Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

GIMNAZJUM NR 47 w KRAKOWIE

ZASADY OGÓLNE

 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Gimnazjum nr 47 w Krakowie, Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawą programową z języka obcego w szkole gimnazjalnej.
 2. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych uczniom z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych lub mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach.
 3. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach oceniania.
 4. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje), mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi.
 6. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych form aktywności.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia.

ZASADY OCENIANIA

 1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6).
 3. Wszystkie prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową:
  •  0–35% – niedostateczny,
  • 36%–50% – dopuszczający,
  • 51%–70% – dostateczny,
  • 71%–89% – dobry,
  • 90%–99% – bardzo dobry,
  • 100% – celujący.
 4. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
 5. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły.
 6. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny.
 7. Poprawie podlegają   oceny ze sprawdzianów.
 8. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe.
 9. Uczeń może zgłosić w 2 razy ciągu semestru nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej oraz trzy razy.   może zapomnieć zadania domowego.
 10. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.
 11. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą.
 12. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu.
 13. O ocenie śródrocznej i rocznej decydują hierarchia ważności ocen cząstkowych, uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności oraz terminowe wywiązywanie się ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze.
 14. Na ocenę semestralną i końcową składają się:
  • oceny ze sprawdzianów pisemnych
  • oceny z kartkówek
  • odpowiedź ustna
  • praca domowa
  • aktywność
  • udział w konkursach
 15. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 16. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane i motywowane na prośbę ucznia lub jego opiekuna prawnego.

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

 

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo.

Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe i podsystemy języka, wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę ucznia na lekcjach.

Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania. W związku z tym ustala się następujący zakres wiadomości, umiejętności i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny:

Wymagania Edukacyjne J. Niemiecki Klas I

Wymagania Edukacyjne J. Niemiecki Klas II

Wymagania Edukacyjne J. Niemiecki Klas III