omawia budowę kości długiej
 • podaje nazwy stawów o różnej ruchomości i objaśnia ich działanie
 • uzasadnia znaczenie naturalnych krzywizn kręgosłupa (lordozy i kifozy)
 • omawia budowę obręczy barkowej i miednicznej
 • omawia budowę mięśnia szkieletowego
 • odróżnia tkankę mięśniową szkieletową od innych tkanek mięśniowych
 • wymienia czynniki niezbędne do pracy mięśni (źródła energii i impuls nerwowy) wykazuje związek między wadami postawy a własnym postępowaniem
 • omawia przyczyny i skutki wskazanych chorób układu ruchu (krzywica, osteoporoza, urazy kończyn)
 • wymienia i wskazuje na planszy męskie gruczoły dodatkowe oraz podaje ich funkcje
 • wyjaśnia, z czego składa się nasienie (sperma)
 • charakteryzuje różnice w budowie plemnika i komórki jajowej
 • wymienia etapy cyklu miesiączkowego
 • odczytuje z wykresu zmiany poziomu estrogenów i progesteronu
 • wyjaśnia różnice miedzy nosicielstwem HIV a chorobą AIDS
 • opisuje zachowania prowadzące do zakażenia HIV
 • omawia proces powstawania zygoty
 • charakteryzuje kolejne etapy rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka
 • wymienia i omawia etapy porodu
 • wymienia rodzaje metod sterowania płodnością, podaje ich zalety i wady
 • wskazuje związek między czynnikami środowiskowymi (chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi) a powstaniem wad rozwojowych płodu
 • porównuje zmiany zachodzące w okresie dojrzewania u dziewcząt i u chłopców
 • wymienia czynniki wywołujące choroby zakaźne i pasożytnicze oraz podaje przykłady tych chorób
 • wskazuje różnice między nowotworami łagodnymi a złośliwymi
 • dokonuje analizy potencjalnych czynników rakotwórczych obecnych w środowisku człowieka
 • objaśnia mechanizm powstawania uzależnienia
 • omawia wpływ alkoholu na organizm człowieka
 • uzasadnia związek palenia tytoniu z chorobami różnych narządów

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania o małym stopniu trudności
z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,
wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym
posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie
uczeń opanował wiadomości i umiejętności wymagane  na ocenę dostateczną:

 • wymienia przykłady tkanek w ciele człowieka
 • podaje funkcje poszczególnych układów narządów budujących organizm człowieka
 • korzystając ze schematu, wymienia narządy biorące udział w regulacji temperatury ciała człowieka
 • omawia budowę związków organicznych
 • dzieli biała na pełno- i niepełnowartościowe
 • omawia znaczenie tzw. węglowodanów niedostępnych
 • wyjaśnia terminy: pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy
 • wyjaśnia różnice między przemianą fizyczną a chemiczną pobranego pokarmu
 • wskazuje miejsca przemian fizycznych i chemicznych pobranego pokarmu
 • wyjaśnia termin wartość energetyczna pokarmu
 • analizuje piramidę zdrowego żywienia i wyciąga wnioski dotyczące własnego odżywiania się
 • podaje przykłady bakterii wywołujących zatrucia pokarmowe oraz podaje zasady profilaktyki
 • wymienia czynniki mające wpływ na rozwój choroby wrzodowej
 • uzasadnia konieczność poddawania się szczepieniom przeciwko WZW
 • objaśnia, na czym polega oddychanie komórkowe tlenowe
 • charakteryzuje budowę płuc
 • wskazuje mięśnie oddechowe i omawia ich rolę
 • omawia, na czym polega wymiana gazowa w płucach i tkankach
 • wykazuje związek między układem krwionośnym a oddechowym
 • wymienia rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływ na układ oddechowy
 • określa wpływ palenia biernego i czynnego na organizm człowieka
 • podaje sposoby zapobiegania chorobom układu oddechowego
 • interpretuje wyniki pomiarów tętna i ciśnienia tętniczego
 • omawia związek między budową naczyń krwionośnych a pełnionymi przez nie funkcjami
 • wyjaśnia na schemacie przepływ krwi w obiegu małym i dużym
 • wymienia funkcje krwinek
 • analizuje i interpretuje wyniki badania krwi
 • wymienia funkcje narządów limfatycznych
 • omawia mechanizm powstawania limfy
 • omawia związek między układem limfatycznym a układem krwionośnym
 • charakteryzuje przyczyny, przebieg i skutki chorób układu krążenia
 • wyjaśnia termin antygen
 • wymienia mechanizmy zapewniające odporność nieswoistą
 • przedstawia kryteria podziału odporności swoistej na czynną i bierną oraz naturalną i sztuczną
 • wyjaśnia termin: choroby z autoagresji
 • wyjaśnia terminy: metabolizmwydalanie
 • wskazuje różnicę między wydalaniem zbędnych i szkodliwych  produktów przemiany materii a usuwaniem niestrawionych resztek pokarmowych
 • charakteryzuje budowę poszczególnych narządów układu wydalniczego
 • omawia udział układu wydalniczego w utrzymaniu homeostazy
 • wymienia funkcje skóry (ochronna, termoregulacyjna, receptorowa, wydalnicza i wydzielnicza)
 • omawia budowę poszczególnych warstw skóry oraz warstwy podskórnej
 • wymienia skutki oddziaływania na skórę zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury
 • omawia skutki zaburzeń w funkcjonowaniu gruczołów skóry (trądzik i nadmierna potliwość)
 • dokonuje podziału układu nerwowego pod względem anatomicznym i czynnościowym
 • opisuje schemat budowy neuronu
 • omawia, korzystając z modelu i planszy, budowę poszczególnych części centralnego układu nerwowego
 • wyjaśnia termin łuk odruchowy – wymienia elementy łuku odruchowego
 • podaje przyczyny i objawy chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • wymienia zasady postępowania służące zachowaniu układu nerwowego i psychiki w dobrej kondycji
 • wyróżnia elementy poszczególnych części oka, wskazując je na planszy i modelu oka
 • objaśnia rolę soczewki w akomodacji oka
 • wykonuje schematyczny rysunek przedstawiający powstanie obrazu na siatkówce
 • wskazuje na planszy i omawia budowę i funkcję poszczególnych elementów ucha
 • formułuje zalecenia postępowania służącego zachowaniu narządu słuchu w dobrej kondycji
 • opisuje kubki smakowe jako właściwy narząd smaku
 • omawia budowę, działanie i znaczenie receptorów węchowych
 • wymienia receptory skóry
 • rozpoznaje na schemacie lokalizację poszczególnych gruczołów dokrewnych
 • wymienia główne hormony przysadki, tarczycy, przytarczyc, grasicy, trzustki, nadnerczy i gonad
 • określa wpływ adrenaliny na funkcjonowanie organizmu podczas stresu
 • wyjaśnia związek cukrzycy z niedoborem insuliny
 • wymienia funkcje szkieletu
 • rozpoznaje wybrane kości i wskazuje je na modelu
 • omawia budowę stawu
 • wyjaśnia, dlaczego w organizmie występują różne połączenia kości (ścisłe, półścisłe)
 • wymienia i wskazuje na modelu kości mózgoczaszki i trzewioczaszki
 • omawia budowę klatki piersiowej
 • omawia budowę kręgu
 • wymienia funkcje krążków międzykręgowych
 • wymienia i wskazuje na modelu kości kończyn
 • rozpoznaje i wskazuje na planszy określone mięśnie
 • podaje przykłady mięśni o działaniu antagonistycznym
 • wykazuje szkodliwość dopingu
 • charakteryzuje wskazane choroby układu ruchu, uwzględniając ich przyczyny i leczenie
 • wymienia i rozpoznaje na ilustracji narządy budujące układ rozrodczy męski żeński
 • przedstawia budowę plemnika i funkcje jego poszczególnych elementów
 • wymienia zadania męskiego i żeńskiego układu rozrodczego
 • wyjaśnia terminy: pokwitanie i przekwitanie
 • wymienia zmiany zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży
 • wskazuje kryterium podziału na okres zarodkowy i płodowy
 • wymienia funkcje łożyska
 • wyjaśnia termin antykoncepcja
 • uzasadnia konieczność wykonania badań prenatalnych w określonych przypadkach
 • wymienia zalecenia, których powinna przestrzegać kobieta podczas ciąży
 • charakteryzuje okres noworodkowy, niemowlęcy oraz wczesnego i późnego dzieciństwa oraz dorosłość, uwzględniając rozwój fizyczny i psychiczny
 • wymienia zmiany zachodzące podczas starzenia się
 • wyjaśnia terminy: zdrowiechoroba
 • podaje źródła zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi i pasożytami
 • proponuje działania mające na celu zapobieganie zakażeniom czynnikami chorobotwórczymi
 • podaje kryteria wyróżnienia chorób cywilizacyjnych i społecznych
 • podaje przykłady psychicznych i fizycznych konsekwencji uzależnień

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
braki w wiadomościach  i umiejętnościach może nadrobić  z pomocą nauczyciela
wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela
wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,
jest mało aktywny na lekcji
odrabia zadane prace domowe
prowadzi zeszyt przedmiotowy
uczeń opanował w stopniu zadawalającym wiadomości i umiejętności wymagane na ocenę dopuszczającą:

 • wyjaśnia terminy: komórka, tkanka
 • podaje przykłady tkanek, narządów i układów narządów
 • wyjaśnia termin homeostaza
 • dokonuje podziału składników pokarmowych
 • określa rolę poszczególnych składników pokarmowych w organizmie człowieka oraz skutki ich niedoboru
 • podaje źródła składników pokarmowych w pokarmach
 • wymienia i wskazuje na planszy narządy wchodzące w skład układu pokarmowego oraz podaje ich rolę
 • wskazuje na planszy gruczoły trawienne i podaje ich rolę w trawieniu pokarmów
 • podaje przyczyny i skutki nadwagi oraz niedowagi
 • analizuje swoją dietę z ostatniego tygodnia oraz wskazuje jej wady i zalety
 • wymienia choroby układu pokarmowego
 • wymienia czynniki sprzyjające rozwojowi próchnicy zębów oraz podaje sposoby unikania próchnicy zębów
 • podaje przyczyny i objawy zatruć pokarmowych
 • wskazuje na planszy i nazywa narządy budujące drogi oddechowe
 • wyjaśnia termin wentylacja płuc
 • wymienia czynniki, które mają wpływ na szybkość wentylacji płuc
 • wskazuje miejsca wymiany gazowej
 • wymienia czynniki wpływające na prawidłowy stan i funkcjonowanie układu oddechowego
 • wymienia choroby bakteryjne, wirusowe, zawodowe i o podłożu alergicznym
 • wymienia narządy budujące układ krwionośny
 • wymienia rodzaje naczyń krwionośnych oraz podaje ich funkcje
 • wskazuje położenie serca, określa jego wielkość i kształt
 • wymienia obiegi krwi i podaje ich rolę
 • dokonuje pomiaru tętna i ciśnienia tętniczego
 • podaje funkcje krwi
 • wymienia główne składniki krwi i podaje ich rolę
 • wyjaśnia terminy: osocze, surowica, fibrynogen
 • wymienia i wskazuje na planszy elementy układu limfatycznego
 • wymienia funkcje układu limfatycznego
 • wymienia czynniki mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia
 • wymienia choroby układu krążenia
 • wyjaśnia znaczenie terminu nadciśnienie tętnicze
 • wymienia elementy układu odpornościowego
 • podaje rodzaje odporności (swoista i nieswoista)
 • omawia znaczenie szczepień ochronnych w profilaktyce chorób
 • podaje przykłady zaburzeń w funkcjonowaniu układu odpornościowego
 • wyjaśnia terminy: alergia i alergen
 • wymienia sposoby zakażenia się HIV
 • wymienia zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii oraz narządy biorące udział w ich usuwaniu
 • wymienia narządy układu wydalniczego i wskazuje je na planszy
 • podaje przykłady chorób nerek i dróg moczowych
 • wymienia najczęstsze przyczyny chorób układu wydalniczego
 • wyjaśnia, dlaczego należy dbać o higienę intymną
 • wymienia warstwy skóry (naskórek, skóra właściwa) oraz warstwę podskórną
 • wymienia wytwory naskórka
 • wymienia czynniki zewnętrzne wpływające na stan skóry (temperatura otoczenia, promieniowanie UV)
 • wymienia choroby skóry (opryszczka wargowa, grzybice, wszawica, świerzb)
 • wymienia funkcje układu nerwowego
 • wskazuje na planszy rodzaje komórek wchodzących w skład tkanki nerwowej (nerwowe i glejowe) i podaje ich rolę
 • wymienia i wskazuje na modelu części mózgowia
 • określa położenie rdzenia kręgowego
 • wskazuje na planszy i nazywa elementy obwodowego układu nerwowego
 • wymienia rodzaje odruchów (warunkowe i bezwarunkowe)
 • podaje przykłady odruchów bezwarunkowych i warunkowych
 • wymienia choroby układu nerwowego (padaczka, zaburzenia ruchowe, czucia i czynności odruchowych)
 • podaje przykłady zaburzeń psychicznych (nerwice, depresja)
 • podaje przykłady pozytywnego i negatywnego oddziaływania stresu
 • przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem
 • wymienia części narządu wzroku (aparat ochronny, aparat ruchowy i gałka oczna)
 • przedstawia, korzystając z planszy, drogę światła w oku
 • wymienia wady wzroku
 • wymienia i wskazuje na modelu części narządu słuchu (ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne)
 • wskazuje położenie narządów powonienia, smaku i dotyku
 • wymienia podstawowe smaki
 • wylicza bodźce odbierane przez skórę
 • wymienia i wskazuje na planszy najważniejsze gruczoły dokrewne
 • wyjaśnia terminy: gruczoł dokrewny i hormon
 • objaśnia, na czym polega nadczynność i niedoczynność gruczołów dokrewnych
 • podaje przykłady chorób będących wynikiem zaburzeń w funkcjonowaniu gruczołów dokrewnych
 • uzasadnia konieczność spożywania soli jodowanej
 • wymienia układy narządów tworzące układ ruchu
 • uzasadnia, dlaczego szkielet jest bierną częścią układu ruchu, a mięśnie – czynną
 • podaje podstawową funkcję szkieletu
 • wymienia części główne szkieletu oraz podaje ich funkcję (mózgoczaszka i trzewioczaszka, poszczególne odcinki kręgosłupa, miednica, obręcz barkowa, klatka piersiowa, szkielet kończyn)
 • wymienia rodzaje połączeń kości
 • wyjaśnia termin mięsień szkieletowy
 • wymienia ważniejsze mięśnie szkieletowe, wskazuje ich położenie i podaje funkcję
 • wymienia czynniki sprzyjające powstawaniu wad postawy
 • podaje przykłady urazów mechanicznych (skręcenie i zwichnięcie stawu oraz złamanie kości)
 • wymienia główne choroby układu ruchu
 • wymienia i wskazuje na planszy męskie narządy płciowe wewnętrzne (jądra, najądrza, nasieniowody) i zewnętrzne (prącie, moszna)
 • podaje główne zadania męskiego układu rozrodczego
 • wymienia i wskazuje na planszy żeńskie narządy płciowe zewnętrzne (wzgórek łonowy, wargi sromowe, łechtaczka) i wewnętrzne (jajniki, jajowody, macica, pochwa)
 • wskazuje jajowód jako miejsce zapłodnienia, a macicę jako miejsce rozwoju zarodka i płodu
 • wymienia główne choroby układu rozrodczego
 • wyjaśnia terminy: zapłodnienie, ciąża, ciąża mnoga
 • wymienia etapy rozwoju wewnątrzmacicznego
 • podaje czas trwania okresu zarodkowego i płodowego
 • wyjaśnia, co to jest poród i połóg
 • wymienia symptomy ciąży
 • wymienia czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na rozwój prenatalny
 • wymienia okresy rozwoju osobniczego człowieka
 • wymienia objawy dojrzewania biologicznego dziewcząt i chłopców
 • uzasadnia konieczność przestrzegania zasad higieny, szczególnie w okresie dojrzewania
 • wymienia czynniki wywołujące choroby (biologiczne i niebiologiczne)
 • podaje drogi wnikania do organizmu czynników chorobotwórczych (pokarmowa, oddechowa, kontakt płciowy i skóra)
 • podaje przykłady chorób cywilizacyjnych
 • wymienia przykłady chorób społecznych
 • wymienia rodzaje czynników środowiskowych przyczyniających się do rozwoju chorób nowotworowych
 • podaje przykłady chemicznych środków uzależniających
 • podaje przykłady chemicznych środków uzależniających, wymienia konsekwencje ich przyjmowania