Wymagania z j. polskiego klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
dla uczniów klasy II Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie
opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum 2016 / 2017

Opisać świat. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum © Wydawnictwo Nowa Era

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM – Obowiązuje znajomość lektur wskazanych przez nauczyciela spośród zaproponowanych w podstawie programowej w cyklu 3-letniej nauki ( w każdym roku szkolnym 5 pozycji książkowych): wybór mitów greckich, fragmenty Biblii, fragm.” Iliady” i „Odysei” Homera, J. Kochanowski – wybrane fraszki i treny, I. Krasicki – wybrane bajki i satyra, A. Mickiewicz- wybrane ballady, „Dziady” cz. II, „Reduta Ordona”, powieść historyczna H. Sienkiewicza, A. Fredro „Zemsta” , komedia Moliera, W. Szekspir, „Romeo i Julia” J. Słowacki „Balladyna”, wybór noweli pozytywistycznych, A. de Saint- Exupery „Mały Książę”, E. E. Schmitt „Oskar i pani Róża”, S. Żeromski „Syzyfowe prace”, A. Kamiński „Kamienie na szaniec”, powieść młodzieżowa z literatury polskiej i światowej, wybrany utwór fantasy, utwór detektywistyczny, opowiadanie S. Mrożka, opowiadanie S.Lema, wybór publicystyki, wybrany komiks, utwór podejmujący problematykę Holokaustu, wybrane wiersze z literatury klasycznej i współczesnej, teksty z podręcznika.

dopuszczającą
 •  wyszukuje informacje zawarte w tekście .
 •  bierze udział w dyskusji
 •  charakteryzuje głównego bohatera
 •  określa rodzaje narracji w tekście
 •  nazywa emocje towarzyszące bohaterom
 •  formułuje argumenty w dyskusji
 •  rozpoznaje język ogólny i  gwary środowiskowe
dostateczną

spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

 •  opisuje wydarzenie będące źródłem problemu opisanego w utworze
 •  odnajduje w utworze elementy świata przedstawionego
 •  potrafi posługiwać się słownikami
 •  rozpoznaje cechy wypowiedzi charakterystyczne dla gwar środowiskowych
dobrą spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającą i dostateczną, a ponadto:
 •  rozumie, na czym polega przesłanie utworu
 •  argumentuje
 •  uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji
 •  wyciąga wnioski z dyskusji
 • rozumie artykuły hasłowe w słownikach
 •  rozpoznaje stylizację gwarową, zapożyczenia i neologizmy
 •  korzysta ze słowników
bardzo dobrą spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającą, dostateczną i dobrą, a ponadto:
 •  dostrzega różnice i podobieństwa w opisach literackim i filmowym oraz innych tekstach kultury.
 •  rozumie znaczenie mowy ciała
 •  dokonuje autorefleksji
 •  udowadnia, że język jest żywą strukturą
 •  rozpoznaje intencję wypowiedzi
OCENA CELUJĄCA Zakres wiadomości i umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń wykazuje się aktywnością, uczestniczy w konkursach, dba o kulturę języka.

 

ODBIÓR TEKSTÓW LITERACKICH I TEKSTÓW KULTURY
dopuszczającą
 • analizuje schemat tworzenia opisu, opowiadania, streszczenia, listu, charakterystyki, rozprawki, sprawozdania
 • sporządza opis miejsca, przeżyć lub przedmiotu
 • tworzy samodzielnie notatkę
 • opowiada poznany tekst
 • charakteryzuje rodzaje literackie
 • dostrzega różnice między rodzajami literackimi
 • przyporządkowuje gatunki literackie do rodzajów
 • pisze wypracowanie  na temat
 • tworzy na podstawie tekstu  ramowy plan wydarzeń
 • określa sposób prowadzenia narracji
 • zna środki artystycznego wyrazu
 • określa nadawcę i adresata wypowiedzi
dostatecznąspełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto:
 • omawia wyznaczniki poszczególnych rodzajów literackich
 • opisuje obrazy
 • tworzy pisemną formę wypowiedzi na zadany temat
 • rozpoznaje cechy reportażu i recenzji
 • dostrzega elementy wspólne dla różnych tekstów
 • analizuje wiersz
 • rozpoznaje zastosowane w utworze środki artystyczne
 • określa główny temat utworu
 • określa problem rozprawki
 • rozpoznaje argumentację w tekście
dobrą spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającą i dostateczną, a ponadto:
 •  wymienia najważniejsze cechy romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski
 •  interpretuje obrazy
 •  redaguje pisemną formę wypowiedzi zgodnie ze schematem kompozycyjnym
 •  odpowiada samodzielnie na postawione pytania
 •  omawia na czym polegają i czemu służą analiza i interpretacja
 • potrafi postawić tezę, hipotezę oraz argumentować
 • dokonuje przekształceń stylistycznych tekstu
bardzo dobrą spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającą, dostateczną i dobrą, a ponadto:
 •  objaśnia, na czym polega aktualność wskazanych utworów
 •  omawia nawiązania do mitologii we współczesnych tekstach literackich
 •  posługuje się sprawnie różnymi formami notatek
 •  wykazuje kreatywność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych i ustnych
 •  samodzielnie redaguje pytania do tekstu
 •  rozpoznaje intencję wypowiedzi
 •  zajmuje stanowisko w dyskusji, formułuje poglądy
 •  sprawnie redaguje rozprawkę
 •  tworzy własny tekst
 • w określonym stylu
OCENA CELUJĄCA Zakres wiadomości i umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń wykazuje się aktywnością, uczestniczy w konkursach, dba o kulturę języka.

 

WIEDZA O JĘZYKU
dopuszczającą
 •  wymienia funkcje tekstów językowych
 • rozpoznaje frazeologizmy
 • rozpoznaje związek główny
 • rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone
 • rozróżnia zdanie podrzędnie złożone od zdania współrzędnie złożonego
 • rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne
 • zna neologizmy
 • zna skróty i skrótowce
dostateczną spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto:
 • rozróżnia funkcje tekstów językowych
 • podaje źródło frazeologizmu
 • rozpoznaje związki poboczne
 • rozpoznaje określenia
 • rozpoznaje typy orzeczeń
 • rozpoznaje typy podmiotu
 • stosuje zdania złożone w wypowiedziach pisemnych i ustnych
 • nazywa rodzaje zdań złożonych podrzędnie i tworzy rodzinę wyrazów
 • zna budowę słowotwórczą wyrazu pochodnego
 • wymienia typy wyrazów złożonych
 • rozumie pojęcie neologizmy
 • odróżnia skrót od skrótowca
dobrą spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającą i dostateczną, a ponadto:
 • wyjaśnia zastosowanie tekstów językowych
 • wyjaśnia znaczenie frazeologizmu
 • rozpoznaje związki składniowe
 • podaje przykłady różnych typów podmiotów
 • tworzy zdania
 •  z orzeczeniem czasownikowym i imiennym
 • nazywa typy okoliczników i dopełnień
 • rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe
 • przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie
 • rozpoznaje rodzaje zdań złożonych i potrafi je zbudować
 • rozpoznaje typy formantów
 • rozróżnia wyrazy złożone
 • rozpoznaje rodzaje neologizmów
 • odmienia skrótowce poprawnie zapisuje skróty i skrótowce
bardzo dobrą spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającą, dostateczną i dobrą, a ponadto:
 • świadomie stosuje funkcje tekstów językowych
 • posługuje się frazeologizmami
 • potrafi  wykonać ćwiczenia w stylizowaniu tekstów
 • dokonuje rozbioru logicznego zdania pojedynczego
 • świadomie i celowo posługuje się zdaniami złożonymi
 • stosuje poprawną interpunkcję w zdaniu złożonym
 • zachowuje poprawny szyk w konstrukcjach zdaniowych
 • wyodrębnia rdzeń, wskazuje oboczności
 • rozpoznaje i poprawia błędy słowotwórcze i słownikowe
 • świadomie używa różnych form wyrazu w wypowiedziach ustnych i pisemnych
OCENA CELUJĄCA Zakres wiadomości i umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń wykazuje się aktywnością, uczestniczy w konkursach, dba o kulturę języka.