Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Regulamin uczestnictwa w Erasmus+

Regulamin REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: Pour que nos différences deviennent une force, Diversity our strength., który jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, akcja 2: partnerstwa strategiczne – współpraca szkół programu Erasmus +

§ 2.
Informacje o Projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie w okresie od 2015-09-01 do 2017-08-31.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach sektora edukacji szkolnej, akcja 2: partnerstwa strategiczne – współpraca szkół programu Erasmus +
 3. W ramach projektu ZSOS nr 1w Krakowie nawiązuje współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk ze szkołami partnerskimi Calthorpe Academy w Anglii oraz MFR we Francji.
 4. Celem projektu jest integracja młodzieży poprzez sport, sztukę i prozdrowotny styl życia, szerzenie tolerancji wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także podniesienie jakości edukacji w szkołach.
 5. Projekt skierowany jest do uczniów ZSOS nr 1 w wieku od 12 do 15 lat.
 6. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 30 uczniów oraz uczniowie z listy rezerwowej.

§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników Projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 15 listopada do 15 grudnia 2015 r. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie. Możliwa jest rekrutacja uzupełniająca w trakcie trwania Projektu.
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
  • Dyrektor szkoły- Dorota Sowa- Kołodziej
  • Koordynator Projektu - Marta Zalas
  • Koordynator do Spraw Sportu- Bogusława Frączyk
  • Współopiekun Projektu- Aleksandra Ciesielska i Michał Wojtusik
 3. Uczestnikiem Projektu może być uczeń jak w § 3 pkt 5, który z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w Projekcie, posiada ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport ważny przez przynajmniej 2 kolejne lata) oraz aktualną Kartę Zdrowia Zawodnika.
 4. Kryteria i wymagania brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w Projekcie:
  • motywacja i predyspozycje ucznia do udziału w projekcie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji,
  • pozytywna opinia wychowawcy,
  • ilość uzyskanych punktów:
  Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów, na które składać się będą:
  • ocena z zachowania: dobra 2p., bardzo dobra 4p., wzorowa 6p.,
  • Deklaracja Kandydata- w załączniku (0- 6p),
  • rozmowa kwalifikacyjna o projekcie oraz sprawdzająca znajomość j. angielskiego (0-6p.),
  • średnia ocen bieżących (0- 4p),
  • frekwencja na zajęciach szkolnych (0- 4p.),
  • szczególne osiągnięcia (np. konkursy), praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego (0- 4p).
 5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria i zostanie zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie, wyrażą pisemną zgodę na udział dziecka w Projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi Projektu – Załącznik nr 1
 6. Decyzję w sprawie udziału ucznia w Projekcie oraz wyboru uczniów do mobilności (wyjazdów) dokonuje Zespół Rekrutacyjny.
 7. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
 8. Lista uczestników Projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.
 9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Koordynatora Projektu.

§ 4.
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Uczestnik projektu ma prawo do:
  1. Dostępu do informacji na temat realizowanego projektu, które będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły;
  2. Bezpłatnego udziału w projekcie;
  3. Korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach Projektu;
  4. Otrzymania materiałów dydaktycznych i promocyjnych;
  5. Zgłaszania uwag i oceny zajęć związanych z Projektem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. Przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu;
  2. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach i działaniach zaplanowanych w ramach realizacji Projektu;
  3. Współpracy z opiekunami i nauczycielami zaangażowanymi w realizację Projektu;
  4. Wypełniania w trakcje zajęć testów i ankiet ewaluacyjnych;
  5. Aktywnego udziału w rozpowszechnianiu rezultatów Projektu;
  6. Przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa, szczególnie podczas podróży i pobytu w Anglii lub Francji;
  7. Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu;
  8. Nieoddalania się od grupy podczas wyjazdów, wyjść czy wycieczek.

§ 5.
Zadania uczestników Projektu

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
 1. Wspólne z opiekunem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji
 2. Projektu, podział zadań w grupie projektowej;
 3. Zgodne, zespołowe podejmowanie działań objętych Projektem;
 4. Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających w prac przydzielonych w harmonogramie;
 5. Współpraca z opiekunami Projektu oraz uczniami wchodzącymi w skład grupy projektowej;
 6. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej;

§ 6.
Rezygnacja uczestnika z udziału w Projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie jedynie z przyczyn zdrowotnych. Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSOS nr 1 oraz zostać podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego;
 2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.);
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 7.
Skreślenie z listy uczestników Projektu

 1. Obecność na spotkaniach projektowych jest obowiązkowa. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników Projektu.
 2. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Pojekcie uczniów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 8.
Zasady uczestnictwa w mobilnościach (wyjazdach)

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu Załącznik nr 2
 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi itp.) w terminie określonym przez Koordynatora Projektu oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe;
 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą;
 4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają koszty uczestnictwa w wyjeździe;
 5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń Koordynatora Projektu i wszystkich Opiekunów w trakcie wyjazdów.

§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie.
 2. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
 4. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u Koordynatora Projektu.

strzałka do góry

Osób online: 1